Ajanslar - Platformlar

Bulunduğunuz dizin: Ana Sayfa  > Ajanslar - Platformlar

Listelenen 10 Toplam bulunan 11 kayit
 • Küçük resim
  0

  DOĞAKA - Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

  Merkezi Hatay’da bulunan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan TR63 Düzey 2 Bölgesinde ekonomik ve sosyal gelişmeyi katılımcı bir yaklaşımla planlamak ve uygulamak üzere 5449 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesine istinaden 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. Türkiye genelinde kurulmakta olan diğer 25 kalkınma ajansı gibi, DOĞAKA […]

 • Küçük resim
  0

  BAKA - Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

  Vizyonumuz Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin, uluslararası tanınırlığa sahip bir Ajans olmaktır. Misyonumuz Isparta, Burdur ve Antalya’nın sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve uygulamaktır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tüm etkinliklerinde aşağıdaki temel değerleri ve çalışma ilkelerini benimsemektedir: Katılımcılık Yenilikçilik Tarafsızlık Şeffaflık Güvenilirlik Çözüm Odaklılık

 • Küçük resim
  0

  Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

  Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”un 3. maddesine dayanılarak T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının koordinasyonunda, 25.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Türkiye genelinde kuruluşu tamamlanan 26 Kalkınma Ajansı içerisinde Kayseri, […]

 • Küçük resim
  0

  Trakya Kalkınma Ajansı

  25 Ocak 2006’da 5449 no’lu “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” kabul edilmiş, Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansı Kurulması hakkında Bakanlar Kurulu 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı kararnamesi ile Tekirdağ ili merkez olmak üzere TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ) Bölgesi Kalkınma Ajansı kurulmuş ve Resmi Gazete’nin 25.07.2009 tarihli 27299 sayılı nüshasında […]

 • Küçük resim
  0

  Güney Marmara Kalkınma Ajansı

  MİSYONUMUZ… Bölgemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücünün artırılması için nitelikli insan gücünü kullanarak ulusal ve uluslararası kaynakların etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi yoluyla bölgenin potansiyelini ortaya çıkarmak ve paydaşların kalkınma girişimlerini örgütlemek ve desteklemektir. VİZYONUMUZ… Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara’nın bilgi, düşünce, koordinasyon ve destek noktası olmak. TEMEL DEĞERLER 1. Katılımcılık 2. Şeffaflık 3. […]

 • Küçük resim
  0

  DOKA -Karadeniz Kalkınma Ajansı

  Vizyon; “Ekonomisi güçlü, yenilikçi ve rekabetçi, sosyal yönden gelişmiş ve bütünleşmiş, altyapısı tamamlanmış, sürdürülebilir çevre ve yüksek yaşam kalitesine sahip bir Doğu Karadeniz Bölgesi” olarak tanımlanmıştır. Misyon; Ulusal ve yerel kalkınma planlarında ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki işbirliğini geliştirerek, bölgede sürdürülebilir ekonomik, çevresel, sosyal kalkınmayı […]

 • Küçük resim
  0

  BAKKA - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

  KALKINMA SÜRECİNDE YEREL DİNAMİKLERE ÖNCÜLÜK EDEN, YENİLİKÇİ BİR AJANS OLMAK MİSYONUMUZ İŞBİRLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNİ VE POTANSİYELLERİN AKILCI DEĞERLENDİRİLMESİNİ KOORDİNE EDEREK BÖLGESEL KALKINMAYI SAĞLAMAK Temel Değerler 1. Öncülük Ve Yetkinlik 2. İnsan Odaklılık 3. Kaynak Kullanımında Etkinlik ve Kamu Yararını Gözetmek 4. Girişimcilik 5. Çözüm üretme ve Sonuç odaklılık 6. Güvenilirlik ve Saydamlık 7. Sürdürülebilir Üretkenlik […]

 • Küçük resim
  0

  Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

  DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (MARKA), sorumlu olduğu Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova illerindeki kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlayarak bölge kalkınma stratejileri hazırlayan, bölge kaynak ve potansiyellerinin yerinde ve etkin kullanılmasıyla bölgenin kalkınmasını hızlandırmak ve küresel rekabette güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüten tüzel kişiliği haiz bir kamu kurumudur. Bölgedeki […]

 • Küçük resim
  0

  DAKA - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

  Avrupa Birliği üyeliğine aday bir ülke olarak, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması’na dahildir. Üç İBBS seviyesi şunlardır: İBBS-1: 12 bölge (7 coğrafi bölgeden farklı olarak) İBBS-2: 26 alt bölge İBBS-3: 81 il Halihazırda, Türkiye 26 İBBS-2 bölgesinde bölgesel kalkınma ajansları kurmuştur. Kalkınma ajanslarının kuruluşunun altında yatan hedefler şunlardır: • Kamu kesimi, özel sektör ve sivil […]

 • Küçük resim
  0

  İzmir Kalkınma Ajansı

  Vizyonumuz: Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin, uluslararası tanınırlığa sahip bir Ajans olmak Misyonumuz: İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve uygulamak Temel Değerler İzmir Kalkınma Ajansı tüm etkinliklerinde aşağıdaki temel değerleri ve çalışma ilkelerini benimsemektedir: Katılımcılık Yenilikçilik Tarafsızlık Şeffaflık Güvenilirlik Çözüm Odaklılık