kategori Arşivleri: Siyasi Parti Haberleri

Genç Anadolu Parti Lideri Ali Alemdaroğlu"Vakıflar ve Tüm Cemaatler Acilen Kapatılmalıdır"

Habervole  Genel Yayın Yönetmeni Fehmi DUMAN Genç Anadolu Partisi  Genel Başkanı  Ali ALEMDAROĞLU  ile  söyleşi yaptı

Genç Anadolu Partisi Genel Başkanı Ali Alemdaroğluile Gündemi konuştuk

“Vakıflar ve Tüm Cemaatler Acilen Kapatılmalıdır”

Fehmi DUMAN:Genç Anadolu Partisi’nin ilkeleri nelerdir?

Ali ALEMDAROĞLU:Anadolu Partisi; çağdaş standartlara uygun tam güvence altına alınmış insan haklarını, tüm yurttaşlarımızın din ve inançları ile ifade ve ibadet özgürlüklerini, milli gelirin dağıtımında ve toplumsal ilişkilerin her alanında adaleti gerçekleştirmeyi, üretimi ve toplumsal refahı ve ekonomimizin küresel rekabet gücünü artırmayı, siyasal karar mekanizmalarına katılımı genişletmeyi, kamu kaynaklarının şeffaf ve rekabetçi bir ortamda makamları ise objektif liyakat kurallarına uygun adaletle dağıtmayı, insanlarımız arasında dayanışmayı ve görevini en iyi yapmayı özendiren bir toplumsal kültür oluşturmayı, ulusal çıkarlarımızı sağlayan politikaları oluşturmaya katkı sağlayan her yurttaşımızın ürettiği bilgiyi sahiplenmeyi amaç ve ilke edinir.

Fehmi DUMAN :Yeni genç siyasetin temel hedefi nedir?

Ali ALEMDAROĞLU: Yeni Genç Siyasetin Hedefi: Cinsiyet, ırk, din, dil bakımından Koşulsuz, mutabakat esaslı eşitlikçi gönüllü birlik ve beraberliktir.

Başta siyaset olmak üzere kamusal nitelikli görev üstlenmek, toplumsal sorumluluğa talip olmak demektir. Bu sorumluluğun gereği gibi yerine getirilmesi, siyasi partilerin ve mensuplarının en temel görevidir. Halkın refah ve mutluluğunun artırılması, geleceğin Vizyoner  Genç Lider Türkiye’sinin inşası yeni siyaset ilkeleri doğrultusunda bir değişimi gerekli kılmaktadır.

Fehmi DUMAN :Partiniz ülkede iç barışı nasıl sağlayacaktır?

Ali ALEMDAROĞLU: Partimiz ülkemizi kutuplaşmaya, insanımızı birbirine karşı ötekileştirmeye ve nefreti karşılıklı körüklemeye dayalı bir siyaset tarzına karşı; yurttaşlarımız arasında dayanışmayı ve işinde başarılı olmayı özendirecek bir toplumsal kültür oluşturmayı amaçlayan yeni siyaset tarzını benimsemektedir.

Fehmi DUMAN :Kürt sorununu ve diğer tüm ulusal sorunları hangi bakış açısı ile çözeceksiniz?

Ali ALEMDAROĞLU:20.yüzyılda Ortadoğu’da oluşturulan sınırlar arasında dağıtılan Kürt nüfus yüz yıldır kendi kimliğine kavuşmamış dilini kültürünü devlet güvencesinde huzur ve güven içinde yaşayamamıştır. Asimilasyon ve inkâr politikalarıyla karşı karşıya bırakılmıştır. Kürt nüfusa sahip bölge ülkeleri toprak kaybetmek kaygısı ve korkusu taşmışlardır.Yüzyılın başlarında tüm uluslarda olduğu gibi Kürtler de de uluslaşma arayışları ve çabaları doğal olarak başlamıştır. Bağımsız veya özerk devlet kurma denemeleri yapılmıştır. Ancak geçen yüzyıl boyunca kendi Kürt nüfuslarına makul çözüm sunamayan ülkeler küresel güçlerin baskılarıyla karşılaşmaya başlamışlar ulusal ve ülkesel sorun önce komşular arasında bölgesel boyut kazanmıştır. Son 20 yılda ise Kürt diasporasının da etkinliğini arttırmasıyla küresel bir boyut ulaşmıştır. Irak merkezi yönetimi başta olmak üzere, tüm komşuların karşı çıkmalarına rağmen süper güçlerin rızası ile Kuzey Irakta şimdilik bir Kürdistan Federe Yönetimi kurulmuş bulunmaktadır.

2011 den bu yana bölge halklarının ve devletlerinin nerdeyse tüm tasarruflarının silahlanmaya, çatışmalara harcandığı, silah üretenlerin refahını arttırırken bölge halklarının yoksulluk ve sefaletine neden olan savaş sürecinde yeni oluşumlar ve projeler ortaya çıkmaya başladı. Irak iç savaşının defacto sonuçlarından birisi Kürdistan oluşumu ise Suriye iç savaşının da defcato sonuçlarından bir Rojawa gerçeği olarak belirmeye başladı. Bu oluşum sürecinde de Rusya tarafından hazırlanan yeni Suriye Anayasa taslağında yerel özerklik önermesindeki gibi yine ev sahibi ulus devletlerden çok süper güçlerin müdahalelerinin, belirleyici olduğu açıkça görülmektedir.

Kürt kimliğini benimseyen kendi yurttaşlarımızla dış müdahalelere mahal bırakmaksızın çözüm bulmak kaçınılmaz bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Ülkemiz topraklarında yerleşik ve kendilerini Kürt olarak tanımlayan nüfusun, azınlığına çoğunluğuna bakmaksızın tüm temsilcilerinin katılımıyla belirlenecek talepleri doğrultusunda kurulacak Akil İstişare Masasında buluşarak sorunu ele almak yegâne çözüm olarak önümüzde durmaktadır.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, ayakta

Fehmi DUMAN :Alevi sorunları ve diğer azınlıkların sorunlarını nasıl çözeceksiniz?

Ali ALEMDAROĞLU:Partimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurttaşlarımızın her türlü azınlık inanç topluluklarının temsilinin sağlanması da dâhil olmak üzere özerk hale gelmesi için çalışacaktır. Böylece, bu kurumsal platform, salt bir devlet makamı olarak yalnız bir inancın değil, gerçek anlamda vicdanların ve tüm inananların hizmetinde olacaktır. Kuruma bütçeden pay ayrılmayacak gönüllülük esasına göre çalışanların ve emeklilerin maaşlarından sembolik kesintiler yapılacaktır. İstemeyenler yazılı olarak bildirdiklerinde hiçbir yanlış anlamaya mahal vermeksizin kesinti durdurulacaktır. Bu Müslüman olmayan vatandaşlarımız içinde geçerlidir ve devlet güvencesinde olacaktır. Diyanet, akıl ve hukuk sınırları dâhilinde bağış ve hibe kabul edebilecektir.

Yıllardır önemli bir toplumsal sorun olarak varlığını koruyan ve başta Alevi vatandaşlarımız olmak üzere toplumumuzu vicdanen yaralayan ötekileştirici, küçümseyici ve dışlayıcı politikalara ve yaklaşımlara son verilecek tüm inançların mezhepsel düşmanlıkları, çatışmaları kışkırtmaksızın kendilerini ifade etmeleri, geliştirmeleri, kendi tarzlarında ve özgün mekânlarında ibadetlerini serbestçe yapabilmelerinin koşulları sağlanarak, din ve inanç işleri tamamıyla inanç gruplarına bırakılacaktır.

Eğitim gibi tüm kamusal alanlarda ve programlardaki dini ayrımcılıklara, kayırmacılıklara ve dışlayıcılıklara son verici tedbirler özenle gözden geçirilerek yurttaşlarımızın tek birinin dahi mağduriyetine son verilecektir.Sünni, Alevi veya bir başka inanç grubundan veya hiç inanmayanlardan olan yurttaşlarımızın kendi benimsedikleri tarz ve içerikteki inanç ve ibadet özgürlüğüne saygı duyulacak, eğitim kurumlarının ve ibadethanelerinin varlıklarını sürdürmeleri herhangi bir şekilde engellenmeyeceği gibi tümüne adil kamu desteği verilecektir.

Yeni Genç Siyasetimiz Alevi yurttaşlarımızın kendi inanç dünyalarına müdahil olmayacak şekilde diğer yurttaşlar gibi, ibadetlerini tamamen kendi tercihlerine göre, herhangi bir tarza veya yaklaşıma uymaya zorlanmaksızın huzur içinde yerine getirebilmeleri için cem evlerinin ibadethane olarak inşasının ve kullanılmasının önündeki engeller kaldırılacaktır. Kıpti, Roman, Ezidi, Süryani gibi farklı inanç gruplarının kendilerini ifade etme korkusuna yol açan yaklaşımlar, ön yargılar ve politikalara son verilecektir. Bu grupların da her türlü ibadet ve eğitimlerini güven ve huzur içinde sürdürebilmeleri koşulları sağlanacaktır. Müslüman olmayan tüm topluluk ve cemaatlerin örgütlenme ve kendilerini geliştirmeleri konusunda adalet ve eşitlik sağlanarak tüm engeller ortadan kaldırılacak, kendi talepleri doğrultusunda gelişimleri için her türlü destek sağlanacaktır.

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, ayakta ve açık hava

ANAP Genel Başkanı Çelebi"Dümeni Türkiye'nin istikrarı için çevirmeye başladık"

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi”Dümeni Türkiye’nin istikrarı için çevirmeye başladık”

ANAP Genel Başkanı Çelebi, Van’da

ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi:”Son seçimlerde de Cumhur İttifakını ve Cumhurbaşkanımızı destekledik. Eksikliklere rağmen ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanına halen ihtiyacı olduğunu gördük”

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a gelen Çelebi, Edremit ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, partilerinin kurucusu Turgut Özal’ın, tüm Türkiye’yi kucaklayan bir lider olduğunu söyledi.

Partilerinin ileriki dönemde başarılı olması için çalışacaklarını belirten Çelebi, şunları kaydetti:

“Son seçimlerde de Cumhur İttifakını ve Cumhurbaşkanımızı destekledik. Eksikliklere rağmen ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanına halen ihtiyacı olduğunu gördük. Muhalefetin de ortaya bir şey koyamadığını gördük. Sadece sorunları ortaya koyup, sorunları yüksek sesle seslendirmeyle, vaat siyasetiyle bir şey olmadığını görüyoruz. Onun için de Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmeden sonra aktif bir şekilde Anavatan Partisi olarak istikrarın sürmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızı destekledik.” dedi.

Çelebi, devlete sahip çıkmanın, millete sahip çıkmak olduğunu dile getirerek, bu yüzden cumhurbaşkanını desteklediklerini aktardı.

Halkı en büyük hakem olarak gördüklerini ifade eden Çelebi, şöyle konuştu:

“Halkımız da o sağduyu gösterdi. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde önemli işlere imza attı. Bu süreçte ciddi işler yapıldı. Şimdi hep beraber üretime yönelmeliyiz. Cumhurbaşkanımızla elimizden geldikçe görüşüp fikir alışverişinde bulunuyoruz. Kendisi de Anavatan Partisi’ni önemsiyor. Kurucu Genel Başkanımızı kendisine referans aldığını söylüyor. Biz de ülkemize katkı adına ve Türkiye’nin istikrarı için omuz vermeye her zaman hazırız.”

Yep yeni bir geleceği birlikte hazırlayalım.

Van Akdamar Ermeni kilisesi ziyaretinde ANAP hayranlarıyla…

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, takım elbise ve iç mekan

Van Valisi Murat Zorlu’nun ziyareti anısına takdim ettiği hediye ve misafir perverliğine çok teşekkür ediyorum.

ANAVATAN PARTİSİ çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyi açıkladı
Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanlığı: Abdulhamit Gül
Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanlığı: Hulusi Akar
Milli Eğitim Bakanlığı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Fatih Dönmez
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Murat Kurum
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehemt Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mehmet Kasapoğlu
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Berat Albayrak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Cahit Turan
Çalışma, Sosyal Hizmetler-Aile Bakanlığı: Zehra Zümrüt Selçuk
Tarım ve Orman Bakanlığı: Bekir Pakdemirli
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Mustafa Varank
Ticaret Bakanlığı: Ruhsar Pekcan

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Abdulhamit Gül
Adalet Bakanlığı: Abdulhamit Gül

Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu

Süleyman Soylu
İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu


Milli Savunma Bakanlığı: Hulusi Akar


Milli Eğitim Bakanlığı: Ziya Selçuk

Fahrettin Koca
Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Fatih Dönmez


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Murat Kurum


Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Ersoy


Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mehmet Kasapoğlu

Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Berat Albayrak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Cahit Turan

Çalışma, Sosyal Hizmetler-Aile Bakanlığı: Zehra Zümrüt Selçuk


Tarım ve Orman Bakanlığı: Bekir Pakdemirli


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Mustafa Varank


Ticaret Bakanlığı: Ruhsar Pekcan

Cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle, milletimize layık olmaya çalışacağız

“81 milyonun tamamının Cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle, milletimize layık olmaya çalışacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Hizmetkârlığına talip olduğumuz milletimize layık olabilmek için geceli gündüzlü çalıştık. Hamdolsun, milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, yolda koymadı. 24 Haziran’da bir kez daha kendisine hizmet etmek üzere bizi seçti. Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamının Cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle, milletimize layık olmaya çalışacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu’nda yemin etmesi ve Anıtkabir ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Süvari Birliği eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesine girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni öncesinde hava, kara ve deniz komutanlıklarına bağlı ordu karargâhlarında da 101’er pare top atışı gerçekleştirildi.

Törene; Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Jeenbekov, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obıang, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Abdel Aziz, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da katıldı.

22 Devlet Başkanı’nın yanı sıra birçok ülkeden devlet başkan yardımcıları, parlamento başkanları ve başbakanları ile altı uluslararası örgütün temsilcisinin de iştirak ettiği törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşma yaptı.

 

“MİLLETİMİZE LAYIK OLABİLMEK İÇİN GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞTIK”

Tüm katılımcıları selamlayan ve destekleriyle şahsını bu göreve layık gören vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah bizi milletimize mahcup etmesin.  Rabbim, milletimize ve tüm insanlığa yapacağımız hizmetlerde yolumuzu aydınlatsın, işimizi kolaylaştırsın” temennisinde bulundu.

40 yılı aşkın süredir siyasetin içinde olduğunu; siyaseti Allah rızası ve millete hizmet etmek için yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hizmetkârlığına talip olduğumuz milletimize layık olabilmek için geceli gündüzlü çalıştık. Hamdolsun, milletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, yolda koymadı. 24 Haziran’da bir kez daha kendisine hizmet etmek üzere bizi seçti. Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamının Cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle, milletimize layık olmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİ ZORLAMA DEĞİL, TARİHİN BİZİ YÖNLENDİRDİĞİ İSABETLİ BİR TERCİHTİR”

Türkiye ve Türk Milleti olarak yeni bir başlangıç yaptıklarını, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile 150 yıla yaklaşan demokrasi arayışı ve 95 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanılan denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Geçmişte yol açtığı, siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslar sebebiyle ülkemize çok büyük bedeller ödeten bir sistemi artık geride bırakıyoruz. Bundan sonra, milletin doğrudan yetki verdiği ve dolayısıyla hesap sorma hakkına sahip olduğu Cumhurbaşkanı çalışmalarını, yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürütecektir.”

Belediye başkanlığı, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı görevleri boyunca vesayetten darbelere, terör saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar her türlü sıkıntıyı yaşadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Demokrasi tarihimizin tecrübeleri yanında, son 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütürken karşılaştığımız sıkıntılar bize de, bu değişimin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir. Türkiye, Osmanlı’dan beri tarihinde ilk defa, kritik bir yol ayrımında tercihini, darbe veya benzeri zorlamalarla değil, milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir” dedi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ, 2 BİN 200 YILI AŞKIN BİR DEVLET GELENEĞİNİ TEMSİL ETMEKTEDİR”

İslam mütefekkiri İbn-i Haldun’un “coğrafya kaderdir” sözüne atıfta bulunarak konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen 16 devletimiz çok geniş bir coğrafyada kurulmuş, büyümüş ve tarihe karışmıştır. Bir başka ifadeyle Türkiye Cumhuriyeti, 2 bin 200 yılı aşkın bir devlet geleneğini temsil etmektedir. Bugün, yine çok geniş bir coğrafyada, hemen hepsinin de temsilcileri aramızda bulunan, tarihî süreklilik bakımından kendimizden ayrı görmediğimiz pek çok dost ve kardeş devlet vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun vatandaşları olarak bizler, kaderimizin merkezine Anadolu’yu yerleştirdik. Bin yıl önce Malazgirt’te Anadolu’ya serptiğimiz tohumlar, Türkiye Selçuklu Devleti ile hemen boy vermişti. Osmanlı, genç bir fidan olarak devraldığı devlet bayrağını, İstanbul’un fethiyle üç kıta yedi iklimi içine alan ulu bir çınara dönüştürdü. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında, yaşlanan çınarı, Cumhuriyet aşısıyla yeniden gençleştirdik” dedi.

“VAKİT, HEDEFLERİMİZE DAHA KARARLI VE HIZLI ŞEKİLDE YÜRÜME VAKTİDİR”

“Bugün burada milletimize, 95 yıllık Cumhuriyetimizi, yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz. Milletimizin bize sağladığı bu imkânı en iyi şekilde kullanarak, güçlü meclis, güçlü hükûmet, güçlü Türkiye için yola koyuluyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin isimleri farklı, vahşetleri benzer, hedefleri aynı olan terör örgütlerinin en yoğun saldırılarına maruz kaldığı bir dönemde, milletin “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” rabiasına sıkı sıkıya sarıldığını görmekten memnun olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Milletimiz 24 Haziran’da sandıkta, bir kez daha görevini yerine getirmiştir. Bundan sonra bize düşen, medeniyetimizin ihyası ve inşası için, kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için çalışmaktır, çok çalışmaktır. Vakit, hedeflerimize daha kararlı, daha hızlı şekilde yürüme vaktidir. Bugün ‘bismillah’ diyerek adımını attığımız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı, 2023 hedeflerimize ulaşmak olacaktır. Böylece, bizden sonraki nesillere kendi vizyonlarını gerçekleştirebilecek güçte bir Türkiye bırakmayı amaçlıyoruz.”

“TÜRKİYE İMKÂNLARINI VATANDAŞLARIYLA BİRLİKTE, TÜM DOSTLARIYLA PAYLAŞMAYI SÜRDÜRECEK”

“Biz paylaşmanın bereketine inanan, dostlarıyla, kardeşleriyle birlikte yol yürümekten, onlarla birlikte kazanmaktan memnuniyet duyan bir milletiz. Dünyanın her anlamda bir yapılanma sürecinde olduğu günümüzde, bu yaklaşımın çok daha anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir ülkenin ve hiçbir toplumun vasiye, vesayete, mürebbiyeye, kurtarıcıya ihtiyacı olmadığına, insanlığa lazım olan tek şeyin adalet ve iş birliği olduğuna inanıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye’nin, demokrasiden temel hak ve hürriyetlere, ekonomiden büyük yatırımlara kadar her alanda daha ileriye gideceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu şekilde güçlenen Türkiye, elindeki imkânları kendi vatandaşlarıyla birlikte tüm dostları ve kardeşleriyle paylaşmayı sürdürecektir. Hep söylediğimiz gibi, bizim gönül sınırlarımızın hududu yoktur. İşte bugün buradaki şu manzara, gönül sınırlarımızın genişliğinin en somut ifadesidir. Dostluğunuz ve kardeşliğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“KILAVUZUMUZ, DEMOKRASİ VE MİLLÎ İRADENİN ÜSTÜNLÜĞÜ OLACAK”

Bu gece gerçekleştireceği basın toplantısıyla kabineyi açıklayacağını ve yarın devlet geleneğine uygun olarak Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ilk ziyaretini gerçekleştireceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,  çarşamba günü de NATO Zirvesi için Brüksel’e gideceğini kaydetti.

Hacı Bayram Camiinde kılacağı Cuma namazını müteakip, kabinenin ilk toplantısını gerçekleştireceklerini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni dönemi yine, artık bizim alametifarikamız hâline gelmiş olan ‘reform ve icraat’ üzerinde bina edeceğiz. İskeletini oluşturup çatısını çattığımız yeni yönetim sistemimizi sürekli geliştirerek ileriye taşıyacağız. Bürokrasi değil hizmet üreten bir devlet yapısı oluşturmakta kararlıyız. Kılavuzumuz yine demokrasi olacak, millî iradenin üstünlüğü olacak” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ HER ALANDA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti. “Her türlü hak ve özgürlükten, ülkemizin sahip olduğu tüm zenginliklerden, köken, inanç, meşrep, bölge, şehir farkı olmaksızın, vatandaşlarımızın tamamının yararlanmasını sağlayacağız. Bu ülkede insanların herhangi bir sebepten ötürü dışlandığı, ötekileştirildiği, zulme maruz kaldığı dönemler, inşallah bir daha geri gelmemek üzere geride kalmıştır. En büyük zenginliğimiz insanımızdır. Çalışkanlığı ve üretkenliğiyle herkesi kendine hayran bırakan insan kaynağımızı, eğitimle, teşvikle daha etkin şekilde kullanmak için gereken her adımı atacağız. En önemli önceliklerimizden biri, maziden atiye kuracağımız güçlü köprüyle, nereden geldiğini bilen, nerede durduğunun ve nereye gitmek istediğinin şuurunda nesiller yetiştirmek olacaktır.  Eğitim ve kültür politikalarımıza, geçmiş dönemlerden çok daha fazla önem vereceğiz. Türkiye’yi, savunma sanayinden sınır güvenliğine kadar her alanda güçlendireceğiz.”

Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri hâline getirme sözlerini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar tamamladıkları projelerin referansları olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: “Hâlen devam eden yatırımlarımızı ve milletimize taahhüt ettiğimiz projeleri hayata geçirmekle kalmayacak, çok daha büyük işlere imza atacağız. Sosyal politikalar, bizim görünmeyen zaferimizdir. Türkiye’yi hiç kimsenin yokluktan, yoksulluktan dolayı aç, açıkta kalmadığı, çocuğunun eğitimini ihmal etmediği, geleceğinden umudunu kesmediği bir ülke hâline getirme yolunda çok büyük mesafe kat ettik. İnşallah yeni dönemde, ülkemizin sosyal devlet niteliğini çok daha güçlü hâle getireceğiz. Diğer tüm alanlarda da milletimize verdiğimiz sözlere uygun şekilde, Türkiye’yi büyütmenin, güçlendirmenin çabası içinde olacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, yakınlarına baş sağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza sebebiyle halk oyunları ve lazer gibi gösterilerin iptal olduğunu da bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın duasıyla sona erdi.

TÖRENE KATILAN MİSAFİRLER ONURUNA AKŞAM YEMEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne katılan devlet ve hükûmet başkanları, meclis başkanları, bakanlar, özel temsilciler ve uluslararası örgüt yöneticileri ile büyükelçiler onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir akşam yemeği de verdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin düzenleme içeren KHK yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin düzenleme içeren KHK yayımlandı.

Yeni yayımlanan KHK’ya göre and içme töreni Meclis’in toplandığı ilk günü takip eden 3 gün içinde yapılır.

699 no’lu KHK yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda değişiklik yapılmasını içeren 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

KHK’da şu ifadeler yer aldı:

Karar Sayısı: KHK/699

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda değişiklik yapılması; 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 14/6/2018 tarihinde kararlaştınmıştır.

MADDE 1- 19/1/2012 tarihli ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fikrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu tutanak seçilen Cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.”

MADDE 2-6271 sayılı Kanunun 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Andiçme töreni

MADDE 21 – (1) Seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Geçici Başkan tarafından verilir ve aynı birleşimde andiçme töreni yapılır. Bu birleşim, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçiminin ardından Meclisin toplandığı ilk günü takip eden üç gün içinde gerçekleştirilir.

(2) Cumhurbaşkanının ikinci oylamada seçilmesi veya sadece Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması halinde andiçme töreni, seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden üç gün içinde yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse derhal toplantıya çağrılır.

(3) Cumhurbaşkanınca atanan Cumhurbaşkanı yardımcılan ve Bakanlar atanmalarını takip eden gün andiçerler.”

MADDE 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBAŞKANI

“2019’u Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in cenaze töreninde yaptığı konuşmada, “2019 yılını inşallah Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz, bunun da talimatını verdik. İnşallah bu da hem bilim tarihimiz için, hem ilim, irfan tarihimiz için hayırlara vesile olur. Bu da bizim onun manevi noktadaki hayatı için bir izdüşümü olur diye düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 94 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Fatih Camii’nde düzenlenen törende kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Sezgin’i ilim noktasında kararlı bir insan olarak tanıdığını, vatanseverliğine, vatan sevdasına şahitlik ettiğini ifade etti. Fuat Sezgin’in tüm eserlerini Türkiye’ye getirme hesabı içerisinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için kendisiyle görüşmeler yaptıklarını ve onun talebiyle Gülhane Parkı’nın içinde bulunan şu anki müzeyi kurduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Sezgin’in ömrü boyunca, İslam bilim tarihi konusunda pek çok eser kaleme almış biri olduğunu vurgulayarak, 1300 cildi bulan bu eserlerin bir takımının da kendisinden teslim alınarak, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi envanterine dâhil edildiğini bildirdi. Yurt dışında kalan eserlerinin getirilmesi noktasında çalışmaların devam ettiğini, vakıf yönetiminin de konuyu takip ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu eserlerin de gelmesiyle birlikte mevcut müze ve kütüphanenin çok daha güçlü bir hâle geleceğini ifade etti.

“SEZGİN, İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜZESİ’NİN YANINA DEFNEDİLECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Sezgin’in vasiyeti doğrultusunda, 2008’de birlikte kurdukları İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin yanına defnedileceğini belirterek, “Bu vesileyle attığımız bu adımda da buna bir ilave yapalım istedik. 2019 yılını inşallah Profesör Doktor Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz, bunun da talimatını verdik. İnşallah bu da hem bilim tarihimiz için, hem ilim, irfan tarihimiz için hayırlara vesile olur. Bu da bizim onun manevi noktadaki hayatı için bir izdüşümü olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fuat Sezgin’in 60 yılında İstanbul Üniversitesindeki olaylardan sonra adeta sürgün edilerek, Türkiye’den ayrıldığını ve çalışmalarını Almanya Frankfurt’ta devam ettirmek zorunda kaldığını sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin sonunda tüm ailesine başsağlığı temennilerini ifade ederek, “milletimizin de başı sağ olsun” dedi.

Fuat Sezgin’in cenazesi törenden sonra defnedilmek üzere Gülhane Parkı’na götürüldü. Törene; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da katıldı.

Haberler

01.07.2018
“2019’u Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz”
29.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatörler Graham ve Shaheen’i kabul etti
29.06.2018
“Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz”
29.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rodriguez’i kabul etti
27.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi kabul etti
25.06.2018
“Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir”
24.06.2018
“Türkiye, tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir”
24.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı
23.06.2018
“Biz icraat kadrosuyuz”
23.06.2018
“Dış politikada artık emir alan değil, hem masada hem alanda olan bir Türkiye var”
23.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT özel yayınına katıldı
22.06.2018
“Biz, özgürlüklerin hareketiyiz”
22.06.2018
“Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun hiç dinlemeyiz vururuz”
22.06.2018
“Hedefimiz ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmak”
22.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber ve ATV ortak yayınına katıldı
21.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı, İstanbul’un 3. havalimanına ilk inişi gerçekleştirdi
21.06.2018
“24 Haziran’da Türkiye’nin gelecek asırdaki istikametini belirleyeceğiz”
21.06.2018
“Siyaset belli ilkelerle yapılması gereken bir vazifedir”
20.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral FM ve Kral Pop Radyo ortak yayınına katıldı
20.06.2018
“Hiç kimsenin hukukun sınırlarını zorlamasına müsaade etmedik”
20.06.2018
“Türkiye’yi demokraside ve ekonomide geliştirdikçe milletimiz bize daha çok sahip çıktı”
19.06.2018
“Ülkemize yönelik ekonomik saldırılar, döviz ve faiz gibi makro dengeler üzerinden yapılıyor”
19.06.2018
“Bizim gençlerimiz, kadınlarımız, çiftçilerimiz, emekçilerimiz için büyük hayallerimiz var”
19.06.2018
“Türkiye uzun süre terör örgütleri kullanılarak istikrarsızlaştırılmaya çalışıldı”
19.06.2018
Emine Erdoğan, Vefa Buluşması’na katıldı
19.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya özel yayınında gençlerin sorularını cevapladı
18.06.2018
“Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı”
18.06.2018
“Ülkemizin sendelemesini bekleyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız”
17.06.2018
“İstanbul’u tarihinin en kaliteli hizmetleriyle tanıştırdık”
16.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınına katıldı
16.06.2018
“Fikri olmayan gibi, hizmeti olmayanın da başvuracağı yol şiddettir”
15.06.2018
“Kandil’i bombalıyoruz, birkaç gün içerisinde başka müjdelerimiz olacak”
15.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmara İlahiyat Camii’nde kıldı
14.06.2018
Suruç’taki saldırı: “Bu hadisenin arkasındakiler mutlaka bulunacak”
14.06.2018
“Bizim milletimizden başka kimseye diyet borcumuz yoktur”
14.06.2018
“Milletimizin tüm kesimlerinin refahını artırmanın, sıkıntılarını çözmenin gayreti içindeyiz”
14.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 TV ve 360 TV’nin ortak yayınına katıldı
13.06.2018
“Bizim siyasetimiz birlik, dirlik ve bolluk siyasetidir”
13.06.2018
Emine Erdoğan, Çamlıca’da huzurevi ziyaret etti
13.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ovit Tüneli’nin açılışını yaptı
13.06.2018
“Türkiye’nin geleceğine de talibiz”
13.06.2018
“Bizim davamız, milletimize hizmet davasıdır”
12.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ve Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç ile görüştü
12.06.2018
“TANAP ile bölgesel enerji hatlarının merkezi olma vizyonuna bir adım daha yaklaştık”
12.06.2018
“Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri hâline getireceğiz”
12.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TGRT Haber, Akit TV, TV Net ve Beyaz TV’nin ortak yayınına katıldı
11.06.2018
“Meydanı korkaklara bırakmadık, milletimizle tüm saldırıları göğüsledik”
11.06.2018
Emine Erdoğan: “Kadınlarımızın karar mekanizmalarında etkin şekilde yer alması, son derece önemlidir”
11.06.2018
“Demokrasilerde iktidar ne kadar önemliyse muhalefet de aynı derecede ehemmiyete sahiptir”
11.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti
11.06.2018
“Kandil’deki terör bataklığını kurutacağız”
11.06.2018
“Müslümanlara yönelik baskılar her geçen gün artıyor”
10.06.2018
“Milletimize en güzel bayramı 24 Haziran akşamı yaşatacağız”
10.06.2018
“16 senedir gecemizi gündüzümüze katarak ekonomimizi büyütmek için çalışıyoruz”
10.06.2018
“Karşımıza çıkan sorunlar ne kadar büyük olursa olsun demokrasi yolundan asla taviz vermedik”
10.06.2018
“Gündemimizde af konusu yok”
09.06.2018
“Önümüzde uzun bir demokrasi ve kalkınma yolculuğu var”
09.06.2018
“Ankara, Türkiye’nin geleceği için gövdesini namlulara siper etti”
08.06.2018
“İmanla birlikte cesareti ve dirayeti olan askerimiz ayak bastığı her yeri titretiyor”
08.06.2018
Emine Erdoğan: “Ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için ortak azim ve kararlılık içinde olmalıyız”
08.06.2018
“Türkiye, 24 Haziran’da yeni yönetim sistemine ilk adımını atacak”
08.06.2018
“Millî iradenin vesayetin keyfine bırakılmasına artık kimse göz yumamaz”
08.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D-CNN TÜRK özel yayınına katıldı
07.06.2018
“24 Haziran’dan sonra daha büyük hedeflerle milletimizin hizmetinde olacağız”
07.06.2018
“Vatandaşıyla gönül bağı kuramamış birinin siyasette başarı şansı yoktur”
07.06.2018
“16 yıldır Türkiye’yi hizmet siyasetiyle kalkındırdık”
07.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarsus Turizm Bölgesi ve Devlet Hastanesi’nin temel atma törenine katıldı
07.06.2018
“Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında yaz sezonunda öğrencilerden ücret alınmayacak”
07.06.2018
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gençlerle sahur yaptı
06.06.2018
“Ekonomimiz 24 Haziran’ın ardından güçlü bir yükselişe geçecek”
06.06.2018
“İrade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak”
05.06.2018
“Benim ülkemi taciz eden, tehdit eden kim olursa olsun üzerine gideriz”
05.06.2018
Emine Erdoğan, Çevik ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
05.06.2018
“Kömürü ülkemizin yeni millî güç kaynaklarından biri hâline getirmeye kararlıyız”
05.06.2018
“Gerekirse Sincar’a gideceğiz, gereğini yapacağız”
05.06.2018
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında “Atıktan Sanata” sergisinin açılışını yaptı
05.06.2018
“Cumhurbaşkanının kimsenin apoletini sökmek gibi bir yetkisi yoktur”
04.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 65 yaş emeklilerine aylık maaş müjdesi
04.06.2018
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
04.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan vekillerini kabul etti
03.06.2018
“Bu devlet artık milletin, millî iradenin emrindedir”
03.06.2018
Emine Erdoğan: “Çocukların güven içinde yaşayacağı bir dünya inşa etmek, en temel vazifemizdir”
03.06.2018
“Bugün Diyarbakır’la birlikte tüm bölgemiz, 40 yıldır hiç olmadığı kadar huzur doludur”
02.06.2018
Emine Erdoğan: “Asıl olan hikmetli bilgidir, aksi malumat hamallığıdır”
02.06.2018
“Biz milletimize güçlü Türkiye sözü veriyoruz”
02.06.2018
“Şimdi daha büyük yatırımlar için yola koyuluyoruz”
02.06.2018
“Milletin hayrına tek bir söz söylemeyenler, terörle mücadele kahramanlarımıza saldırıyor”
02.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV ve Star TV’de “Seçim Özel” programına katıldı
01.06.2018
“Bize oy versin vermesin, hiçbir insanımızı dışlamadan projelerimizi hayata geçirdik”
01.06.2018
“16 yıl boyunca Türkiye’yi her alanda büyüttük”
01.06.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin Twitter’dan sahur davetine icabet etti
31.05.2018
“Türkiye’nin ekonomisini döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim”
31.05.2018
Emine Erdoğan, devlet koruması altındaki çocuklara iftar verdi
31.05.2018
“Bizim siyasetimiz daima hizmet siyaseti olmuştur”
31.05.2018
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentiyev Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde
30.05.2018
“Kur silahını etkisiz hâle getirmekte kararlıyız”
30.05.2018
MGK Bildirisi: “Proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren ülkelerin uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerek”
30.05.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Eyice ve Prof. Dr. Çataklı’nın cenaze törenlerine katıldı
30.05.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet’in türbesinin açılışını yaptı
29.05.2018
“İstanbul, ecdadın bize en kıymetli emanetidir”
29.05.2018
“Milletimize en üst düzeyde hayat standartları sağlamanın gayretindeyiz”
29.05.2018
“Ülkemizin bütünlüğünü canımız pahasına koruyacağız”
28.05.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Habertürk TV özel yayınına katıldı
28.05.2018
“Hiçbir terör örgütüne meydanı bırakmadık”
28.05.2018
Haftanın Özeti (21-27 Mayıs 2018)
27.05.2018
“Milletimize hizmet etmek için vazifeye talip olduk”
27.05.2018
Emine Erdoğan, KADEM’in iftar programına katıldı
27.05.2018
“El birliği içinde Türkiye’yi şaha kaldırmanın hayalini kuruyoruz”
26.05.2018
“81 milyon vatandaşımızın tamamının geleceği için çalışıyoruz”
26.05.2018
“Türkiye her alanda gelişirken, kendisine yatırım yapanlara da kazandırmış bir ülkedir”
24.05.2018
“Her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız”
24.05.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT özel yayınına katıldı
23.05.2018
“Türkiye, serbest piyasa ekonomisini tüm kural ve kurumlarıyla uygulayan bir ülkedir”
22.05.2018
Emine Erdoğan, Sargın ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
22.05.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sargın ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
21.05.2018
“Kudüs üç semavi dinin mensupları için de barış, huzur ve eman yurdu olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz”
21.05.2018
Emine Erdoğan: “Gazze’deki katliamın sorumluları meşruiyetlerini kaybetmiştir”
21.05.2018
Haftanın Özeti (14-20 Mayıs 2018)
20.05.2018
“Balkanlar’ın kalıcı istikrara kavuşmasını, gerilimle değil, huzur ve istikrarla anılmasını istiyoruz”
20.05.2018
‪”Avrupalı Türkler kendi aralarında birlik içinde olmalı”‬‬

Erbakan Vakfı Sakarya İl Temsilciliği çalışmalarına tam gaz hız verdi

Erbakan Vakfı çalışmalarına hız verdi

Erbakan Vakfı Sakarya İl Temsilciliği çalışmalarına tam gaz hız verdi

Yeni parti kuruluyor

Milli Görüşün ve Ümmetin yegâne lideri eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın liderliğinde kurulacak olan yeni partinin tarihini açıklanmasıyla birlikte Erbakan Vakfı teşkilatlarında büyük hey açan yaşanmaya başladı.

Erbakan Vakfı Serdivan İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen Erbakan Vakfı Yöneticisi Ahmet Zahit Dizdar; “Allah’ın izni ile bu yeni parti ile Sakarya’mıza hizmet yaşında bayrağı devr almaya talibiz. Bu yeni oluşum Şehrimiz ve ülkemiz için çok güzel gelişmelere gebedir” diye konuştu.

Otomatik alternatif metin yok.

Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, oturan insanlar ve iç mekan

2018 manisa iftar 5

Vakıf Hakkında

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı, Milli Görüş Lideri Merhum Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’ın vasiyeti ile kurulmuş bir vakıftır…

 

 • Erbakan Vakfı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ortaya koymuş olduğu Milli Görüş ilkeleri çerçevesinde ilmi, ahlaki, iktisadi ve siyasi alanlarda çalışmalar yapar.
 • Milli Görüş hareketinin istikametini muhafaza etmeyi amaç edinerek mevcut çalışmalara öncülük eder ve destekler.
 • Bu çalışmaların gayesi bütün insanlığın dünya ve ahiret saadetini temin etmektir.
 • Hayatını, milletimizin ve tüm insanlığın kurtuluşuna adamış Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın mücadele ve fikirlerinin yeni nesillere ve topluma doğru bir şekilde aktarılmasını sağlar.
 • Milletimizin ve insanlığın yaşadığı maddi ve manevi sorunlara milli değerlerimiz doğrultusunda çözüm önerileri sunar ve bunların uygulanması için gerekli çalışmaları yapar.
 • Yeni nesillerin milli ve manevi değerlerine bağlı şuurlu Müslümanlar olarak yetişmeleri için eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunur.
 • Kuvvetin değil, Hakkın üstün tutulduğu adil bir dünyanın tesis edilmesi için, İslam ülkeleri ve tüm mazlum milletlerle ortak faaliyetlerde bulunur.
 • İslam aleminin fikirde, söylemde ve eylemde birliğinin sağlanması için uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
 • Bu hedeflere ulaşmak için, ilmi faaliyetler; görsel ve yazılı yayın faaliyetleri; ulusal ve uluslararası toplantılar  yapar.
 • Vakfın gayesi ve hedefleri doğrultusunda çalışmalara imza atan kurum, kuruluş ve şahsiyetlere Uluslararası Ödüller verir.

Vakıf Başkanı

Fatih-Erbakan-Vakif-Baskani

Muhammed Ali Fatih Erbakan

1 Ocak 1979 tarihinde doğan Dr. Fatih Erbakan, Milli Görüş Lideri merhum Prof Dr. Necmettin Erbakan’ın 3. çocuğudur.

Muhammed Ali Fatih Erbakan, ortaokul eğitimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda tamamlamıştır. Lise eğitimini ise Ankara Ayrancı Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü üstün başarıyla bitirmiştir. Yüksek lisans için İngiltere’ye gitmiş fakat annesi merhume Nermin Erbakan’ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda kalmış ve lisans eğitimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon dalında doktora eğitimini alarak, DR. ünvanı almıştır.

Fazilet Partisi ve Saadet Partisinin özellikle gençlik çalışmalarında aktif görevler almıştır. Saadet Partisi’nde Genel İdare Kurulu üyeliği ve Genel Başkan Başdanışmanlık görevlerinde bulunmuştur.

Merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın vefatı sonrası, adına kurduğu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürütmektedir.

İyi derecede İngilizce bilen Dr. Fatih Erbakan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu

DR. FATİH ERBAKAN – Genel Başkan

MEHMET ALTINÖZ – Mütevelli Heyeti Üyesi

DOĞAN BEKİN – Genel Sekreter

YÜCEL MOLLAİSMAİLOĞLU – Teşkilat Başkanı

BAHATTİN SUNGUR – Halkla İlişkiler Başkanı

Dr. FATİH ÖZTEK – İlim Heyeti Başkanı

CENGİZ ZOR – Eğitim Başkanı

ZAFER EMANETOĞLU – Tanıtma Başkanı

ENES POLAT – Milli Görüş Tarihi ve Arşiv

KEMAL YURTOĞLU – Yönetim Kurulu Üyesi

BİLAL OKUDAN – Yönetim Kurulu Üyesi

MUHAMMED ÖZAYDIN – Gençlik Kolları Genel Başkanı

Misyon & Vizyon

Vakfın Gayesi:

 • Erbakan Vakfı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ortaya koymuş olduğu Milli Görüş ilkeleri çerçevesinde ilmi, ahlaki, iktisadi ve siyasi alanlarda çalışmalar yapar.
 • Milli Görüş hareketinin istikametini muhafaza etmeyi amaç edinerek mevcut çalışmalara öncülük eder ve destekler.
 • Bu çalışmaların gayesi bütün insnalığın dünya ve ahıret saadetini temin etmektir.

 

Vakfın Hedefleri:

 1. Hayatını milletimizin ve tüm insanlığın kurtuluşuna adamış Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın mücadele ve fikirlerinin yeni nesillere ve topluma doğru bir şekilde aktarılmasını sağlar.
 2. Milletimizin ve insanlığın yaşadığı maddi ve manevi sorunlara milli değerlerimiz doğrultusunda çözüm önerileri sunar ve bunların uygulanması için gerekli çalışmaları yapar.
 3. Yeni nesillerin milli ve manevi değerlerine bağlı şuurlu Müslümanlar olarak yetişmeleri için eğitim ve kültürfaaliyetlerinde bulunur.
 4. Kuvvetin değil Hakkın üstün tutulduğu adil bir dünyanın tesis edilmesi için İslam ülkeleri ve tüm mazlum milletlerle ortak faaliyetlerde bulunur.
 5. İslam aleminin fikirde, söylemde ve eylemde birliğin sağlanması için uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
 6. Bu hedeflere ulaşmak içinilmi faaliyetler; görsel ve yazılı yayın faaliyetleri; ulusal ve uluslararası toplantılar yapar.
 7. Vakfın gayesi ve hedefleri doğrultusunda çalışmalara imza atan kurum kuruluş ve şahsiyetlere Uluslararası Ödüller verir.

Vakıf Senedi

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

İki bin on üç yılı, Haziran ayının yirmi yedinci günü 27.06.2013

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben ANKARA 40.NOTERİ ÜLKÜ BAYRAKTAR Vekili İmzaya Yetkili Başkatip HACER SEHER KULLAKCI Oğuzlar Mah. C. Atuf Kansu Cad. 42/2-3 Balgat Çankaya ANKARA adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdikleri ….. MEHMET ALTINÖZ,

….. RABİA ELİF ERBAKAN ALTINÖZ,
….. MUHAMMED ALİ FATİH ERBAKAN, düzenlenme şeklinde VAKIF SENEDİ düzenlenmesini istediler. İlgililerin kimliği hakkında yukarıda yazılı belge ile kanı sahibi olduğum gibi, bu işlemi yapma yeteneklerinin bulunduğunu, okuryazar olduklarını anladım.
Bunun üzerine MEHMET ALTINÖZ – RABİA ELİF ERBAKAN ALTINÖZ – MUHAMMED ALİ FATİH ERBAKAN şu suretle söze başladılar:

 

VAKFIN ADI

MADDE 1: Vakfın adı “PROF.DR. NECMMETİN ERBAKAN VAKFI”DIR. İşbu senette sadece “vakıf” denilecektir. Vakfın kısaltılmış ismi “ERBAKAN VAKFI”dır.

 

VAKFIN MERKEZİ

 

MADDE 2: Vakfın merkezi Ankara ili, Çankaya ilçesi, Birinci Cadde,1403 Sokak, No:12,Balgat- Çankaya/ANKARA’dır. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf mütevelli heyetinin kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

Bunların yetkileri, yapacakları işler, açılış ve kapanışları, vakfın adresinin başka yere nakli ve bu nakil nedeni ile yapılması gereken işlemler, Mütevelli Heyetinin kararı ile olur.

 

VAKFIN MAL VARLIĞI
MADDE 3: Vakfın mal varlığı kurucular kurulu tarafından tahsis edilmiş olan (50.000,00.TL)’dir. Vakfın kurulmasından sonra, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

 

VAKFIN GAYESİ

MADDE 4: Vakfın gayesi aşağıda gösterilmiştir:

Ülkemizin bilim ve siyaset tarihinde müstesna yeri olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ve Milli Görüş fikriyatının tanıtılması konusunda çalışmalar yürütme, toplumun milli ve manevi sahalarda şuurlanması için çalışmalar yapmak. Bu konularla ilgili yurt içinde bilimsel toplantı, açık oturum, seminer, bilgi şöleni, konferans ve sergiler düzenlemek veya düzenlenmesine yardım etmek; yurt dışında düzenlenecek benzeri etkinliklere katılmak, eğitim ve öğretime katkıda bulunmak sosyal ve kültürel çalışmalar yapmaktır.

 

VAKFIN FAALİYETLERİ

MADDE5:

 1. a) Prof. Dr. Necmettin Erbakan için özendirici, “Uluslararası Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ödülleri” vermek, Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Milli Görüş fikriyatına katkıda bulunanları ödüllendirmek;
 2. b) Mütevelli Heyeti’nin kararıyla Vakıf üniversitesi, Vakıf ileri teknoloji enstitüsü ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksek okullar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir Vakıf üniversitesi veya Vakıf ileri teknolojisi enstitüsüne bağlı olmayan Vakıf meslek yüksekokulu vb. gibi Vakıf öğretim kurumları açmak ve bunlara bağlı birimler, uygulama ve araştırma merkezleri açmak; bu amaçla bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmak;

Uygun görülecek yer ve şekillerde Özel Anaokulu, Özel İlköğretim Okulu, Özel Lise, Özel Anadolu Lisesi ve dengi Özel Meslek Lisesi açmak, kurulan okul veya kursların kapasitelerinin arttırılması için çalışmalar yapmak, her türlü eğitim tesisleri kurmak, donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak eğitim kuruluşlarına katkıda bulunmak, uygun görülecek yerlerde kütüphane, öğrenci yurdu yaptırmak; yönetilmesi veya denetimi yetkilerce kendisine tevdi edilecek ve Mütevelli Heyetince kabule şayan görülecek eğitim ve kültür tesisleri için verilen görevleri yapmak,

 1. c) Her türlü tanıtım, yayın, iletişim, halka ilişkiler çalışmaları ve internet sitesi kurulması, yazılı veya elektronik bülten, dergi, gazete, kitap ve benzeri ürünlerin basılması ve yayınlaması gibi etkinliklerde bulunmak; kitaplık, dokümantasyon ve yayın servisleri kurmak; bu hususta bilim ve araştırma merkezi, arşiv ve müze tesis etmek veya kurulması teşvik etmek; bu amaçlı bilimsel amaçlı araştırma, faaliyet ve yayınları desteklemek, yeni teknolojik uygulamalara öncülük etmek, yeni teknoloji uygulayan, araştıran ve/veya üretim birimleri kurarak ya da daha önce kurulmuş olanlara katılarak ve/ veya gerektiğinde onları Vakıf adına yapmak veya yaptırmak;
 2. d) Bu maksatla kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerine yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, yurtiçi ve yurtdışı öğrenim, ihtisas ve staj yapan öğrencilere, ilim, eğitim, kültür veya benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burslar vermek; eğitim ve kültür kurumlarına yardım etmek, gerektiğinde yenilerini açmak ve açılmasını desteklemek; her türlü maddi ve manevi yardım ve desteği sağlamaya çalışmak;
 3. e) Yasa ve Resmi Senet hükümlerinin öngördüğü5

diğer işlem ve işlevleri yapmaktır.

 

VAKFIN FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:

MADDE 6:

 1. a) Gerekli yasal izinleri almak suretiyle, yurtdışında benzer nitelikte uluslararası kuruluşlara üye olmak, onlarla iş birliği yapmak ve çalışmalara katılmak; uluslar arası düzeyde benzer amaçlı kuruluşlarla ilişki kurmak, teşvik etmek ve desteklemek;
 2. b) Yukarda sıralanan amaç ve görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek için; başta ilgili bakanlıklar olmak üzere, üniversiteler, diğer eğitim, bilim ve kültür kurumları ve ilgili diğer bütün kurum ve kişilerle iş birliği yapmak ve işbirliğini sürekli ve etkili kılacak mekanizmaların kurulmasına, işletilmesine ve geliştirilmesine çalışmak;
 3. c) Vakıf, amaçlarının gerçekleştirmesine yardımcı olacak görevleri yerine getirebilmek için gerekli vakıf bina ve tesislerini inşa ettirmek ve işletmek; ekonomik, ticari ve sanayi tesisleri kurmak, işletmek, ortak olmak;
 4. d) Kuruluş amacına uygun vakıflar ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla yasal izinler dâhilinde iş birliği yapabilir.
  e) Vakfa gelir sağlamak amacıyla; sürekli veya kalıcı kermesler, sergiler, müzayedeler, fuarlar, konserler ve spor organizasyonları düzenler. Sanatsal,kültürel, sosyal, faaliyetler ve geziler tertip eder ve ettirir.
  f) Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, Vakfın malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakfın amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçindeki ve yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni hakları kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehini ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya,kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletmek ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularında birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, kat karşılığı v.s. benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf, bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

 

MADDE: 7 – VAKFIN ORGANLARI a) Mütevelli Heyeti

 1. b) Yönetim Kurulu c) Denetleme Kurulu

 

MÜTEVELLİ HEYETİ:
Madde 8- Mütevelli Heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerden oluşan (3) kişidir. Vakfa önemli hizmetleri geçen kişiler de mütevelli heyeti kararı ile mütevelli heyet üyesi olabilir. Ancak Mütevelli Heyeti gerekli gördüğü taktirde, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Mütevelli Heyeti’nin kabulü ile mütevelli heyeti sayısı toplam sayı 20 kişiyi geçmemek üzere Mütevelli Heyeti’ne yeni üyeler katabilir.

Mütevelli Heyeti üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak ve tutanak tanzimi ile mütevelli heyete verirler. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda Mütevelli Heyeti üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir.

Mütevelli Heyeti üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiç birinin görevi kabul etmemeleri halinde, boşalan Mütevelli Heyeti üyeliğine seçim, kalan mütevelli heyet üyelerinin ortak kararı ile yapılır.

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 9- Mütevelli Heyeti, Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyeti’nin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Yönetim kurulunu seçmek,
  b) Denetim kurulunu seçmek,
  c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
 2. d) Yönetim kurulunca hazırlanacak Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
  e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabuk etmek,
 3. f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
  g) Gerektiğinde Vakıf senedine ilave ve değişiklikler yapmak,
 4. h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikalar belirlemek,
  i) Boşalan ve yeni mütevelli heyeti üyelerini seçmek, j) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikalar belirlemek,
 5. k) İhtiyaç duyduğu takdirde çeşitli komisyon ve kurullar oluşturmak,
  l) Vakfın her türlü işleyişi ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde 10- Mütevelli Heyeti’nin ilk toplantısı, Vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

 1. a) Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere şubat ayı içinde,
  b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere kasım ayı içinde toplanır.

Mütevelli heyeti ayrıca yönetim kurulunun lüzum üzerine veya mütevelli heyeti en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağan üstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve Vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Mütevelli heyeti üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz. Mütevelli heyeti karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlıdır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelmeyecek üye, mütevelli heyetinden başka bir üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

 

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek (5) asil ve (2) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla Vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden her hangi bir sebepten yönetim kuruluğu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya (3) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.

Toplantı yeter sayısı (3) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde 12- Yönetim kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

 1. a) Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
  b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalarışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetinin onayına sunar.
 2. c) Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
  d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
 3. e) Görev, yetki ve sorumlukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, Vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
 4. f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
  g) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
 5. h) Mütevelli heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
  i) Mütevelli heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
 6. j) Mütevelli heyeti toplantılarında, döneme ait Vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
  k) İlgili mevzuat ile Vakıf senedi ve Vakıf iç mevzuatlarının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

 

 

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

 

DENETİM KURULU:

Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek (3) kişiden oluşur. Ayrıca (1) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerine yapar. Hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısında en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyetine gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.

 

ONUR KURULU:

Madde 15- Onur Kurulu; Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeliği yapmış kişiler ile vakfa maddi ve manevi katkılarından dolayı Mütevelli Heyetince belirlenecek gerçek ve tüzel kişilerden teşekkür eder. Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine toplanır. İstişari mahiyette Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur. Onur Kurulu üyelerinin Mütevelli Heyetinde oy hakları yoktur.

 

HUZUR HAKKI:

Madde 16- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyeti belirler.

 

VAKIF GELİRLERİ:
Madde 17- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
  b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
 2. c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
  d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

 

 

VAKFIN GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER:

Madde 18- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi Vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve Vakıf malvarlığını arttırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.

 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 19- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin (1/3) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

 

ŞUBE KURULUŞU

MADDE 20: İlgili mevzuat çerçevesinde ve mütevelli heyeti kararıyla, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilikler açabilir. Mütevelli heyetince an az üç kişi şubede yetkili kılınır ve şubenin açılacağı yerin ilgili mülki idari makamına bildirimde bulunur. Mütevelli heyeti faaliyetlerini yeterli bulmadığı şube ve temsilcilikleri re’sen feshedebilir.

 

 

ŞUBE TEŞKİLATLARI

MADDE 21: Şube teşkilatı çalışma şekli özel yönetmelikle düzenlenir.

 

HUKUKİ DURUM

MADDE 22: Vakıf bünyesinde Vakıf senedine göre açılacak kuruluşlar merkeze karşı sorumludur.

 

ÖZEL YÖNETMELİKLER

MADDE 23: Okullar, yurtlar, sosyal tesisler, şubeler, temsilcilikler, eğitim öğretim merkezleri gibi kuruluşların çalışmaları, mali durumları, denetimleri, genişleme ve tasfiyeleri yönetmenlikle belirlenir.

 

BÜTÇE YILI VE UYGULAMALAR

MADDE24: Vakfın bütçe yılı 1 Ocak tarihinde başlar, 31 Aralık tarihinde sona erer. Bütçenin hazırlanması ve uygulanması ile muhasebe işlemlerini ilgilendiren hükümler, icra komitesince düzenlenen muhasebe yönetmeliğinde gösterilir. Harcama yetkileri, harcama tutarları, gelirlerin alınma şekilleri, kasada kalacak para tutarı ve aktarma yetkileri gibi bütçenin uygulanması ile ilgili mevzuat yıllık bütçe ile belirlenir.

 

 

BÜTÇE ESASLARI

MADDE 25: Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi Vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

Bütçe ve kesin hesaplar o yıla ait hesap sonunda gelir-gider cetvelinde gösterilir. Vakıf gelirleri dipkoçanlı kopyalı ve üzerinde sıra numaraları belirtilmiş makbuzlarla alınır. Giderler fatura ve sarf belgeleri ile yapılır.

 

VAKFIN TASFİYESİ

MADDE 26: Vakfın tasfiyesi için tek sebep, tahsis edilen mamelekin bu Resmi Senette belirtilen Vakıf amaçlarını tahakkuk ettiremeyecek bir yetersizliği düşmesidir. Vakıf yukarıdaki sebeple Mütevelli Heyetince fesih ve tasfiye olunabilir.

Vakıf nihayete erdiği ve dağılmasına Mahkemece karar verildiği taktirde, o tarihteki Mütevelli Heyeti, Tasfiye Heyeti mahiyetini alarak tasfiyenin sonuna kadar görevine bu sıfatla devam eder.

Mahkemenin tasfiye kararında Mütevelli Heyetinin tasfiyeye devamı mahzurlu görülürse, Tasfiye Heyetini teşkil hususunda Mahkemenin kararı esas olur. Feshine karar verilen Vakfın mal varlığı, Mütevelli Heyetinin uygun göreceği kurum veya kuruluşlara devredilir.

 

 

VAKFIN KURUCULARI:

Vakfın kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.
1- Muhammed Ali Fatih Erbakan
2- Rabia Eli Erbakan Altınöz

3- Mehmet Altınöz

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER GEÇİCİ MADDE 1-

Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

 1. Mehmet Altınöz
  2. Doğan Bekin
  Geçici yönetim kurulu, Vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilere haizdir.
  Geçici Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere yetkili kılınmıştır.” diye sözlerini bitirdiler.
  Yazılan bu tutanak okuması için kendilerine verildi. Okudular. Yazılanların gerçek isteği olduğunu beyan etmesi üzerine ilgililer ve tarafımdan imzalandı, mühürlendi. İkibinonüç yılı, Haziran ayının yirmi yedinci günü 27.06.2013 D&A.

 

İLGİLİLER:
MEHMET ALTINÖZ

RABİA ELİF ERBAKAN ALTINÖZ MUHAMMED ALİ FATİH ERBAKAN

 

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmelik, kuruluş senedimizdeki amaçlarımızı gerçekleştirmek ve öngörülen faaliyetleri yapmak üzere tüzüğümüzdeki zorunlu organları ve yine tüzüğümüzde öngörülen “çalışma grupları oluşturabilir” maddesi gereğince kurulacak organları, çalışma şartlarını, görev ve yetkilerini içermektedir.

GENEL MERKEZ ORGANLARI

1- VAKIF SENEDİNDE YER ALAN MERKEZ ORGANLAR

a- Mütevelli Heyeti ( Üye Sayısı, Yapısı, Çalışma Şartları vakıf senedinde mevcuttur.)

b- Denetim Kurulu. ( Üye Sayısı, Yapısı, Çalışma Şartları vakıf senedinde mevcuttur. )

c- Yönetim Kurulu. ( Üye Sayısı, Yapısı, Çalışma Şartları vakıf senedinde mevcuttur. )

2- MÜTEVELLİ HEYETİ TARAFINDAN ÇALIŞMA GRUBU OLARAK TAYİN EDİLEN ORGANLAR

 

GENEL HÜKÜMLER

a- Oluşturulacak bütün çalışma grupları gönüllülük esasına göre çalışacaklar herhangi bir maddi karşılık istemeyeceklerdir.

b- Bu grupların kendisi herhangi bir organ sıfatıyla veya kişisel bazda vakfın tüzel kişiliğini ilzam edecek bir işlem ve eylemde bulunamayacaklardır. c- Oluşturulacak tüm bu grupların tespiti, tayini ve çalışma şartları mütevelli he-yeti tarafından belirlenecektir

d- Her halükarda temel prensip; yönetim kurulları her hafta, tüm meclisler üç ayda bir, genel merkez organları müştereken altı ayda bir veya bir üst organın daveti ile her zaman toplanacaklardır.

A-İstişare Meclisi:

1- Milli Görüş hareketimizin bu güne kadar ki sürecinde yer almış mümeyyiz isimlerden müteşekkil 150 kişiyi aşmayacak kadar bir sayıda olacak olan ve gönüllülük esasına göre kurulacak organdır.

2- Görevleri: Erbakan Vakfının amaçları ve bu amaçların gerçekleşmesi, (özellikle mali imkânların artırılması) için yapılacak tüm faaliyetlerin tanımlanması, belirlenmesi ve yapılacak tüm önerilerin müzakere edilmesi, yapılan tüm faaliyetlerin değerlendirilmesi ve raporlanması.

 

3- Yapısı: Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve iki üyeden oluşan bir icra komitesi ve bu icra komitesinin tavsiyesi ile mütevelli heyetince kabul edilecek farklı çalışma biçimleri. 4- Çalışma Şekli: İstişare meclisi icra komitesi tarafından belirlenen ve yazılı olarak mütevelli heyetince onaylanan çalışma programları uygulanacaktır

B- İlim Meclisi:

1- Milli Görüş zihniyetinin temel prensiplerinin ve projelerinin bu güne uyarlama çalışmalarını yapmak üzere yine Milli Görüş hareketimizin içerisinde bulunmuş ilim adamları ile birlikte sahasında otorite ilim adamları ile beraber yine 100 kişiyi aşmayacak şekilde bir ilim meclisi kurulmuştur.

2- Görevleri: Türkiye’nin temel meselelerine (Manevi ilimler başta olmak üzere Adalet, Siya-sal, Sosyal, Ekonomik, Eğitim, Sağlık, Kültür, Teknik, İmar…) Milli Görüş açısından çözüm önerileri sunacak çalışmalar yapmak

3- Yapısı: Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve iki üyeden oluşan bir icra komitesi ve bu icra komitesinin tavsiyesi ile mütevelli heyetince kabul edilecek farklı çalışma biçimleri. 4- Çalışma Şekli: ilim meclisi icra komitesi tarafından belirlenen ve yazılı olarak mütevelli heyetince onaylanan çalışma programları uygulanacaktır.

 

C- Dış İlişkiler Meclisi:

1- Milli Görüş hareketimizin en temel hedeflerinden birisi yeni adil bir dünya kurulması çalışmalarını yapmak üzere yine 50 kişiyi aşmayacak şekilde bir dış ilişkiler meclisi oluşturulmuştur.

2- Görevleri: Bununla ilgili olarak D–8 projesi (İslam birliği) bir çekirdek, bir başlangıç çalışması olarak ortaya konulmuştur Bu amaca yönelik politikaların ilmi çerçevelerini belirlemek, başta İslam ülkeleriyle olmak üzere bir zemin oluşması için faaliyette bulunmak.

3- Yapısı: Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve iki üyeden oluşan bir icra komitesi ve bu icra komitesinin tavsiyesi ile mütevelli heyetince kabul edilecek farklı çalışma biçimleri. 4- Çalışma Şekli: Dış ilişkiler meclisi icra komitesi tarafından belirlenen ve yazılı olarak mütevelli heyetince onaylanan çalışma programları uygulanacaktır.

D- Yurt Dışı Temsilcilikler

1- Mütevelli Heyeti uygun gördüğünde vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili ülkelerin mevzuatlarının uygunluğu halinde Yurt Dışı temsilcilikler verilebilir.

2- Yurt Dışı çalışmalarla ilgili prensipler ilgili ülkelerin de mevzuatı dikkate alınarak ve yukarıdaki genel

 

hükümler çerçevesinde ayrıca belirlenecektir.

E- Hanımlar Komisyonu

1- Tüm kademelerdeki organları Mütevelli Heyeti tarafından iki yıllığına atanır.

2- Hanımlar Komisyonu Genel Merkez Yönetimi, Genel Merkez Yönetim Kurulu gibi olacak ve çalışacaktır.
3- Hanımlar Komisyonu Mahalli Teşkilatları aşağıdaki A ve B bentlerindeki prensipler çerçevesinde çalışacaklardır.

F-Gençlik Komisyonu

1- Tüm kademelerdeki organları Mütevelli Heyeti tarafından iki yıllığına atanır.

2- Gençlik Komisyonu Genel Merkez Yönetimi, Genel Merkez Yönetim Kurulu gibi olacak ve çalışacaktır.
3- Gençlik Komisyonu Mahalli Teşkilatları aşağıdaki A ve B bentlerindeki prensipler çerçevesinde çalışacaklardır.

MAHALLİ ORGANLAR

A- İL-İLÇE Çalışma Komisyonu

1- İl Temsilcilikleri (Yetki belgesindeki şartlar çerçevesinde kurulacak birimler olacaktır.)

2- Teşkilatın hiyerarşik ilişki yapısı Genel Merkez tarafından verilen ve genelgelerle belirlenecektir.
3- Büyük şehirlerde il yönetim komisyonları 50, diğer illerde 30 kişi olacaktır.

4- Nüfusu 50 binin üzerindeki ilçelerde 25, diğer ilçelerde 15,kişi olacaktır.
5- Görev taksimatlarındaki birimlerin faaliyetleri, genel merkez ilgili biriminin tebliğleri ve koordinasyonu doğrultusunda yürütülecektir.

B- İL –İLÇE İstişare Meclisleri

1- İl-ilçe istişare meclisleri İlgili il-ilçe yönetimleri tarafından önerilen ve genel merkezce onaylanan isimlerden, il-ilçe Yönetim Kurulu sayısının iki misli üyeden oluşacaktır.

2- İl-ilçe istişare meclis başkanları Bir üst birimin önerisi ile ve Genel Merkezin onayıyla belirlenmiş olacaktır.
3- İl-ilçe istişare meclisi Çalışma şartları ve konuları genel merkez istişare meclisinin aynısıdır.

Nasuh Akar Mah. 1403. Sokak No:12 Balgat/ANKARA
Tel : (0312) 284 36 63-64 / Fax: (0312) 287 82 82
E-Posta: Bilgi@erbakanvakfi.org.tr

Türkiye Siyasi Partileri

Siyasi Partileri
SİYASİ PARTİLER VE TÜZÜKLER

1 Adalet Birlik Partisi 45 İlk Parti
2 Adalet Partisi 46 İşçi Demokrasisi Partisi
3 Adalet ve Kalkınma Partisi 47 İşçi Kardeşliği Partisi
4 Alternatif ve Değişim Partisi 48 İyi parti
5 Anavatan Partisi 49 Kadın Partisi
6 As Parti 50 Komünist Parti
7 Ayyıldız Partisi 51 Kürdistan Özgürlük Partisi
8 Bağımsız Cumhuriyet Partisi 52 Kürdistan Sosyalist Partisi
9 Bağımsız Türkiyet Partisi 53 Liberal Demokrat Parti
10 Birleşik Devrimci Parti 54 Merkez Parti
11 Büyük Birlik Partisi 55 Millet Partisi
12 Büyük Anadolu Diriliş Hareketi Partisi 56 Milliyetçi Hareket Partisi
13 Büyük Türkiye Partisi 57 Milli Mücadele Partisi
14 Cihan Partisi 58 Milliyetçi Türkiye Partisi
15 Cumhuriyet Halk Partisi 59 Muhafazakar Yükseliş Partisi
16 Çoğulcu Demokrasi Partisi 60 Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi
17 Demokratik Bölgeler Partisi 61 Osmanlı Partisi
18 Demokrat Parti 62 Ötüken Birliği Partisi
19 Demokratik Genç Parti 63 Özgürlük ve Dayanışma Partisi
20 Demokratik Sol Parti 64 Özgürlük ve Sosyalizm Partisi
21 Devrimci İşçi Partisi 65 Saadet Partisi
22 Devrimci Sosyalist İşçi Partisi 66 Sağduyu Partisi
23 Doğruyol Partisi 67 Sosyalist Emekçiler Partisi
24 Dolunay Parti 68 Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi
25 Ebedi Nizam Partisi 69 Toplumcu Kurtuluş Partisi
26 Emek Partisi 70 Turan Hareket Partisi
27 Emekçi Hareket Partisi 71 Türk Birliği Partisi
28 Engelsiz Türkiye Partisi 72 Türkiye Birlik Partisi
29 Engelsiz Yaşam Partisi 73 Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi
30 Esnaf ve Çiftçi Partisi 74 Türkiye İşçi Köylü Partisi
31 Evrensel Yol Partisi 75 Türkiye İşçi Partisi
32 Ezilenlerin Sosyalist Partisi 76 Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisi
33 Genç Parti 77 Türkiye Komünist Partisi
34 Genç Anadolu Partisi 78 Türkiye Komünist Hareketi
35 Güven Adalet ve Aydınlık Partisi 79 Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi
36 Hak ve Adalet Partisi 80 Türkiye Sosyalist İşçi Partisi
37 Hak ve Eşitlik Partisi 81 Ulusal Parti
38 Hak ve Hakikat Partisi 82 Vatan Partisi
39 Hak ve Huzur Partisi 83 Yeni Dünya Partisi
40 Hak ve Özgürlükler Partisi 84 Yenilikçi Türkiye Partisi
41 Halkın Kurtuluş Partisi 85 Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
42 Halkın  Türkiye Komünist Partisi 86 Yurt Partisi
43 Halkların Demokratik Partisi 87 Yüce Diriliş Partisi
44 Hür Dava Partisi

ADALET BİRLİK PARTİSİ

(AB PARTİ)

BAŞKANI
Kuruluş Tarihi 06.06.2018
Telefon
Adres Kırkkonaklar Mahallesi 302. Cadde No:8/1 Çankaya/ANKARA
Üye Sayısı

06.06.2018 Kuruluş Tarihli parti tüzüğü için tıklayınız.

ADALET PARTİSİ

(AP)

BAŞKANI VECDET ÖZ
Kuruluş Tarihi 09.10.2015
Telefon 417 80 90 – 417 80 91
Adres Ata Mah. Lizbon Cd. 137/AB Çankaya / ANKARA
Üye Sayısı 2.811 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

05.06.2016 Kongre Tarihli parti tüzüğü için tıklayınız.

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

(AK PARTİ)

BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Kuruluş Tarihi 14.08.2001
Telfon 204 50 00
Adres Söğütöze Caddesi NO: 6 Söğütözü / ANKARA
Üye Sayısı 10.100.083 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

21.05.2017 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

Alternatif ve Değişim Partisi

ALTERNATİF VE DEĞİŞİM PARTİSİ
(AL PARTİ)

BAŞKANI MEHMET BURKAN
Kuruluş Tarihi 17.11.2008
Telefon 425 32 76
Adres İlk Adım Mahallesi Dayanışman Sokak 8-A Dikmen/Çankaya/ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

17.11.2008 Kuruluş Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

Anavatan Partisi

BAŞKANI  İbrahim ÇELEBİ
Kuruluş Tarihi 07.09.2011
Telefon 440 71 10
Adres Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 130/41 Balgat/ANKARA
Üye Sayısı 1.705 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

20.15.2016 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

AS PARTİ
(ASP)

BAŞKANI  CAVİT KAYIKCI
Kuruluş Tarihi 03.02.2015
Telefon
Adres Kızılay Mahallesi GMK Bulvarı No:12/152 Çankaya/ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

03.02.2015 Kuruluş Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

AYYILDIZ PARTİSİ

(AYP)

BAޞKANI
Kuruluş Tarihi 03.09.2003
Telefon 418 06 04
Adres Atatürk Bulvarı 117/24 Kat:6 KIZILAY
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

 20.04.2007 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ
BCP

BAŞKANI HAKKI KARĞIN
Kuruluş Tarihi 24.07.2002
Telefon 442 59 45
Adres BAYINDIR 1 SOKAK 15/13 KIZILAY
Üye Sayısı 7 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

08.03.2015 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

(BTP)

BAŞKANI HAYDAR BAŞ
Kuruluş Tarihi 25.09.2001
Telefon 309 20 01
Adres ÇANKIRI CAD N0: 24 KAT: 5 ULUS/ANKARA
Üye Sayısı 6.348 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

22.05.2016 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

BİRLEŞİK DEVRİMCİ PARTİ
(DEVRİMCİ PARTİ)

BAŞKANI  
Kuruluş Tarihi 07.09.2015
Telefon
Adres Kültür Mah. Mithatpaşa Cad.49/3 Çankaya/ANKARA
Üye Sayısı 185 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

10.09.2016 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
(BBP)

BAޞKANI MUSTAFA DESTİCİ
Kuruluş Tarihi 29.01.1993
Telefon 434 09 20
Adres GAZİ MAH.SİLAHTAR CAD. N0:90 Y.MAHALLE/ANKARA
Üye Sayısı 29.557 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

22.10.2017 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

BÜYÜK ANADOLU DİRİLİŞ HAREKETİ PARTİSİ

(BADHP)

BAŞKANI SABRİ ÖRNEK
Kuruluş Tarihi 20.11.2012
Telefon 230 2227 – 230 2228
Adres GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:105/10-17 MALTEPE/ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

26.03.2016 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ

(BÜYÜK)

BAŞKANI
Kuruluş Tarihi 06.06.2016
Telfon
Adres Durali Alıç Mahallesi 990 Sokak No:10/14 Mamak/ANKARA
Üye Sayısı 34 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

06.06.2016 Kuruluş Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

CİHAN PARTİSİ
(CİHAP)

BAŞKANI KÜRŞAD EMRE ÖĞRETMEK
Kuruluş Tarihi 06.08.2014
Telefon   –
Adres Anafartalar Mah. Soydaşlar Sk. 10/11 Altındağ/Ankara
Üye Sayısı 103 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

01.07.2016 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
(CHP)

BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU
Kuruluş Tarihi 09.09.1992
Telefon 207 40 00
Adres SÖĞÜTÖZÜ ANADOLU BLV. N0:12 ANKARA
Üye Sayısı 1.217.283 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

 

09-10 Mart 2018 Tarihli Olağanüstü Kurultayda Değişen Parti tüzüğü için tıklayınız.

ÇOĞULCU DEMOKRASİ PARTİSİ
(ÇDP)

BAŞKANI  FARUK ARSLANDOK
Kuruluş Tarihi 15.08.2014
Telefon  0312 418 81 88
Adres Meşrutiyet Cad. Bayındır Bayındır 2 Sk. No:50/2 Kızılay Çankaya/Ankara
Üye Sayısı 83 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

15.08.2014 Kuruluş Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ

(DBP)

EŞ BAŞKANI Sebahat TUNCEL – Mehmet ARSLAN
Kuruluş Tarihi 02.05.2008
Telefon 220 19 50
Adres BARIŞ MANÇO CAD 1388 SOK N0:37 BALGAT/ANKARA
Üye Sayısı 19.727 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

Parti Tüzüğü için tıklayınız.

DEMOKRAT PARTİ

(DP)

BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL
Kuruluş Tarihi 23.06.1983
Telefon 248 86 00
Adres DR.SADIK AHMET CADDESİ N0:3 BALGAT/ANKARA
Üye Sayısı 591.188 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

26.02.2017 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

DEMOKRATİK GENÇ PARTİ
(DGP)

BAŞKANI
Kuruluş Tarihi 08.06.2016
Telfon
Adres Eti Mahallesi Toros Sokak No: 27/19 Sıhhıye Çankaya/ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

22.11.2016 Kurucular Kurulu Kararı ile Değişen Parti Tüzüğü için tıklayınız.

DEMOKRATİK SOL PARTİ
(DSP)

BAŞKANI MEHMET ÖNDER AKSAKAL
Kuruluş Tarihi 14/11/1985
Telefon 212 49 50
Adres FEVZİ ÇAKMAK CAD NO: 17 BEŞEVLER/ANKARA
Üye Sayısı 42.862 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

27.11.2016 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

DEVRİMCİ İŞÇİ PARTİSİ
(DİP)

BAŞKANI ÖMER SUNGUR SAVRAN
Kuruluş Tarihi 07/09/2007
Telefon TELEFON BİLDİRİLMEDİ
Adres KOCATEPE MH. MİTHATPAŞA CAD. NO:62/20 ÇANKAYA/ANKARA
Üye Sayısı 50 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

05.08.2010 Tarihli Kurucular Kurulu ile değişmiş Parti Tüzüğü için tıklayınız.

DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ

(DSİP)

EŞ GENEL BAŞKANI MELTEM ORAL – ŞENOL KARAKAŞ
Kuruluş Tarihi 25/04/1997
Telefon 0312 231 31 66
Adres Konur 1 Sok 14/13 Kızılay/Ankara
Üye Sayısı 91 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

27.11.2015 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

DOĞRU YOL PARTİSİ
(DYP)

BAŞKANI ÇETİN ÖZAÇIKGÖZ
Kuruluş Tarihi 28/05/2007
Telefon 0312 3909036 – 0532 5693434 – 0544 2946485 – 0541 6727290 – 0505 7814070
Adres Batı sitesi mah. 278. sk. Osmanbey Çrş. 18/72 Batıkent/ANKARA
Üye Sayısı 163 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

17.07.2016 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

DOLUNAY PARTİ

BAŞKANI SERDAR OKUYUCU
Kuruluş Tarihi 29.01.2015
Telefon
Adres EKİN MAHALLESİ 1930. SOKAK NO:4/6 Mamak/ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

02.04.2016 tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

EBEDİ NİZAM PARTİSİ
(ENPA)

BAŞKANI BEKİR SITKI KARADUMAN
Kuruluş Tarihi 30/11/2007
Telefon 229 97 83
Adres GMK Bulvarı  Fevzi Çakmak 2. Sk. No:34/13 Kızılay/Ankara
Üye Sayısı 56 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

30.11.2007 Kuruluş Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

EMEK PARTİSİ

(EMEP)

BAŞKANI SELMA GÜRKAN
Kuruluş Tarihi 25/11/1996
Telefon 232 41 97-98
Adres FEVZİ ÇAKMAK SOK NO: 15/5 KIZILAY/ANKARA
Üye Sayısı 5.434 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

21.05.2017 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ
(EHP)

BAŞKANI SİBEL UZUN
Kuruluş Tarihi 05/01/2004
Telefon 418 94 46
Adres BAYINDIR SOK 22/16 KIZILAY ANKARA
Üye Sayısı 55 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

08.12.2010 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

ENGELSİZ TÜRKİYE PARTİSİ
(ETP)

BAŞKANI  PARTİ BAŞKANI BİLDİRİLMEDİ
Kuruluş Tarihi 28/12/2011
Telefon 230 22 25
Adres Korkut Reis Mah. İlkiz Sok. 16/9 Kat:1 Sıhhıye/ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

28.12.2011 Kuruluş Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

ENGELSİZ YAŞAM PARTİSİ

(EYP)

BAŞKANI HAYRİ İDİN
Kuruluş Tarihi 05/11/2013
Telefon 0544 5409085
Adres Rüzgarlı Sk. Onaran İş Merkezi No:28/301 Ulus Çankaya/ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

05.11.2013 Kuruluş Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

ESNAF VE ÇİFTÇİ PARTİSİ
(EÇP)

BAŞKANI FATMA TÜRKAN SÜRMELİ
Kuruluş Tarihi 30/12/2010
Telefon 0543 842 13 45
Adres İstanbul Cad. İstanbul Çarşısı No:48/88 İSKİTLER/ANKARA
Üye Sayısı 1 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

22.03.2015 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

EVRENSEL YOL PARTİSİ
(EYP)

BAŞKANI GÜLENDER KILINÇ ELBİR
Kuruluş Tarihi 09.05.2016
Telefon 229 36 62
Adres Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:29/5 Kat:3 Kızılay/ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

09.05.2016 Kuruluş Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ

(ESP)

BAŞKANI ÇİÇEK OTLU
Kuruluş Tarihi 05/02/2010
Telefon 417 07 85
Adres Mithatpaşa Cad. No:56/13 Kızılay/Ankara
Üye Sayısı 511 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

30.09.2012 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız

GENÇ PARTİ

(GENÇ PARTİ)

BAŞKANI
Kuruluş Tarihi 26/11/1992
Telefon 425 36 23
Adres Cumhuriyet Mah.Mithat Paşa Cad. No: 26/11 Çankaya/ANKARA
Üye Sayısı 51.649 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

12.05.2007 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

GENÇ ANADOLU PARTİSİ
(GAP)

BAŞKANI ALİ ALEMDAROĞLU
Kuruluş Tarihi 06.08.2013
Telefon
Adres Altıevler Mahallesi Yakalı Sokak C 2-3 No:45 Sancak Sitesi MAMAK/ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

03.09.2016 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

GÜVEN ADALET VE AYDINLIK PARTİSİ
(GAAP)

BAŞKANI ZEYNEP GÖKSU
Kuruluş Tarihi 03.10.2017
Telefon 491 85 43
Adres Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mh. 590. Sk. Özşen Apartmanı No:5/1 Çankaya/ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

21.10.2017 Kurucular Kurulu Kararı ile Değiştirilmiş Parti Tüzüğü için tıklayınız.

HAK VE ADALET PARTİSİ

(HAP)

BAŞKANI YİĞİT ZEKİ ÖZTÜRK
Kuruluş Tarihi 27.04.2012
Telefon 0312 434 04 42
Adres Kavaklı Dere Mahallesi Küçük Esat Caddesi No:33/9 Çankaya/ANKARA
Üye Sayısı 2.235 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

01.03.2015 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ
(HEPAR)

BAŞKANI YÜCEL SAVAŞ
Kuruluş Tarihi 04.09.2008
Telefon 213 25 00
Adres Büyükesat Mh M.Gandi Cad 91/8 G.O.P Ankara
Üye Sayısı 143 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

29.01.2017 Parti Meclisi Tarafından Değiştirilen Tüzük için tıklayınız

HAK VE HAKİKAT PARTİSİ
(HAK PARTİ)

BAŞKANI DURSUN GÜNEŞ – SERKAN ASLAN
Kuruluş Tarihi 29/07/2008
Telefon 472 66 27
Adres Ceyhun Atıf Kansu cad 1268 Sok 2/6 Balgat/Çankaya/Ankara
Üye Sayısı 944 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

23.10.2016 Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

HAK VE HUZUR PARTİSİ

(H.H.P)

hak ve huzur partisi ile ilgili görsel sonucu

BAŞKANI GÜRSEL YILDIZ
Kuruluş Tarihi 15.07.2014
Telefon
Adres Korkutreis Mah. Starzburk Cad. No:49/8 Çankaya/Ankara
Üye Sayısı 148 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

07.01.2018 Kuruluş Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

(HAK-PAR)

BAŞKANI REFİK KARAKOÇ
Kuruluş Tarihi 11/02/2002
Telefon 434 35 01
Adres Mithatpaşa Cad.No:24/11 K:6 Kızılay/ANKARA
Üye Sayısı 1.139 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

24.04.2016 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

(KURTULUŞ PARTİSİ)

BAŞKANI NURULLAH  ANKUT
Kuruluş Tarihi 15.06.2005
Telefon 424 06 18
Adres Meşrutiyet Cad.. Karanfil Sok N0:24/15 Kızılay/Ankara
Üye Sayısı 369 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

24.02.2013 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

HALKIN TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

BAŞKANI ERKAN BAŞ
Kuruluş Tarihi 23.07.2014
Telefon   –
Adres Karanfil Sokak No:58/3 Kızılay/ANKARA
Üye Sayısı 48 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

05.03.2017 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
(HDP)

EŞ BAŞKANI  PERVİN BULDAN – SEZAİ TEMELLİ
Kuruluş Tarihi 15.10.2012
Telefon 0312 310 03 13 – 427 17 80
Adres Barbaros Mah. Tahran Cad. Büklüm Sokak No:117 Çankaya/ANKARA
Üye Sayısı 37.940 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

22.06.2014 Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

HÜR DAVA PARTİSİ

(HÜR PAR)

BAŞKANI  
Kuruluş Tarihi 19.12.2012
Telefon 472 4832
Adres EHLİBEYT MAH CEYHUN ATIF KANSU CAD NEHİR APT 117/5 BALGAT
Üye Sayısı 8.073 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

15.05.2016 Tarihli Güncel Parti Tüzüğü için tıklayınız.

İLK PARTİ

(İLK PARTİ)

BAŞKANI
Kuruluş Tarihi 23.10.1998
Telefon 0 (312) 417 43 33 – Fax: 0 (312) 417 44 33
Adres Kavaklıdere Mah. Tunus Cad. No:9 Daire:8 Kavaklıdere/Ankara
Üye Sayısı 977 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

08.02.2015 kongre tarihli parti tüzüğü için tıklayınız.

İŞÇİ DEMOKRASİSİ PARTİSİ
(İDP)

BAŞKANI  OKTAY ÇELİK
Kuruluş Tarihi 21.08.2015
Telefon 284 93 88
Adres Süleyman Ayten Cad. No: 37/40 Mamak/ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

21.08.2015 Kuruluş Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ
(İKP)

BAŞKANI MEHMET ŞADİ OZANSÜ
Kuruluş Tarihi 15/06/2006
Telefon 391 20 54
Adres Korkut Reis Mahallesi İlkiz Sokak 12/3 Çankaya/Ankara
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

23.12.2012 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

İYİ PARTİ

BAŞKANI MERAL AKŞENER
Kuruluş Tarihi 25.10.2017
Telefon 408 08 08
Adres MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ 2120. CADDE NO:9 ÇANKAYA/ANKARA
Üye Sayısı 67.270 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

01.04.2018 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

KADIN PARTİSİ

(KP)

BAŞKANI FATMA BENALYAZGAN
Kuruluş Tarihi 26.06.2014
Telefon (0312) 266 72 91
Adres Tualı Hilmi Caddesi Gümüşsoy pasajı No:79/29 Kavaklıdere/ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

29.01.2017 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

KOMÜNİST PARTİ

BAŞKANI ARİF HİKMET BASA
Kuruluş Tarihi 17.07.2014
Telefon 417 29 68
Adres Meşrutiyet Mahallesi No: 30/5 Karanfil Sokak Çankaya-ANKARA
Üye Sayısı 43 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

12.09.2015 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

KÜRDİSTAN ÖZGÜRLÜK PARTİSİ

(PAK)

BAŞKANI  MUSTAFA ÖZÇELİK
Kuruluş Tarihi 11.12.2014
Telefon 0312 418 01 07
Adres İzmir 1. Cadde No:22/14 Kızılay/ANKARA
Üye Sayısı 155 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

KÜRDİSTAN SOSYALİST PARTİSİ

(PSK)

BAŞKANI HIDIR TEK
Kuruluş Tarihi 30.05.2016
Telefon (0312) 232 30 31
Adres FİDANLIK MAH. ADAKALE SK. 18/7 KIZILAY/ANKARA
Üye Sayısı 232 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

LİBERAL DEMOKRAT PARTİ

(LDP)

BAŞKANI GÜLTEKİN TIRPANCI
Kuruluş Tarihi 26.07.0994
Telefon 419 00 82
Adres MEŞRUTİYET CAD N0:23/4 KIZILAY ANK
Üye Sayısı 6.076 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

15.12.2013 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

MERKEZ PARTİSİ

(MEP)

BAŞKANI ABDURRAHİM KARSLI
Kuruluş Tarihi 07.07.2014
Telefon 284 46 46
Adres Cevizlidere Cad. 1239. Sk. No:2/1 Balgat/ANKARA
Üye Sayısı 1.836 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

25.10.2014 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

MİLLET PARTİSİ
(MİLLET)

BAŞKANI AYKUT EDİBALI
Kuruluş Tarihi 22.03.1984
Telefon 419 40 60
Adres ATATÜRK BUL. N0.72/73 KIZILAY
Üye Sayısı 3.707 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

12.12.2015 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
(MHP)

BAŞKANI DEVLET  BAHÇELİ
Kuruluş Tarihi 07.07.1983
Telefon 472 55 55
Adres EHLİBEYT MH CEYHUN ATIF KANSU CAD N0.128 BALGAT/ANKARA
Üye Sayısı 483.143 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

08.11.2009 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

MİLLİ MÜCADELE PARTİSİ

(MMP)

BAŞKANI AHMET KAYA
Kuruluş Tarihi 24/11/2014
Telefon  0312 472 00 80 – 0312 473 00 19
Adres Milli Müdafaa Cad. No:14 Güvenpark Apartmanı Kat:8 Daire No: 15 ve 16 Kızılay/ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

11.12.2016 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

MİLLİYETÇİ TÜRKİYE PARTİSİ

(MTP)

BAŞKANI AHMET YILMAZ BÜYÜKEKMEKCİ
Kuruluş Tarihi 24.11.2011
Telefon 417 00 20
Adres G.M.K. Bulvarı 39/25 Maltepe/ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

Parti Tüzüğü için tıklayınız.

Muhafazakar Yükseliş Partisi

MUHAFAZAKAR YÜKSELİŞ PARTİSİ
(MYP)

BAŞKANI ENGİN YILMAZ
Kuruluş Tarihi 08.02.2013
Telefon 442 56 72
Adres Turangüneş Bul. 44/8 Çankaya/Ankara
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

21.09.2013 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

MÜDAFAA-İ HUKUK HAREKETİ PARTİSİ
(MHHP)

BAŞKANI KADİR KARTAL
Kuruluş Tarihi 24.04.2006
Telefon 230 85 10
Adres Filistin Caddesi 20-4 GOP Çankaya/ANKARA
Üye Sayısı 483 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

25.02.2017 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

OSMANLI PARTİSİ

(OSMANLI)

BAŞKANI İBRAHİM ÜNYE
Kuruluş Tarihi 31.08.2016
Telfon
Adres Hoşdere Caddesi 183/6 Çankaya/ANKARA
Üye Sayısı 175 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

04.10.2016 Tarihli Kurucular Kurulu ile değişmiş Parti Tüzüğü için tıklayınız.

ÖTÜKEN BİRLİĞİ PARTİSİ
(ÖTÜKEN)

BAŞKANI Çağatay Korkut KÖRÜKLÜ
Kuruluş Tarihi 20.12.2017
Telefon
Adres Cihan Sokak No:21/5 Sıhhiye/ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)
Özgürlük ve Dayanışma Partisi

ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTİSİ
(ÖDP)

BAŞKANI ALPER TAŞ
Kuruluş Tarihi 08.06.1994
Telefon 231 72 32
Adres Kocatepe mah. Mithatpaşa Cad. No:58/12
Üye Sayısı 3.841 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

30.10.2011 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.


ÖZGÜRLÜK VE SOSYALİZM PARTİSİ
(ÖSP)

BAŞKANI  Sinan ÇİFTYÜREK
Kuruluş Tarihi 21.12.2011
Telefon 434 19 20
Adres Fidanlık Mahallesi Sağlık 1 sokak No: 55/7 Kızılay – ANKARA
Üye Sayısı 140 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

21.12.2011 Kuruluş Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

 

Saadet Partisi

SAADET PARTİSİ
(SAADET)

BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU
Kuruluş Tarihi 20.07.2001
Telefon 284 88 00
Adres Ziyabey Cad 2.Sok NO: 15 Balgat/Ankara
Üye Sayısı 244.633 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

30.10.2016 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

 

Sağduyu Partisi

SAĞDUYU PARTİSİ
(SAGDUYU)

BAŞKANI MEHMET YÜCEL  AĞARGÜN
Kuruluş Tarihi 04.09.2002
Telefon 230 45 49
Adres STRAZBURG CAD N0:28/8 SIHHIYE/ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

23.12.2017 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

Sosyalist Emekçiler Partisi

SOSYALİST EMEKÇİLER PARTİSİ
(SEP)

BAŞKANI GÜNEŞ GÜMÜŞ
Kuruluş Tarihi 21.04.2016
Telefon
Adres Bayındır-2 Sk. No:45/7 Kızılay/ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

28.10.2017 Kurucular Kurulu Kararı ile değişen Parti Tüzüğü için tıklayınız.

SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ
(SYKP)

BAŞKANI Ahmet KAYA
Kuruluş Tarihi 26.06.2013
Telefon 0312 4177957
Adres Kavaklıdere Mah., Olgunlar Sok., Sedir Apt. 2/11 Çankaya/ANKARA
Üye Sayısı 470 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

29.06.2014 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

Toplumcu Kurtuluş Partisi

TOPLUMCU KURTULUŞ PARTİSİ
(1920 TKP)

BAŞKANI ŞENER ATAŞ
Kuruluş Tarihi 07.02.2012
Telefon 433 7086
Adres SELANİK CADDESİ LİMONCU İŞ HANI NO:23 DAİRE:17 KAT:5 KIZILAY/ANKARA
Üye Sayısı 95 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

12.11.2016 Merkez Yürütme Kurulu Kararı ile değiştirilmiş Parti Tüzüğü için tıklayınız.

Turan Hareketi Partisi

TURAN HAREKETİ PARTİSİ
(TURAN)

BAŞKANI VAROL ESEN
Kuruluş Tarihi 02.07.2014
Telefon
Adres Aşağı Öveçler Mah. 1314.cd. No:10/17 Çankaya/ANKARA
Üye Sayısı 257 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

25.12.2016 tarihli Mkyk kararı ile değişen Parti Tüzüğü tıklayınız.

Türk Birliği Partisi

TÜRK BİRLİĞİ PARTİSİ
(TBP)

BAŞKANI HURŞİT YİĞİT
Kuruluş Tarihi 07.11.2012
Telefon 0312 365 00 99
Adres Yahya Mah. 1439 Sk. Kutlu Ap. No:7/14 Esertepe Keçiören / ANKARA
Üye Sayısı 1 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

31.01.2017 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

Türkiye Birlik Partisi

TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ
(TBP)

BAޞKANI  Hüseyin EKİCİ
Kuruluş Tarihi 18.01.2016
Telefon 447 44 46
Adres Sağlık Mah. Sağlık 1 Sk. 19/10 Yenişehir/ANKARA
Üye Sayısı 224 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

 27.11.2016 Kurucular Kurulu Kararı İle Değişen Parti Tüzüğü için tıklayınız.

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi

TÜRKİYE EKONOMİ VE KALKINMA PARTİSİ
(TEKP)

BAŞKANI  VEHBİ ŞAHİN
Kuruluş Tarihi 01.09.2014
Telefon   –
Adres Cevizlidere Mah. 1247 Sk. 12/11 Çankaya/Ankara
Üye Sayısı 33 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

01.09.2014 Kuruluş Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

Türkiye İşçi Köylü Partisi

TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ
(TİKP)

BAŞKANI İSMAİL DURNA
Kuruluş Tarihi 18.06.2010
Telefon 419 16 56
Adres Emek Mah. Yıldıztepe Blokları 6. Blok No:104 Çankaya/ANKARA
Üye Sayısı 66 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

23.02.2014 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

Türkiye İşçi Partisi

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
(TİP)

BAŞKANI Sevgi Özlem GÜLMEZ
Kuruluş Tarihi 07.11.2017
Telefon 0312 431 14 45
Adres Kocatepe Mahallesi Mithat Paşa Caddesi No:54/21 Çankaya/ANKARA
Üye Sayısı 56 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

07.11.2017 Kuruluş Tarihli parti tüzüğü için tıklayınız.

Türkiye İşsizler ve Emekçiler Partisi

TÜRKİYE İŞSİZLER VE EMEKÇİLER PARTİSİ
(TİVEP)

BAŞKANI RIFAT DERYA SERCAN
Kuruluş Tarihi 08.04.2013
Telefon
Adres Abidin Paşa Kaynarca Sk. No:25/1 – ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

29.11.2015 tarihinde güncellenen parti tüzüğü için tıklayınız.

Türkiye Komünist Partisi

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
(TKP)

BAŞKANI AYDEMİR GÜLER
Kuruluş Tarihi 16.08.1993
Telefon 4172968
Adres Meşrutiyet Mah. Karanfil Sokak No:30/6 Çankaya/ANKARA
Üye Sayısı 2.140 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

12.08.2017 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

Türkiye Komünist Hareketi

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
(TKH)

BAŞKANI Aysel TEKEREK
Kuruluş Tarihi 21.08.2015
Telefon
Adres Kültür Mah. Yüksel Cad. No:34/14 Kızılay/ANKARA
Üye Sayısı 106 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

19.11.2015 Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayını

Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi

TÜRKİYE KÜRDİSTAN DEMOKRAT PARTİSİ
(T-KDP)

BAޞKANI  MEHMET EMİN KARDAŞ
Kuruluş Tarihi 28.04.2014
Telefon
Adres Sümer 1. Sokak No:5/7 Kızılay Çankaya/ANKARA
Üye Sayısı 73 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

Parti Tüzüğü için tıklayınız.

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi

TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ
(TSİP)

BAŞKANI TURGUT KOÇAK
Kuruluş Tarihi 03.01.1993
Telefon 419 60 53
Adres KARANFİL SK N0:24/16 KAT:5 KIZILAY/ANKARA
Üye Sayısı 71 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

03.01.1993 Kuruluş Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

 

Ulusal Parti

ULUSAL PARTİ
(ULUSAL PARTİ)

BAŞKANI GÖKÇE FIRAT ÇULHAOĞLU
Kuruluş Tarihi 15.03.2010
Telefon 438 02 69
Adres BAĞCILAR MAHALLESİ ŞEMSETTİN GÜNALTAY CADDESİ 277. SOKAK NO:1 DAİRE: 10 ÇANKAYA/ANKARA
Üye Sayısı 49 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

17.03.2012 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

Vatan Partisi

VATAN PARTİSİ
(VATAN PARTİSİ)

BAŞKANI DOĞU PERİNÇEK
Kuruluş Tarihi 02.03.1992
Telefon 231 81 11
Adres TOROS SOK N0:9 SIHHİYE/ANKARA
Üye Sayısı 25.541 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

13.03.2017 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

Yeni Dünya Partisi

YENİ DÜNYA PARTİSİ (BÜYÜK ANAVATAN)
(YENİ DÜNYA)

BAŞKANI  EMANULLAH GÜNDÜZ
Kuruluş Tarihi 16.11.2009
Telefon 911 32 60
Adres Oğuzlar Mahallesi 1387. Sokak. Dölek Apartmanı 1/7 Balgat/Çankaya/ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

18.10.2016 MKYK Kararı ile Değiştirilmiş Parti Tüzüğü için tıklayınız.

Yenilikçi Türkiye Partisi

YENİLİKÇİ TÜRKİYE PARTİSİ
(YETÜP)

BAŞKANI  
Kuruluş Tarihi 08.04.2015
Telefon
Adres Eymir Mahallesi Işıklı Gölbaşı/ANKARA
Üye Sayısı 0 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

08.04.2015 Kuruluş Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
(YSGP)

BAŞKANI  NACİ SÖNMEZ
Kuruluş Tarihi 30.11.2012
Telefon 434 1169
Adres Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak No:22/13 Çankaya/Ankara
Üye Sayısı 1.162 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

03.04.2016 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

Yurt Partisi

YURT PARTİSİ
(YURT-P)

BAŞKANI SADETTİN  TANTAN
Kuruluş Tarihi 14.03.2002
Telefon 418 90 34
Adres MEŞRUTİYET  CAD BAYINDIR 2 SOK 59/5 KIZILAY
Üye Sayısı 140 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

09.11.2008 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

Yüce Diriliş Partisi

YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ
(YÜCE DİRİ-P)

BAŞKANI AHMET SEZAİ KARAKOÇ
Kuruluş Tarihi 16.04.2007
Telefon 230 54 30
Adres GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI 39/10 ANK
Üye Sayısı 143 (06.06.2018 tarihi itibariyle)

29.05.2016 Kongre Tarihli Parti Tüzüğü için tıklayınız.

Yurt Partisi Lideri Saadettin Tantan"24 Haziran seçimleri bir çare olarak görünmüyor"

Yurt Partisi Genel Başkanı  ve İçişleri Eski Bakanı Sadettin Tantan, Dernekturk’de Fehmi DUMAN’ın    Sunduğu Seçime  Doğru  Proğramına Konuk Oldu…

HALK  SİYASETTEN  UZAKLAŞTI

24 Haziran  seçimleri   bir  çare  olarak  görünmüyor

24 Haziran  sonrası yeni  bir   seçim  beklenir

Siyaset  Kirletildi ve  siyasetten  kaçar oldular

Türkiye  üreten bir  ülke  değil

Halk  cahil  Bırakıldı

Mevcutlar Halkın temsilcileri değil  Onları   görevlendirenleri temsil  ediyor

Bu  siyasi  yapı  ile  Gelecek  göremiyorsunuz

Tantan, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muharrem İnce’yi destekleyeceklerini belirten Tantan, “Türkiye’nin AKP’den kurtulması gerekiyor, bunun yolu ise, ilk turda herkes kendi partisini desteklenmeli ancak cumhurbaşkanlığında ise şansı en yüksek olan aday, yani Muharrem İnce’ye oy verilmeli” dedi.

16 yıllık sürecin Türkiye’yi uçuruma sürüklediğini aktaran Tantan, “Halkı fakirleştirdiği, köleleştirdiği daha da tutsak olmasına yönelik söylem davranış ve eylemlerin, özellikle de tavizlerin giderek Türkiye’yi daha da bağımlı hale getirdiği gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya dökülüyor” ifadelerini kullandı

Abdurrahman CENS, Sakarya merkezde esnafları ziyaret Etti

HÜDA PAR Kocaeli Milletvekili Adayı Abdurrahman CENS, Sakarya Milletvekili Adayları ile birlikte Sakarya merkezde esnafları ziyaret edip, farkı’nı anlatarak 24 Haziran seçimleri için desteklerini istedi.

“Parti programımız bir medeniyet projesidir”

“Halkımıza verdiğimiz sözün takipçisi olacağız”

“HÜDA PAR’ın döneminde faiz olmayacak”

“Müslüman memlekette faizin ne işi var”

Habervole Genel Yayın  Yönetmeni  Fehmi DUMAN  HÜDA PAR Kocaeli Milletvekili Adayı Abdurrahman CENS ile   Seçime giderken  gündemi   konuştuk

Kocaeli Milletvekili Adayı Abdurrahman CENS “Halkımıza verdiğimiz sözün takipçisi olacağız”

Kocaeli Milletvekili Adayı Abdurrahman CENS“HÜDA PAR adaylarının, halkın desteğini alarak meclise gitmesi durumunda Meclisteki ruh da değişir, hizmet anlayışı da. HÜDA PAR gerçek anlamda halkın temsilcileri olur. Biz halkımıza şu sözü veriyoruz. İnşallah halkımız bize bu vekaleti verip temsilcisi yaptığı zaman onların haklarının savunucusu olacak, ” diye konuştu.

“Hamd olsun halkımızın partimize büyük teveccühü var”

Partimizin 79 ilde parti olarak Diyarbakır ve Batman ‘da ise bağımsız adayları destekleyerek seçime gireceğini belirten CENS, “Gayesi halka ve hakka hizmet olan hür adaylarla seçim sürecinde memleket memleket, şehir şehir, ilçe ilçe, kasaba kasaba çalışıyoruz. Hamd olsun halkımızın partimize büyük bir teveccühü var.” diyerek halkın partilerine sıcak bakışını aktardı.

Ulusal medya tarafından partimize yeteri kadar yer verilmediğini dile getiren Turgut, partimizin hedef ve gayesini bizzat halkın evine, işyerine ve iftar programlarına kadar giderek anlatılacağını söyledi.

HÜDAPAR’ın alnı secdeye değmeyen tek bir adayı yoktur.

#ÖnceİnsanÖncelikAdalet

 Çalışmalarda halkın teveccühüyle karşılanan milletvekili adayları, halkın sorunlarını ve taleplerini dinleyerek destek talebinde bulundular.

Cens“İslam şemsiyesi altında, insanları bir paydada buluşturmayı hedefliyoruz”

Mezhepsel ayrıştırma yapmadan İslam şemsiyesi altında Türküyle Kürdüyle, Çerkeziyle Lazıyla insanları bir paydada buluşturmayı hedefleyen bir siyaset anlayışına sahip olduğumuzu ifade eden Cens, “Partimiz, bu eksikliği ve ihtiyacı gördüğü için siyasi arenada yerini aldı ve bu anlayışla 81 ilde partili kardeşlerimiz harıl harıl çalışmakta, bu amaç ve gayemizi halkımıza anlatmaktadır.” diyerek partilerinin bakış açısını özetledi.

“Müslümanların aralarındaki birlikteliği sağlamak lazım”

İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntılara da dikkat çeken Cens “Şu an Filistin’de Müslümanlar kan ağlıyor, Yahudiler zulmetmekte. Şu an Suriye’de milyonlarca insan evini terk etmiş, muhacir durumuna düşmüş, milyonlarcası şu an Türkiye’de Ürdün’de farklı farklı ülkelerde memleketlerinden uzaktırlar. Ve şu anda Irak’ta Suriye’de insanlar mezhepsel çatışmalar içerisine girmiş, maalesef birbirlerini katletmektedirler. Bunlar hep emperyalistlerin oyunlarıdır, onların kışkırtmalarıdır. Biz HÜDA PAR olarak diyoruz ki; Müslümanlar, kendi aralarındaki birlikteliği sağlamaları lazım. Belki NATO gibi, belki Avrupa Birliği gibi, belki Birleşmiş Milletler gibi kendi birlikteliklerini oluşturmaları lazım. Bu birliktelik oluşturulduğu zaman başta Türkiye olmak üzere bütün İslam ülkeleri bir araya gelebilecek, eksiklikleri bitecek, böylece emperyalistlerin, kapitalistlerin oyuncağı haline gelmeyecek ve artık sömürülmeyecektir.” dedi.

Haber-Fehmi DUMAN-Sabahattin BİRİNCİ

 1. HÜDA PAR Bursa Milletvekili adayları bugün Bursa’nın 7 ayrı bölgesinde eş zamanlı olarak esnaf ziyaretlerinde bulundular.(Emek,Ulus,Yavuz Selim,Kestel,Yenidoğan,Gemlik,Erikli) ın ziyaret etmediği esnaf kalmayacak şekilde azim ve kararlılıkla çalışıyor Hür adaylar

 2. HÜDA PAR Bursa Milletvekili Adayları, beraberlerindeki heyetle birlikte Emek, Ulus, Yavuzselim ve Kestel’de esnaf ziyaretlerinde bulunarak sıkıntı ve taleplerini dinleyip 24 Haziran seçimleri için destek talebinde bulundular.

 3. HÜDA PAR Samsun Milletvekili adayları, beraberindeki heyetle birlikte Vezirköprü ilçe merkezinde bulunan esnafları ziyaret ederek 24 Haziran seçimleri için destek istediler. HÜDA PAR adaylarındaki bu azim ve kararlılık beraberinde başarıda getirir inşallah.

 4. HÜDA PAR Nevşehir Milletvekili Adayı Mahmut KAYA, seçim çalışmaları kapsamında Kaymaklı ilçe halkını ve esnafını ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. HÜDA PAR Milletvekili Adayı esnaf ve vatandaşlardan 24 Haziran seçimleri için destek talebinde bulundu.

 5. HÜDA PAR Siirt Kadın Milletvekili Adayı, beraberindeki heyetle birlikte düzenlenen bir etkinlikte vatandaşlara HÜDA PAR broşürlerini dağıttılar.

 6. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Adayı olan Sayın Sait Şahin, beraberindeki heyetle birlikte esnafları ziyaret ederek destek talebinde bulundu.

 7. HÜDA PAR Kayseri Milletvekili Adayları seçim çalışmaları kapsamında Pınarbaşı ilçe halkıyla buluşup sorun ve sıkıntılarını dinledi. HÜDA PAR Milletvekili Adayları esnaf ve vatandaşlardan 24 Haziran seçimleri için destek talebinde bulundu.

 8. HÜDA PAR Kocaeli Milletvekili Adayı Abdurrahman CENS, Sakarya Milletvekili Adayları ile birlikte Sakarya merkezde esnafları ziyaret edip, farkı’nı anlatarak 24 Haziran seçimleri için desteklerini istedi.

 9. HÜDA PAR Bursa Milletvekili Adayları seçim çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret ederek sıkıntı ve taleplerini dinleyip 24 Haziran seçimleri için destek talebinde bulundular.

 10. HÜDA PAR Çorum Milletvekili adayları Nuri COŞKUN ve Şükrü ERASLAN, beraberlerindeki heyetle birlikte esnafları ziyaret ettiler. HÜDA PAR Milletvekili Adayları vatandaşlara HÜDA PAR’ı anlatıp 24 Haziran seçimleri için destek talebinde bulundular.

 11. HÜDA PAR Amasya Milletvekili adayları Merzifon ilçe merkezinde esnafları ziyaret ederek 24 Haziran seçimleri için destek talebinde bulundular.

 12. HÜDA PAR Malatya Milletvekili adayları Mehmet İlker Dönmezer, İbrahim Özgen ve Seyfullah Aşkın beraberlerindeki heyetle birlikte Arapgir ve Arguvan ilçeleri ile Dilek beldesindeki esnafları ziyaret edip 24 Haziran seçimleri için destek talebinde bulundular.

 13. HÜDA PAR İstanbul Milletvekili Adayları, beraberindeki heyetle birlikte esnafları ziyaret ederek 24 Haziran seçimleri için destek talebinde bulundular. Hür Adaylardaki azim ve kararlılık beklentilerin üzerinde bir sonuca vesile olur inşallah.

 14. HÜDA PAR Kayseri Milletvekili Adayları seçim çalışmaları kapsamında Çarız ilçe halkıyla buluşup sorun ve sıkıntılarını dinledi. HÜDA PAR Adayları esnaf ve vatandaşlardan 24 Haziran seçimleri için destek talebinde bulundular.

 15. HÜDA PAR Kütahya Milletvekili Adayları, seçim çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret ederek 24 Haziran seçimleri için destek talebinde bulundular.

 16. HÜDA PAR Niğde Milletvekili Adayları seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek HÜDA PAR’ı anlatıp 24 Haziran seçimleri için destek talebinde bulundular.

 17. HÜDA PAR Hatay Milletvekili Adayları beraberlerindeki heyetle birlikte Hatay merkezde esnafları ziyaret ederek 24 Haziran seçimleri için destek talebinde bulundular. Azım, Fedakarlık ve İhlas

 18. HÜDA PAR Yalova Milletvekili Adayları seçim çalışmaları kapsamında İl merkezinde bulunan esnafları ziyaret ederek destek talebinde bulundular.

 19. HÜDA PAR Tunceli milletvekilleri adayları, seçim çalışmaları kapsamında ildeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek broşür dağıttı ve partileri hakkında bilgilendirmede bulundular.

 20. HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Adayları beraberlerindeki heyetle birlikte Gaziantep/ Nurdağı ilçe merkezinde esnafları ziyaret ederek destek talebinde bulundular.

 21. HÜDA PAR Adana Milletvekili Adayları, bunaltıcı ve nemli sıcağa rağmen seçim çalışmalarını aksatmadan devam ediyorlar. Milletvekili Adayları Adana merkez Seyhan ilçesi Kıbrıs caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek destek talebinde bulundular.

 22. HÜDA PAR Van 27.Dönem Milletvekili adayı Faruk TAŞAN, seçim çalışmaları kapsamında Muradiye(Bıgiri)ve Çaldıran(Ebeğe) ilçelerini ziyaret ederek esnaflardan 24 Haziran seçimleri için destek talebinde bulundu.

 23. HÜDA PAR Mersin Milletvekili Adayları beraberlerindeki heyetle birlikte Erdemli ilçesi Kargıpınarı beldesinde esnafları ziyaret ederek 24 Haziran seçimleri için dua ve destek talebinde bulundular.

 24. HÜDA PAR Elazığ Milletvekili Adayları beraberlerindeki heyetle birlikte Elazığ Oto Galericiler sitesindeki esnafları ziyaret ederek sıkıntı ve taleplerini dinleyip, 24 Haziran seçimleri için desteklerini istediler.

  HÜDA PAR ‘ın desteklediği Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Adayı Zekeriya YAPICIOĞLU, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Seyrantepe esnafına hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunarak 24 Haziran seçimleri için destek talebinde bulundu.

 25. HÜDA PAR GİK Üyesi Av.Serkan Ramanlı, HÜDA PAR Edirne Milletvekili Adayları ile birlikte Edirne merkezde esnafları ziyaret ederek 24 Haziran seçimleri için destek talebinde bulundular.

 26. HÜDA PAR Bursa Milletvekili Adayları, beraberlerindeki heyetle birlikte Bursa merkezde esnaf ziyaretinde bulunarak 24 Haziran seçimleri için destek talebinde bulundular.

 27. HÜDA PAR İstanbul Milletvekili Adayları beraberlerindeki heyetle birlikte esnafları ziyaret ederek 24 Haziran seçimleri için destek talebinde bulundular.