Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Birinci Dünya Savaşı sonunda, bütün yurdun işgal edilmiş olmasına rağmen, milletimizde istiklal ve mücadele azminin sönmediğini gören düşman; top ve tüfekle yenemediği Türk varlığını içten çökertmek için alkol ve uyuşturucu maddelere başvurmuştu. Limanlarımıza uğrayan düşman gemileri, beraberinde getirdiği yığın yığın içkileri indiriyor ve bunlar el altından halkımıza ve bilhassa yurt savunmasının en önemli unsuru olan gençlerimize ulaştırılıyordu. Kısa zamanda içki ve uyuşturucu madde alışkanlığı bir salgın halini almaya yüz tutmuştu.İşte bu faciayı görüp,işin önemini kavrayan vatansever aydınlar (Ord.Prof.Dr.Mazhar Osman Bey ve arkadaşları) Şeyh’ül-İslam Haydarizâde İbrahim Efendi’nin teşvik ve himayesinde halkı ve gençliği uyarmak ve bu yolda mücadele etmek için 5 Mart 1920 tarihinde merkezi İstanbul’da olmak üzere “Hilâl-i Ahdar” adıyla cemiyetin temellerini attılar. Daha sonraları, cemiyet ilkönce “Yeşil Hilal” ve sonra da “Yeşilay” isimlerini kullanmıştır. Cemiyetin şimdiki yasal adı ise “Türkiye Yeşilay Cemiyeti” dir. <br>

Yeşilay, sigara,alkollü içki ve diğer uyuşturucu alışkanlıkları ile mücadele veren ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkımızın ve bilhassa gençlerimizin korunması için çalışmalar yapan yani umuma (kamuya) hizmet veren, bu sebeple de “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer alan bir kurumdur. Kamuya Yararlı Cemiyetler, çalışmaları memleket çapında faydalı olan,ülke ve toplum menfaatine hizmet eden cemiyetlerdir. Bu cemiyetlere hükümetimiz çeşitli yardımlar yapar, bir çok kolaylıklar gösterir. Yeşilay’ın çalışmaları da bu şekilde ülkemiz ve milletimiz için faydalı görülmüş ve Yeşilay, 19 Eylül 1934 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu tarafından aynı tarih ve 2-1288 sayılı alınan karar ile kamuya yararlı cemiyetler arasına alınmıştır.<br> Aynı zamanda Yeşilay, gönüllü (amatör) bir halk kuruluşu ve genel yapısı ile bir dokümantasyon ve arşiv merkezidir.<br> Dokümantasyon; kendi konularında belge,bilgi ve haber toplama ve değerlendirme işlemleridir.<br>Arşiv ise; bu belge ve haberlerin değerlendirilmeleri ile birlikte tasnif edilerek saklandığı yer demektir. <br>İşte bu işlemle elde edilen bilgileri,hazırladığı dokümanlarla (bülten, broşür,kitap, kaset, bildiri, afiş, yazılı başvuru, rapor vb. gibi) kamuya, ilgili makam ve kuruluşlara sunar. <br>Bununla insanımıza ve yetkili özel ve resmî kuruluşlara gerekli olan önlemlerin alınması için uyarı ve önerilerde bulunur. <br>
TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL BAŞKANLIĞI

YÜKSEK ŞURA BAŞKANLIĞI

Bülent Arınç (Yüksek Şura Başkanı)
<br>
Mehdi Sungur (Yüksek Şura Üyesi)
<br>

Prof. Dr. Adnan Ziyalar (Yüksek Şura Üyesi)
<br>

YÖNETİM KURULU
<br>

Mustafa Necati Özfatura (Avukat-Yazar)
<br>

Ahmet Sırrı Arvas (Yazar-Editör) <br>

Ertuğrul Doğan (Mali Müşavir) <br>

Doç. Dr. Sefa Saygılı (Psikiyatrist-Yazar) <br>

Kemalettin Nomer (Avukat) <br>

Ramazan Apaydın (Yayıncı) <br>

Rabi Baştürk (Em.Subay- Eğitim Uzmanı) <br>

Dr. Levent Saraç (Kardiyolog) <br>

İdris Naim Şahin (Milletvekili) <br>

Cüneyt Caclar (Mali Müşavir) <br>

Yusuf Korkmaz (Yayıncı) <br>

Yusuf Kürkçüoğlu (Gazeteci-Yazar) <br>

Abdullah Çelik (Yük. İnşaat Mühendisi)<br>
DENETLEME KURULU ÜYELERİ<br>
Enver Baytan (E. Memur) <br>

Recep Aslantaş (Reklam Uzmanı) <br>

İsmail Gürbüz (Sanat Yönetmeni) <br>
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ<br>
Prof. İbrahim Balcıoğlu (Öğrt. Üyesi-Yeşilay Eğitim Uzmanı) <br>

Süleyman Kan (İşadamı- Baykan Yön. Kur. Başk.) <br>

Dr. Nusret Baş (Göz Hastalıkları Uzmanı) <br>

Ahmet Ertürk Çeker (İşadamı) <br>

Hakkı Günerkan (Halkla İlişkiler Müdürü) <br>

Mevlüt Dilek (Yönetici) <br>

Lütfi Kahraman (Yönetici) <br>
DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ
<br>

Dr. Şahin Özdemir (Sigara Bıraktırma Bölüm Başkanı)<br>
Hatice Bayramoğlu (Yazar) <br>

Muradiye Yaman (Bankacı) <br>

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ TÜZÜĞÜ<br>

1. KISIM
KURULUŞ VE GÂYE
Madde 1- Cemiyet, merkezi İstanbul’da olmak üzere 1 Mart 1920 tarihinde Hilâl-i Ahdar adı ile kurulmuş, daha sonra sırası ile Yeşil Hilâl, YEŞİLAY ve TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ adını almıştır.<br>

TÜRKİYE kelimesinin Cemiyet isminin başında kullanılmasına 20.9.1973 gün ve 7/7146 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile izin verilmiştir.
Cemiyet, 13.10.1934 gün ve 2827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 19.9.1934 tarih ve 2/1288 numaralı kararnamesi ile kamu yararına çalışan (Umumi menfaatlere hâdim) bir dernektir.<br>

Madde 2 – Cemiyetin alâmeti, beyaz zemin üzerine, karşıdan bakarken uçları sağa doğru olan yeşil bir aydır. Ancak TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ gençlik şubesi ve buna bağlı olan kollar, “şişeden çıkan yılanı sıkan el” sembolünü -bayrak ve rozet hâriç- lüzum gördükleri yerde kullanabilirler.<br>

Madde 3 – Cemiyetin gayesi, yurdumuzda ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde, içki ve uyuşturucu madde tüketimini, devlet organları ile de iş ve gönül birliği yaparak asgariye indirmektir. Bu gayeye erişmek için:<br>

A) Konferanslar, radyo ve televizyon konuşmaları, geziler, sergiler, kurs ve seminerler tertiplemek, kitap, mecmua ve makaleler neşretmek, spor, san’at ve kültür çalışmaları yapmak ve emsâli teşebbüslerde bulunmak,
B) Alkoliklerle, toksikomanların hastahanelerde tedavisine ve çalışabilir hâle gelmelerini temine gayret etmek, ailesine yardımcı olmak, çocuklarının eğitim ve korunmalarına çalışmak,
C) Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulundan izin alınmak şartı ile, Alkol ve uyuşturucu maddelerle ilgili milletlerarası teşekküllerle münâsebet tesis etmek ve bunların toplantılarına temsilci göndermek,
D) Alkollü içki ve uyuşturucu maddelerin zararlarına karşı mücadele yolunda gerekli her türlü tedbir ve kararların alınmasını temin için hükûmet ve teşekküller nezdinde teşebbüslerde bulunmak,
E) Şubeler açmak,
F) Lokal ve yurtlar tesis etmek, dispanser açmak ve benzeri çalışmalarda bulunmak.
<br>

www.yesilay.org.tr

Show Comments