Hazreti İsa'ın Bilinmeyenleri

Hazreti İsa’ın Bilinmeyenleri

Mehmet GÜRBÜZ

Hıristiyan dininin Peygamberi’ne ve dünya’ya gönderilen butün dinlerin kitaplarina ve peygamberlerine kendi dinimizin temsilcisi Hz Muhammed sav ona gonderilen Kuran ı kerime iman ettigimiz gibi başka peygamberlerin kendisine ve gönderilen kitaplarina iman ediyoruz .
Biz Müslümanlar elbette Hıristiyan aleminin peygamberi olan Hz İsa as ın çarmıha gerilerek öldüğüne inanmıyoruz ancak bizim bu dinle ilgili bilgilerimiz sınırlıdır araştırmalarımız bundan öteye geçmemektedir anacak hepsi bu kadar onun tebliği mesajları vaaz ettiği bilgiler biz Kuran ehli tarafından genellikle göz ardı edilmiştir.

Hz. İsa as İsevilelerin peygamberi olarak telakki etmişizdir onun en büyük sebeplerinden biride İslam dininin en son dünyadaki yaşayan insanlara tebligci olarak gelmesi indirilmesidir Hz Muhammed asm ın en son peygamber oluşudur ve Hz Isa as ın cemaatinin ve ona inananların ona ihanet etmesidir.

Hz Isa as dan sonra o dinin mensupları o dönemde yaşayan havarileri din adamları cemaatinin ileri gelenleri isevilik dini ile ilgili kendi çıkarları ve kendi görüşleri doğrultusunda kutsal kitap yazmışlar bunun bir çoğunu o donemin din adamları kralları ile beraber halka kılıç zoru ile dayatmışlar 4 tane kitapla inanmamıslarını ortaya koymuşlar bunlardan Markos,Matta,Luka,Yuhanna dır bu kitaplar Markos romada putperest iken Hıristiyan olanlara yazmış,

Matta muhtemelen Suriye,Hatay yazmış,Luka da eserlerini bir takım araştırmalar ve değerlendirme sonucunda yazmış,Yuhanna ise Hz İsa as havarilerinden olarak kabul edilir 70 yılında Kudüs,Romalı isyancılar tahribi sırasında Filistinden ayrılarak,

Görüntünün olası içeriği: Mehmet Gürbüz, çizgiler

Efes e gitmiş İncili yazmış İmparator Nerva döneminde ona nispet edilen sinoptik adı verilen İncilerden farklıdır bu İncil de nasıralı bir peygamberden ziyade insan şekline girmiş bir ilah olarak takdim edilmektedir(sinotik İncil:kitabı mukaddesten sayılan bu 4 İncilden Markos,Matta,Luka ait olan bu üç lü sinoptik Yunanca eş görünümlü demektir bu üç İncil konu üslüp olarak birbirine benzediği hatta önemli miktarda ortak metin içerdiği için sinoptik denilmiştir)Hz İsa Hıristiyan dinindeki figürü teslisin ikinci ilahı unsuru olarak boynu büyük,gözü yaşlı,elinde asasıyla gezinen ve bu dünyadan çok manevi aleme has adeta insanlık ötesi bir figür olarak resmedilmiştir.

Hatta zaman zaman ortadoğulu bir fiziksel karakterden çok mavi gözlü,sarı saçlı,ve uzun boylu bir Avrupalı olarak hayal edilmiştir.

Kiliselerde çarmıha çarmıhta acı çekerek hayatını veren bu mesih görüntüsü Batının kurgusal Hıristiyan teolojisinin merkezi olmuştur.V.yüzyıla kadar geringiden bu İncillerin derlendiği tarihte Hz İsa as çoktan teslisinin en temel unsuru halina getirilip ilahlaştırılmıştır.

O’nun bir Peygamber olduğu söylenirken diğer yandan acı çeken görüntüleri ile onu kilise duvarlarına terk ettirilmiştir bir peygamber nasıl kilise duvarina terkedilir diye bir soru kimsenin aklına gelip sorgulamamıştır.

Hz Isa as ı tanımak istiyorsak en doğru yoldan gerçekci bir araştırmayı ne kendi dönemindeki havarilerinin kalıntılarından veya kendisini tanrının oğlu diyip ilahlaştıran Yahudi kültüründe aramak lazım Hz İsa ya tebliğ süresince en büyük tepkiyi Yahudi din bilginleri ferisiler ve yazıcılar dan görmüştür Hz Isa as vahiy ile anlattıklarını genellikle bu sınıfa yönelik tenkitleri üzerine bina etmiştir.


Ancak Hz İsa dan sonra onun vahiy mesajı kısa bir süre içinde tahrif edilip ilahi mesajinın anlamını yitirmiştir buna temek sebep temel ise başta ferisiler olmak üzere Yahudinin din statükonun Hz İsa as tebliğine dönük sert direncidir.Yahudiler tıpkı önceki peygamberler gibi Hz İsa nın hayatını tehdit edercesine onun tebliğine karşı şiddetli muhalefet göstermişler dir Orta doğu coğrafyasında din,kültür ve gelenek olarak çok farklı egilimleri içinde barındırması nedeniyle ve bu farklı inanç yapılarının etkisiyle hızla tahrif olmasıdır.

Gnostizim,Helenizim,ve Mitraizim başta olmak üzere kadim gelenek ve inanç mirası din,inanç gelenek mirasının etkisi Hıristiyanlık açısından Hz İsa as nın mesajından çok inun şahsının merkeze alınmasına yol açmıştır.Hz İsa as nın şahsının tebliğ ettiği ilahi mesaj ın böylesi farklı inanç unsurları tarafından tahrif edilip farklı bağlamda tanımlanması zihinlere çok farklı İsa algılarının oluşmasına yol açmıştır. Yahudiler onu sahte Yahudi kralı yada Sahte Mesih olarak görmüş mabede saygısızlığı ve Yahudi Hukukuna riayetsizliği gerekçe ölume mahkum etmişlerdir.

Bu nedenle Hıristiyan teolojik metinleri yüzyıllar boyunca Yahudileri”tanrı katili”olarak görmüşler saymışlardır Katledilen tanri ise Hıristiyan Dini ne göre ete kemiğe bürünüp insanlar arasında oturan bir tanrıdır,tanrının oğludur,tanrısak unsurdur.Bu süreç onun çarmıha gerilip tekrar dirilen ve tanrının katına yükselen ilahi figür haline getirilmesi ile sonuçlanmıştır.

Nitekim Hz İsa as,Hıristiyan dininde ilahi bir fügüre dönüştürülerek teslisin üç tanrısal unsurundan biri haline getirilmiş onun tebliği mesajı yerine şahsı etrafında şekillenen bir ilahiyat olmuştur böylece Hz İsa as getirdiği mesaj arasında ki bağ radikal bir şekilde koparılmıştır.

Tam olarak İsa tanrılaştırılmış ve arsından çarmıha gerilmek suretiyle bu tanrı ölmüştür böylece beşer bir peygamber olan Hz Isa as ın hem şahsı hemde hayat düsturu olmaktan uzaklaşıp adeta evrenin dışına itilmiştir geline bu durum elbette peygamberin tebliğinin anlaşmasını güçleştiren en temel sorunu ifade etmektedir.

Hz Isa as ın doğru anlaşılmasının en temel kaynak nelerdir?sorusuna tek guzel cevabı kelimesine dahi dokunulmayan Kuranı kerimde bula biliriz Hz İsa as doğumundan ölümüne kadarki zamandaki yaşanmışlıgını cevap verecek tek kaynaktır Kuran ayetlerinin mevcut incilerdeki tam Hz İsa as tanımı önemli bir kısmı uyuştuğunu göre biliriz Kuran ı kerime mevcut İnciller başta Matta Incili olmak üzere diğer sinoptik İnciler peygamber tebliglerini muhatap oldukları kavmin inançlarina bilinç düzeylerine,geleneklerine hayat anlayışlarına yonelik olarak dile getirmişlerdir.

Hz Nuh as ve Hz İbrahim as peygamberler putperestliğe karşı mukavemet göstermişlerdir. İsrailogulları peygamberleri ise daha çok kavmin kendi içindeki sapmalarına ibadet/davranış hatlarını tahsis etmeye girişmişlerdir,dolayısıyla peygamberlerin mesajlarının tarihsel diğerlerinin anlaşması için mutlaka muhatap tuttukları kavmin bütün hassasiyetlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

Hz Isa as kendi döneminde Yahudiye olarak adlandıran bölgenin Yahudilerine gönderilmiş bir peygamberdur dolayısıyla tebliğinin mahiyeti söz konusu toplumun sahip olduğu inanç davranış kurum ve dünya görüşmelerine bağlı bir içerik arz etmesi gerekir hal böyle oluncak Hz İsa as ın teblig konularının keşfedilmesi,kendi dönemindeki Yahudi toplumunun doğru anlaşılmasına bağlıdır bu doğru anlamanın,inun ilahi ögretileri ve sahih Incilin içeriği hakkında güçlü ip uçları sağlayacağına şüphe yoktur.

Hz İsa as ın ilahi mesajı ve bu mesajın muhatabı olan kendi döneminin yahudileri hakkında ilk kaynak o halde mevcut incillerdir.

Markos,Matta ve Luka adına derlenen Sinoptik Incillerdeki pek çok rivayet bir peygamber olarak Hz Isa as ın keşfine imkan sağlamaktadır Hz İsa as ya atfedilen ögreti ve telkinler ile ilgili Kuran ayetleri ışığında değerlendildiginde onun Yahudi halkına dönük tebligilerinin mahiyeti önemli ölçüde kendini belli etmektedir

Bu mahiyetin,Yahuduligin donuklaşıp atalet içine düşmüş olan inançkarın yeniden diriltilmesi Hz İsa as ın yahudi bağlarına atfedilmiş ve sadece iman ve ahlak üzerine kayıtlanmış bir sorumluluğu ifade etmektedir 
Mehmet Gürbüz

Comments are closed.