DAKA - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

You are here Home  > Ajanslar - Platformlar >  DAKA - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Item image

Avrupa Birliği üyeliğine aday bir ülke olarak, Türkiye, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması’na dahildir. Üç İBBS seviyesi şunlardır:
İBBS-1: 12 bölge (7 coğrafi bölgeden farklı olarak)
İBBS-2: 26 alt bölge
İBBS-3: 81 il

Halihazırda, Türkiye 26 İBBS-2 bölgesinde bölgesel kalkınma ajansları kurmuştur. Kalkınma ajanslarının kuruluşunun altında yatan hedefler şunlardır:
• Kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
• Kaynakların yerinde ve etkin kullanımı sağlayarak ve yerel potansiyeli harekete geçirerek ulusal kalkınma plan ve programlarında öngörülen ilke ve politikalar ile uyumlu bir şekilde bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,
• Bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi kalkınmışlık farklılarını azaltmak.

Pilot olarak 2006 yılında kurulan ilk ajanslar, İzmir Kalkınma Ajansı ve Çukurova Kalkınma Ajansı’dır. Bunu takiben, 8 kalkınma ajansı daha kurulmuş olup, bunların arasında yer alan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 22 Kasım 2008 tarihinde kurulmuştur.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerinde bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.
VİZYON ve MİSYON

VİZYON
“Yer altı ve yer üstü zenginlikleri ile beşeri sermayesini katılımcı bir anlayışla harekete geçirerek, 2023 yılında sosyal ve ekonomik refahını ülke ortalamasının üzerine çıkarmış ve bu refahtan her bireyin adil bir şekilde faydalandığı, doğayla barışık bir bölge olmak”

MİSYON
“TRB2 Bölgesi’nde yerel potansiyelleri, kaynakları ve imkânları katılımcı bir yaklaşımla harekete geçirerek sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlamak”

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 5.maddesinde Kalkınma Ajanslarının görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
1. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.

2. Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı’na bildirmek.

3. Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak.

4. Bölge’de kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.

5. Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.

6. Dördüncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.

7. Bölge’nin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.

8. Bölge’nin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.

9. Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.

10. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.

11. Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin Bölge’de tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.

12. Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.


Our address

Address:
Şerefiye Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No: 27 65100 Merkez / Van
GPS:
38.498272865151314, 43.39804653254089
Telephone:
+90 432 215 65 55 (pbx)
bilgi@daka.org.tr
Web:
http://www.daka.org.tr/

Leave a review

Price
Location
Staff
Services
Food

Comments are closed.