Millet Partisi

Buradasınız Ana Sayfa  > Siyasi Parti >  Millet Partisi

Atatürk Blv.No:72/37 Kızılay-ANKARA

Tel:0.312.4194060

Millet Partisi
Devletimizi hukuk ,ahlak ve misyon devletive mesajı olan millet haline getirmek istiyor

MÜCADELECİLİKTEN PARTİLEŞMEYE BİR BÜYÜK AKSİYONUN ÖYKÜSÜ

MİLLET PARTİSİ

Bize bir cihan devleti kaybettiren,ülkemizi ve toplumumuzu bir yok oluşun eşiğine getiren buhranımız karşısında,anarşinin kol gezdiği şairin mısralarında ifadesini bulan “Kara göklerin kül rengi bulutlarla kaplandığı”o karanlık günlerde,bir avuç inançlı gencin o muhteşem hareketi başlıyordu.Yıl 1965 Kurtuluş savaşının o yüce mücadelesinin sonuçlarını devşiremeyen ve buhrana sürüklenen toplumunun,yeni bir silkiniş ile, dedelerinin yaptığı o mübarek mücadeleyi tekrar başlatmayı ve yeni başarılarla taçlandırmayı hedefleyen Aykut Edibali liderliğinde kurulan Mücadele Birliği Hareketi,kendine şu sloganı şiar edinmişti

YENİDEN MİLLİ MÜCADELE”. O sıkıntılı günlerde,kurtuluşun Mustafa Kemal’in veciz ifadesinde bildirdiği gibi”Milletin azim ve kararında”olduğunu bilen Aykut Edibali ve arkadaşları,Türk milletinin ilmin kılavuzluğunda girişeceği bilinçli çabalar ile bu buhranı aşabileceğine inanmaktadırlar. Mücadeleciler Türk insanına aklına milli manevi değerlerine güvenmeyen kökü dışarıda kurtuluş çabalarının,Türk insanına mutluluktan ziyade,yeni bunalımlar ve buhranlar getireceğini savunmakta ve kötü amaçlı bu yanlış telkinlerin Türk milletinin egemenliğini dahi tehdit eden meşum bir planın parçası olduğunu da,kulakları yırtarcasına haykırmaktadırlar

.MİLLETİM UYAN.Yıl 1970. Anarşinin bir karabasan gibi ülkemizin üzerine çöktüğü,anarşiyi körükleyen dış mihrakların iç çekişmeyi ve kutuplaşmayı azdırdığı o günlerde Edibali ve bir avuç arkadaşı,harçlıkları ile kurdukları Yeniden Milli Mücadele Dergisi’nin ilk sayısında neden çıktıklarını Türk Milletine ilan etmektedir.”Hareket sola karşı bir protesto hareketi değildir,bizzat millet ideolojik yapısının ilimleşmesi ve hareketlenmesi”hareketidir. İlme büyük değer veren mücadeleciler,Yeniden Milli Mücadele Dergisi ile derhal bir ilim seferberliği başlatırlar.Hareketin gayesi anarşiye kesinlikle katılmadan Türk insanını bilgilendirmektir.Ve buhranımızın sebepleri,

Yeniden Milli Mücadele Dergisi’nde uzun uzadıya.anlatılır.EdibaliVatanBölmeFaaliyetleri,Avrupa topluluğu,siyonizm,emperyalizmve mücadelenin başarı şartları konusunda yazdığı yüzlerce makale ve kitapla toplumunu bir okul gibi bilgilendirir. Yayın hayatına soktuğu Gerçek ve Pınar Dergileri ile milli sanatı şekillendirmeyi hedefler. Daha sonraki zamanlarda Edibali ve arkadaşları çıkartılan günlük,haftalık Bayrak Gazetesi ve Dergileri ile de Türk siyasi hayatının nabzını tutmaya çalışırlar.Türk toplumunu doğru siyasete yönlendirmek için birbiri ardınca Milli Karar Toplantıları düzenlerler. Türkiye’nin problemlerinin çözümünün,mahalli düzeyde faaliyet gösteren milli güçlerin teşkilatlanmalarını ülke düzeyinde tamamlamaları halinde mümkün olacağını savunan Edibali ve arkadaşları tüm milli güçlerin ortaklaşa çözümler üretebilecek bir yapılanma içerisinde olmalarını isterler. Savundukları fikirlerin Müslüman Türk Milleti’nin varlığı ve bekası için hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanan Mücadeleciler, görüşlerinin Türk Milleti tarafından da tasvip görmesi ve iktidar olmasının yolunun demokratik bir mücadele ile mümkün olacağını düşünürler.Bunun yolu ise siyasi parti olmaktır. Ve Nisan 1984’te Mücadeleciler ,kamuoyuna,”Demirin altının paranın devri değil insanın devri başlıyor”diyerek duyurdukları, ilkeleri, ilim,ahlak,meşruiyetçilik,gelişmecilik olanISLAHATÇI DEMOKRASİ PARTİSİ’ni kurarlar. Böylece Türk siyasi hayatına,”Siyaseti yalandan dolandan riyadan,ayıracak ibadetin kardeşi kılacak”kutlu bir hareket mührünü basmış olur. Edibali ve arkadaşları ilk büyük kongrelerinde yaptıkları büyük çıkış ve verdikleri mesajlar ile tüm medyayı ve kamuoyunu şaşkına çevirirler. Zira Türkiye de kadrosu önceden eğitilmiş ve hazırlanmış olan bir siyasi hareket, siyasi parti kimliği ile ortaya çıkmaktadır, çıkışları da muhteşem olur. Yaptıkları kongre ile devrin iktidar partisi Anavatan Partisi ve Adalet Partisi’nin misyonuna sahip çıkan Doğru Yol Partisi’nin kongreleri bile gölgede kalır. Basın ilk günün şaşkınlığının ardından kongreye”Kim bunlar,ne yapmak istiyorlar”,”Abdülhamit yanlıları gövde gösterisi yaptı” diyerek sütunlarında yer verir. Daha sonra ise belli bir yerden emir almışçasına Islahatçı Demokrasi Partisi ile ilgili tüm yayınlarını keserler.Bundan sonra ise medyanın I.D.P ilgili tavrı hep görmemezlikten gel politikası olur.Edibali ve arkadaşlarının tüm çalışmaları kamuoyundan gizlenir.Tüm bunlara rağmen eskinin Mücadelecileri yeni Islahatçılar hemen çalışmaya koyulurlar. Edibali ilk iş olarak “Partiler arası konfederatif işbirliği”teklifi ile demokratik sağ partilere ortak hareket etme ve ülkenin problemlerini beraberce çözme önerisini götürür.Ancak o dönemde emanetçi liderlerle iyi niyetle yürütülen bu çalışmalar 12 Eylül den sonra siyaset yasağı getirilmiş ,yasaklı parti liderlerinin yasaklarının kalkması ve partilerinin başlarına dönmeleri ile sekteye uğrar. Islahatçı Demokrasi Partisi,Refah Partisi ve Milliyetçi Çalışma Partisi ile 1991 seçimlerinde İTTİFAK yaparak meclise üç milletvekili sokar. RP ve MÇP ittifakı bir seçim işbirliği olarak gördüklerini söyleyerek, Edibali’nin , ittifakın dağıtılmaması vegenişletilerek kurumsallaştırılması yolunda yaptığı çabalarına rağmen, ittifakı dağıtırlar. . “Hakka ve hayra yapılan çağrı ve işbirliği teklifleri, parti liderlik ihtiraslarının kahrolası engellerini “aşamaz. Islahatçı Demokrasi Partisi’nin ikinci olağan büyük kongresinde(23 Kasım 1992) Birlik Barış Partisi,Bayrak Partisi ve Millet Partisi I.D.P ‘ye katılırlar ve yeni partinin adı MİLLET PARTİSİ olur. Millet Partisi,hayatın gerçek gayesini anlatma ve Müslüman Türk Milleti’nin varlık ve beka davası olan davasını,aldığı hiçbir sonuca aldırmadan ”Kin,nefret ve husumet dalgalarını da göğüsleyerek, devam ettirme kararından ,asla vazgeçmeyecektir.

 • MİLLET PARTİSİ PROGRAMI
  İÇİNDEKİLER
  I. PARTİNİN HEDEF VE METODU
  II. PRENSİPLER
  A) SİYASAL DÜŞÜNCENİN KAYNAKLARI
  1) İlim
  2) Milli Dünya Görüşü ve milli manevi sosyal değerler:
  3) Ahlak

  B) SİYASAL DÜŞÜNCENİN KABULLERİ
  1) Gelişme
  2)Meşruiyetçilik
  C) SİYASAL ÇABANIN PRENSİP VE İDEALLERİ
  1) Hürriyetçi, demokratik- laik esas
  2) Şahsiyetçilik- Milliyetçilik
  3) Adalet
  4) Barış
  5) Birlik
  III. TEMEL SORU
  IV. GELİŞMENİN GENEL ESASLARI
  A) GELİŞMENİN GENEL ŞARTI
  B) GELİŞMENİN PRENSİPLERİ
  1) Gelişme hareketi bir bütündür:.
  2) Gelişmenin primer unsuru son tahlilde insandır:
  3) Milli gelişme hareketinin zati karakteri Gelişim:
  4) Gelişmenin temel gücü, milli potansiyeldir:
  5) Modern teknolojinin süratli iktisabı:
  6) Kalkınmanın sosyal ve topyekun özelliği:
  7) Maddi iktidar:
  8) İnsan hürriyeti ve gelişme unsurlarının koordinasyonu:
  9)Milli ve milletlerarası planda gelir dağılımının Türkiye ve Türk toplumu açısından önemi ve anlamı:
  10) Sanayileşme hedefinden vazgeçilemez:
  11) Gelişmenin temeli olan sosyal çevre:
  12) Gelişme iradesini sınırlayan engellerin bertaraf edilmesi:.
  13) Toplumun üretim ve tüketimde demokratik organizasyonu:
  V. GELİŞMENİN KÜLTÜREL- MANEVİ ESASLARI VE POLİTİKALARI
  A) GELİŞMENİN; MEDENİ İLERLEMENİN BİR FONKSİYONU OLARAK ELE ALINIŞI
  1) Gelişme:
  2) Medeniyetlerin farklı ve ortak özellikleri:
  3) Medeniyet, bilimsel düşünce ve teknoloji:
  4) Türk medeniyetinin değişim çizgisi:
  5) Türk medeniyetinin gelişme zarureti ve dünya buhranı:
  6) Medeniyetimizin insani ve manevi cevheri:
  7) Tarihsel kültür kıymetlerimizin çağdaş kritiği ve değerlenişi:
  8) Taklit çağının sona erişi:
  9) Çağdaş yeni medeniyetin maddi – manevi, sosyal esasları:
  10) Gelişme ve yeni insan:
  11) Yeni medeniyet safhasının hedefleri:
  B) MİLLİ SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞİM OLARAK GELİŞME
  1) Millet vakıası:
  2) Millet gerçeğinin insani amacı:
  3) Fert ve sosyo-kültürel çevre ilişkileri, şahsiyet ve milli kimlik:
  4) İnsanlık camiası:
  5) Milli kimliğin korunması:
  6) Yeni medeniyet ve insanlığa açık milli kültür politikası:
  7) Sağlıklı kültür alışverişine evet, emperyalist kültür etkilerine hayır!
  8) Ferdi ve toplumsal çabaya yeni, insancıl ve manevi bir anlam ve ülkü kazandırmak temel hedeftir:
  9) Dil politikası:
  a) Dil:
  b) Türk dilinin korunup geliştirilmesi:
  c) Dil , milli kimlik ve kültür
  10) Manevi hayatın laik espri içinde tanzimi:
  a) Din:
  b) Din, İslam dini ve laik espri:
  c) Laiklik:
  d) Dini hayatın laik-demokratik tanzimi:
  11) Diyanet hizmetleri
  a) Sömürüye karşı dinin insancıl özü:
  b) Din görevlileri:.
  c) Dini yayın, eğitim ve telkin alanları.
  12) Kültür-sanat politikası
  13) Eğitim Politikası
  a) Eğitimin bütüncül karakteri:
  b) Eğitimin Hedefleri
  c) Bilimsel düşüncenin ahlâki ve sosyal esası
  d) Bilime dayanan toplum hayatı:.
  e) Bilimsel araştırmalar
  f) Eğitim politikasının ilk hedefleri:
  g) İlk ve orta öğretimin amacı:
  h) Mesleki ve teknik öğretim:
  ı) Yaygın ve sürekli eğitim:
  j) Üniversite ve yüksek okulların bilimsel özerkliği korunmalıdır
  k) Yabancı dil ve eğitim:
  14) Basın – yayın:
  a) Basın – yayın hizmetlerinin demokratik fonksiyonu
  b) Basın-yayın politikası, hedefleri ve tedbirler
  c) Yaygın, sürekli, demokratik, milli kültürel ilerleme:
  VI. GELİŞMENİN MİLLİ EKONOMİ POLİTİKASI
  1) Sanayi ve sanayi ötesi toplumu haline süratle ulaşma zarureti:
  2) Türkiye’nin gelişmesinin dünya kuvvet dengesi içinde ele alınışı:
  3) Kalkınmanın temel gücü:.
  4) Kalkınma bir toplum hareketidir:
  5) Kalkınmanın maddi, beşeri ve manevi elemanlarının seferber edilmesi:
  6) Makro ve mikro alanda kalkınma elemanlarının hürriyetçi koordinasyonu:
  7) Spekülatif sermaye ve kredinin doğrudan üretim ve hizmet alanlarına yöneltilmesi:
  8) Entegre teşebbüsler:
  9) Mesleki kurumların milli ekonomide yeni fonksiyonları
  10) Çalışma hayatının ıslahı:
  11)Sabit gelir zincirinin milli ekonomide berterafı:
  12) KİT’ler
  13) Sanayimizin handikapları, montaj sanayisini süratle aşma mecburiyeti
  14) Kâr ve toplumsal fayda
  15) Sektörler arası işbirliği:
  16) Yerli teknoloji:
  17) Ekonomi politikamızın esası:
  18) İthalat politikası:
  19) İhracat politikası:
  20) Para politikası
  21) Enflasyon
  22) Tarım politikası:
  23) Tasarruf:
  24) Maliye politikası:
  VII. GELİŞMENİN MİLLİ SOSYAL ESASLARI
  1)Sosyal-fizik çevrenin insan ve gelişme için ıslahı:
  2)Hakim karakterlerine göre şehirler:
  3) Eğlenme, dinlenme, turizm imkânlarını, nimetlerini tüm vatandaşlara açmak:
  4) Konut meselesinin çözüme kavuşması:
  5) Genel Sigorta
  6) Kadın hakları ve ailenin korunması:
  7)Toplumsal faydanın paylaşılmasında ölçü:
  8) Vakıflar
  9) Yaşlılar, yetimler ve çalışma gücü azalmış vatandaşlar:
  10) Sağlık politikası:
  11) Spor:
  VIII. ÖZEL POLİTİKALAR
  1) Ulaştırma:
  2) Adalet:
  3) İçişleri:
  4) Dış politika:
  5) Savunma:

 


İletişim Bilgileri

Adres:
Atatürk Blv.No:72/37 Kızılay-ANKARA
GPS:
39.9292468028289, 32.85488844034262

Yoruma kapalı.