Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası

TES-İŞ, 12 Aralık 1963’te enerji işkolunda faaliyet göstermek üzere Ankara’da kuruldu. İlk adı Türkiye Enerji, Su, Gaz, DSİ İşçi Sendikaları Federasyonu olan TES-İŞ’in kurucu sendikalarını, DSİ, Enerji, Baraj, Su ve Sulama İşçileri Sendikası (Samsun), DSİ, Enerji, Su İşçileri Sivas ve Havalisi Sendikası (Sivas), Ege Bölgesi Enerji, Su, Gaz ve DSİ İşçileri Sendikası (İzmir), DSİ 12. Bölge İşçileri Sendikası (Kayseri), Hirfanlı Barajı Enerji İşçileri Sendikası (Kaman), Güney Bölgesi Baraj Sulama Enerji, Su, Gaz ve DSİ İşçileri Sendikası (Adana), DSİ, Makine İkmal, Eğitim Merkezi ve Merkez Atölye Müdürlüğü İşçileri Sendikası (Ankara), DSİ, Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Diyarbakır), DESGİS (Doğu İlleri ve Havalisi Enerji, Su, Gaz ve DSİ İşçileri Sendikası- Erzurum), Kesikköprü Baraj, İnşaat ve Enerji İşçileri Sendikası (Kaman) oluşturdu.

Sendika temsilcilerinden oluşan kurucu heyeti Nejat Çermikli, Mustafa Ataç, Rafet Metin, Murat Özün, Selahaddin Erkap, Hüseyin Ekşi, Hasan Atasoy, Halil Tunç; Kurucu Heyetin geçici İcra Kurulu üyelerini Rafet Metin, Hüseyin Ekşi, Süheybi Külahi ile Murat Özün oluşturdu. Federasyonun ilk Genel Kurulu 25 Ocak 1964’te yapıldı. Bu toplantıda Genel Başkanlığa Selahaddin Erkap seçildi. Erkap’ın istifası üzerine yerine Nejat Çermikli vekalet etti.

İkinci Genel Kurul 26-27 Aralık 1964 tarihinde yapıldı. Bu Genel Kurulda Selahaddin Erkap yeniden Genel Başkanlığa getirildi. 12-14 Haziran 1967’de yapılan Üçüncü Genel Kurulda ise Enver Turgut Genel Başkan oldu. Genel Kurul gündemindeki başlıca konu, işkolu yetkisinin enerji işkolundaki bir diğer işçi sendikası olan GES-İŞ’e verilmesine duyulan tepkiydi. Bundan sonra örgütlenme çalışmalarına hız verildi. Yargıtay’ın 3 Temmuz 1969 tarihli kararıyla işkolu yetkisinin GES-İŞ’ten alınarak TES-İŞ’e verilmesi kesinleşti.

Federasyonun Dördüncü Genel Kurulu 2-5 Ağustos 1969’da toplandı. Tüzük değişikliği yapılarak adı TES-İŞ Federasyonu (Türkiye Enerji, Su, Gaz, YSE ve DSİ İşçi Sendikaları Federasyonu) şeklinde değiştirildi. Genel Başkanlığa Enver Turgut yeniden seçildi. Federasyona bağlı sendikaların sayısı 1969-1971 döneminde 32’ye çıktı.

TES-İŞ’in IFPCW’ya (Uluslararası Petrol ve Kimya İşçileri Sendikaları) yaptığı üyelik başvurusu 19 Haziran 1970’te kabul edildi. IFPCW, 1978 yılında yaptığı genel kurulda kendini feshetti ve TES-İŞ’in üyeliği de düşmüş oldu.

20-23 Eylül 1971’de Beşinci Genel Kurul toplandı. Orhan Erçelik Genel Başkanlığa seçildi. Erçelik bu görevini 1986 yılına kadar sürdürdü.

TES-İŞ, 1971-1974 döneminde aynı ildeki birden fazla sendikanın birleştirilmesini benimsedi.Yine bu dönemde GES-İŞ’le çıkan işkolu yetki mücadelesinde Çalışma Bakanlığı, işkolundaki 43 bin 479 işçiden 33 bin 163’ünü üye yapan TES-İŞ’e yetki verdi.

Federasyonun Altıncı Genel Kurulu 24-27 Nisan 1975; Yedinci Genel Kurulu 28-30 Nisan 1977; Sekizinci Genel Kurulu 5-8 Temmuz 1980’de toplandı.

12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin ardından 1983’te 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu yürürlüğe girdi. Federasyon, tüzüğünü yeni yasalara uyarlamak için 21-23 Temmuz 1983 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yaptı. Genel Kurulda milli tip sendikaya dönüşerek TES-İŞ (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) adını aldı. Federasyona üye 35 sendika ise şube haline geldi. Yeni sendikanın yönetimini ilk genel kurula kadar federasyonun son yönetimi üstlendi. Birinci Olağan Genel Kurul 2-4 Aralık 1983’te yapıldı.

TES-İŞ’in şube sayısı 1984-1986 döneminde 41’e çıktı. Bunlardan 19’u DSİ ve TEK işyerlerini kapsıyordu.

7-9 Kasım 1986 tarihinde sendikanın İkinci Genel Kurulu yapıldı. Bu genel kurulda daha sonra adı ICEM olarak değiştirilen ICEF’e (Uluslararası Kimya, Enerji ve Genel Hizmet İşçileri Federasyonu) üye olma kararı alındı. Seçimlerde Genel Başkanlığa Faruk Barut getirildi.

Ağırlıklı olarak kamu işyerlerinde örgütlü olan ve hareketli bir işçi tabanı bulunan TES-İŞ, 1989 Bahar Eylemleri’nde aktif bir şekilde yer aldı. Bu eylemler yemek boykotu, sakal bırakma, iş yavaşlatma, servislere binmeme, toplu vizite, oturma, fazla mesaiye kalmama biçiminde şekillendi.

20-22 Ekim 1989 tarihinde yapılan Üçüncü Genel Kurulda Faruk Barut yeniden Genel Başkan seçilirken 16 Eylül 1990’da olağanüstü genel kurula gidildi. Barut bu genel kurulda da genel başkanlığını korudu.

1990-1992 döneminde şube sayısı 44’e ulaştı.

TES-İŞ, 1980 yılından sonra başlayan özelleştirme sürecinin karşısında yer aldı. Başbakanlığın kamu çıkarlarının aleyhine sonuçlar doğuracak kararlarının iptali, Enerji Bakanlığının ve bağlı birimlerinin yanlış uygulamalarının önlenmesi için 100’e yakın iptal davası açan TES-İŞ, özelleştirmelere karşı yapılan her türlü eylemde ön safta oldu. TES-İŞ, özelleştirilen bazı kurumlara ait hisse senetlerini üyeleri adına satın aldıysa da, bu girişim kurum yönetimlerinde karar sahibi olacak düzeye ulaşamadı.

18-20 Eylül 1992’de yapılan Dördüncü Genel Kurul ile onu izleyen 27 Temmuz 1995 tarihinde yapılan Beşinci Genel Kurulda yöneticiler değişmedi. TES-İŞ, 10-11 Ağustos 1996’da Olağanüstü Genel Kurula gitti. Genel Başkanlığa Mahmut Özonur getirildi.

Bu dönemde Kahramanmaraş şubesinin kurulmasıyla şube sayısı 45’e ulaşan TES-İŞ; TEK, DSİ, İller Bankası, Aktaş Elektrik AŞ, Çukurova Elektrik AŞ, İSKİ, İGDAŞ, SUSER genel müdürlükleri ile ENKA AŞ, Batman, Berke, Atatürk, Tokar Kemerköy barajları, Ankara Memba Suları, Korkuteli Sulama Birliği ile Çallıoğlu Kanalet Fabrikası’nın da aralarında olduğu birçok işyerinde örgütlüydü.

TES-İŞ’in yönetimi 1.4.1998 tarihinden itibaren kayyuma devredildi. Kayyum yönetimine son verildikten sonra 27-28 Haziran 1998’de yapılan olağanüstü genel kurulda Genel Başkanlığa yeniden Mahmut Özonur getirildi. Genel Başkan Yardımcılığına Hayrettin Erdoğan, Genel Sekreterliğe M. Murat Aytemiz, Genel Mali Sekreterliğe Mustafa Kumlu, Genel Araştırma ve Sosyal İşler Sekreterliğine Kamil Özdemir, Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine M. Ali Ersoy’un seçildiği genel kurulda, Genel Eğitim Sekreteri Hasan Saygılı oldu.

28-29-30 Mayıs 1999 tarihinde yapılan Altıncı Olağan Genel Kurulda Genel Başkanlığa Mustafa Kumlu seçilirken, Genel Başkan Yardımcılığına Kamil Özdemir, Genel Sekreterliğe Hayrettin Erdoğan, Genel Mali Sekreterliğe M. Murat Aytemiz, Genel Araştırma ve Mevzuat Sekreterliğine Mehmet Özyılmaz, Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine Esat Durmuş ve Genel Eğitim Sekreterliğine Bayram Eren getirildi. TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu 1-5 Aralık 1999’da yapılan TÜRK-İŞ Onsekizinci Genel Kurulunda TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri oldu.

TES-İŞ Yedinci Olağan Genel Kurulu11-12-13 Nisan 2003’te yapıldı. Genel Kurulda, Genel Başkanlığa Mustafa Kumlu, Genel Başkan Yardımcılığına M. Murat Aytemiz, Genel Sekreterliğe Mustafa Şahin, Genel Mali Sekreterliğe H. Tahsin Zengin, Genel Araştırma ve Mevzuat Sekreterliğine Mehmet Özyılmaz, Genel Teşkilatlandırma Sekreterliğine Esat Durmuş ve Genel Eğitim Sekreterliğine Bayram Eren seçildi. TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu, 3-7 Aralık 2003 tarihinde yapılan TÜRK-İŞ Ondokuzuncu Genel Kurulunda TÜRK-İŞ Genel Sekreterliğine getirildi.

22-23-24 Aralık 2006’da yapılan TES-İŞ Sekizinci Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu: Genel Başkan Mustafa Kumlu, Genel Başkan Yardımcısı M. Murat Aytemiz, Genel Sekreter Mustafa Şahin, Genel Mali Sekreter H. Tahsin Zengin, Genel Araştırma ve Mevzuat Sekreteri Mehmet Özyılmaz, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Esat Durmuş, Genel Eğitim Sekreteri Bayram Eren.TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu, 6-9 Aralık 2007 tarihlerinde yapılan TÜRK-İŞ 20. Olağan Genel Kurulunda TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi.

TES-İŞ Sendikası Olağanüstü Genel Kurulu 27-28 Aralık 2008’de gerçekleştirildi. Yapılan seçimler sonucunda Mustafa Kumlu yeniden Genel Başkan seçildi. Olağanüstü Genel Kurulda Ferudun Yükselir Genel Başkan Yardımcısı, Mustafa Şahin Genel Sekreter, Hasan Tahsin Zengin Genel Mali Sekreter, İsmail Bingöl Genel Araştırma ve Mevzuat Sekreteri, Esat Durmuş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri, Bayram Eren Genel Eğitim Sekreteri seçildi.

18-19 Aralık 2010’da  yapılan TES-İŞ 9. Olağan Genel Kurulunda  Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu: Genel Başkan  Mustafa Kumlu, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Tahsin Zengin, Genel Sekreter Mustafa Şahin, Genel Mali Sekreter Sedat Çokol, Genel Araştırma ve Mevzuat Sekreteri Mehmet Solak, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri İsmail Bingöl ve Genel Eğitim Sekreteri Ferudun Yükselir.

TES-İŞ Genel Başkanı Mustafa Kumlu, 8-11 Aralık 2011 tarihlerinde yapılan TÜRK-İŞ 21. Olağan Genel Kurulunda yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi. Kumlu 2 Eylül 2013 tarihinde TÜRK-İŞ Genel Başkanlığından istifa etti.

TES-İŞ 10’ncu Olağan Genel Kurulu 13-14 Aralık 2014 tarihinde TES-İŞ Genel Merkezi’nde yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda, TES-İŞ Yönetim Kurulu’nu şu isimler oluşturdu:

Genel Başkan: Mustafa Şahin

Genel Başkan Yardımcısı: Ferudun Yükselir

Genel Başkan Yardımcısı: Ersin Akma

Genel Sekreter: Rıfat Pakkan

Genel Mali Sekreter: Sedat Çokol

Genel Mevzuat Sekreteri: İsmail Bingöl

Genel Teşkilatlandırma Sekreteri: Mehmet Solak

Genel Eğitim Sekreteri: Metin Durdu

TES-İŞ, bugün onbinlerce üyesi ve 34 şubesiyle Türkiye çapında faaliyet göstermektedir. TES-İŞ; TÜRK-İŞ, IndustriALL Global Union ve Industrial European Trade Union üyesidir.

 

TEŞKİLAT YAPISI

 • Mustafa Şahin
  Mustafa Şahin
  Genel Başkan
 • Ferudun YÜKSELİR
  Ferudun YÜKSELİR
  Genel Başkan Yardımcısı
 • Ersin AKMA
  Ersin AKMA
  Genel Başkan Yardımcısı
 • Rıfat PAKKAN
  Rıfat PAKKAN
  Genel Sekreter
 • Sedat ÇOKOL
  Sedat ÇOKOL
  Genel Mali Sekreter
 • İsmail BİNGÖL
  İsmail BİNGÖL
  Genel Mevzuat Sekreteri
 • Mehmet SOLAK
  Mehmet SOLAK
  Genel Teşkilatlandırma Sekreteri
 • Metin DURDU
  Metin DURDU
  Genel Eğitim Sekreteri
 • GENEL MERKEZ DENETİM KURULU ÜYELERİ

  • Ramazan DÜZME
   Ramazan DÜZME
  • Mustafa ÖĞÜT
   Mustafa ÖĞÜT
  • Nakif YILMAZ
   Nakif YILMAZ
  • Sinan TÜRKEL
   Sinan TÜRKEL
  • Tevfik GÜVERİ
   Tevfik GÜVERİ
  • GENEL MERKEZ DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

   • Naif BALANDI
    Naif BALANDI
   • Ömer Lütfi ERGİN
    Ömer Lütfi ERGİN
   • Mustafa AYDIN
    Mustafa AYDIN
   • Ahmet HASANEFENDİOĞLU
    Ahmet HASANEFENDİOĞLU
   • Fatih ERÇELİK
    Fatih ERÇELİK
   • Adana Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Mustafa ÖĞÜT

    Şube Başkanı

    Osman GÜNGÖR

    Şube Sekreteri

    F. Aydın KAYHAN

    Şube Mali Sekreteri

    Fahri METİN

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Tamer KISA

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Adana Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Abdürezzak KARAÇOR

    Denetim Kurulu Başkanı

    Kemal YENER

    Rapörtör

    Ertuğrul ATAK

    Üye

     

    Adana Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Zafer ERKAN

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Bahadır TOKER

    Rapörtör

    Kürşat KÜLAHLIOĞLU

    Üye

     

    Adres : Reşatbey Mah. 62024 Sk. Bindebir İş Mrk. Kat : 2 No : 2 Seyhan / Adana
    Tel : 0.322.458 00 63 – 352 48 00 Faks : 0.322.458 00 64

   • Adapazarı Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    İrfan KABALOĞLU

    Şube Başkanı

    Naci ÇOLAK

    Şube Sekreteri

    Hasan ARICI

    Şube Mali Sekreteri

    Soner GÜLSÜN

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Rıdvan AKIN

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Adapazarı Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Zeki GEZGİN

    Denetim Kurulu Başkanı

    İlhan ÖZDEMİR

    Rapörtör

    Şenol SEYMEN

    Üye

     

    Adapazarı Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

       

    Fevzi KURT

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Zeki YALÇIN

    Rapörtör

    Ayhan DENİZ
    Üye

     

    Adres : Semerciler Mah. Yeni Bosna Cad. No: 13 ADAPAZARI
    Tel: 0.264.282 33 40 Faks: 0.264.282 33 41

   • Afşin Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Mustafa KILIÇ

    Şube Başkanı

    Mehmet AKIN

    Şube Sekreteri

    İlhami GÖÇER

    Şube Mali Sekreteri

    Şeref BAL

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Uğur COŞKUN

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Afşin Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Osman AKDAŞ
    Denetim Kurulu Başkanı

    Ali KALINMEŞE
    Rapörtör

    Abidin DEMİR
    Üye

     

    Afşin Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Mustafa ATMACA

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Yurdakul BİNBOĞA

    Rapörtör

    Atila AKTAŞ

    Üye

     

    Adres : Afşin Bey Cad. No: 41 Afşin – KAHRAMANMARAŞ
    Tel: 0.344.511 42 68 Faks: 0.344.511 20 51

   • Ankara 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Dural KARAKOÇ

    Şube Başkanı

    Şefik DOĞAN

    Şube Sekreteri

    Arif KOÇ

    Şube Mali Sekreteri

    Alp ARSLAN

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Metin DURU

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Ankara 1 No’lu Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Ali ERDOĞAN

    Denetim Kurulu Başkanı

    Recep GÜNEY
    Rapörtör

    Halil TAŞ

    Üye

     

    Ankara 1 No’lu Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Ali YURTSEVER

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Feyzi HABİBOĞLU

    Rapörtör

    Mustafa ALTINBAŞ

    Üye

     

    Adres : Karanfil Sokak No:34/2 Bakanlıklar-ANKARA

    Tel: 0.312 435 36 55 Faks: 0.312 435 29 40
   • Ankara 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Fatih TÜLEK

    Şube Başkanı

    Haydar İŞ

    Şube Sekreteri

    Tuncay DEMİR

    Şube Mali Sekreteri

    Hakan ATAÇ

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Ali ARIKAN

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Ankara 2 No’lu Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Mihrali AÇIKYILDIZ

    Denetim Kurulu Başkanı

    Hüseyin ÖZKILIÇ
    Rapörtör

    Ahmet YILMAZ

    Üye

     

    Ankara 2 No’lu Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Ulucan SARIKAYA

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Yalçın İMDAT

    Rapörtör

    Cemil DEMİR

    Üye

     

    Adres: Karanfil Sok. No:34/7 Bakanlıklar – ANKARA
    Tel: 0.312.419 11 41-42 Faks: 0.312.419 26 86

   • Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Hacı Mevlüt ÜNAL

    Şube Başkanı

    Abdullah KAYSER

    Şube Sekreteri

    Kadir KIR

    Şube Mali Sekreteri

    Mehmet DİKER

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Haluk GERİDE

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Antalya Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Kayıhan TÜRKMEN

    Denetim Kurulu Başkanı

    Bilal VAYGÜL
    Rapörtör

    Muzaffer ÇOBANLAR

    Üye

     

    Antalya Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Ali AÇIL

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Muhammet BELLİ

    Rapörtör

    Mehmet KARAMAN

    Üye

     

    Adres: Fabrikalar Mah. Hasan Tahsin Cad. 3002. Sk. No:19 ANTALYA
    Tel : 0.242. 334 34 00 Faks : 0.242.344 78 68

   • Aydın Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Mustafa AYDIN

    Şube Başkanı

    Mevlüt DEMİRÖZ

    Şube Sekreteri

    Mustafa ARTUN

    Şube Mali Sekreteri

    Ahmet AKKUZU

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Ramazan YILMAZ

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Aydın Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Süleyman KESER

    Denetim Kurulu Başkanı

    Mesut TOSUN
    Rapörtör

    Ulus ORHAN

    Üye

     

    Aydın Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Nurettin KARADUMAN

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Recep İDAR

    Rapörtör

    Umut BAYRAKTAR

    Üye

     

    Adres: Efeler Mah. Atatürk Bul. Eylül Sok. Piramit Sitesi No:2 Kat:1 AYDIN
    Tel: 0.256. 213 62 02 Faks: 0.256. 225 88 17

   • Balıkesir Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Necdet ÖZBAY

    Şube Başkanı

    Bekir AYDIN

    Şube Sekreteri

    Davut TALAS

    Şube Mali Sekreteri

    Sertip KARTAL

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Nazmi TEKİN

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Balıkesir Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Zağnos BİNGÜL

    Denetim Kurulu Başkanı

    Bahattin YÖRÜKÇÜ

    Rapörtör

    Yüksel ÇAM
    Üye

     

    Balıkesir Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    İsmail Hakkı ÖZBEK

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Yıldırım DURMAZ

    Rapörtör

    İsmail ULUTAŞ

    Üye

     

    Adres: Hisariçi mah. Gözem Sok. No: 4 Kat : 4 BALIKESİR
    Tel: 0.266.241 36 01 Faks: 0.266.241 67 61

   • Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
           

    A. İhsan ENSARİOĞLU
    Şube Başkanı

    Y. Fikret MUMCU
    Şube Sekreteri

    Hüseyin CİVELEK

    Şube Mali Sekreteri

    M. Kamil YURTSEVEN

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Selçuk ASLAN

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Bursa Şube Denetim Kurulu Üyeleri

     

    Levent VURUCU

    Denetim Kurulu Başkanı

    Mustafa BEYHAN
    Rapörtör

    İbrahim AKTUĞ

    Üye

     

    Bursa Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

       

    Nevzat ASLIYÜKSEK

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Mehmet SARAÇOĞLU

    Rapörtör

    Ünal KABAÇ

    Üye

     

    Adres: Çakırhamam Temiz Cad. Sütmen İşhanı Kat : 2 No : 14 BURSA
    Tel: 0.224.222 58 71 – 221 40 02 Faks: 0.224.221 03 41

   • Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
           

    A. İhsan ENSARİOĞLU
    Şube Başkanı

    Y. Fikret MUMCU
    Şube Sekreteri

    Hüseyin CİVELEK

    Şube Mali Sekreteri

    M. Kamil YURTSEVEN

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Selçuk ASLAN

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Bursa Şube Denetim Kurulu Üyeleri

     

    Levent VURUCU

    Denetim Kurulu Başkanı

    Mustafa BEYHAN
    Rapörtör

    İbrahim AKTUĞ

    Üye

     

    Bursa Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

       

    Nevzat ASLIYÜKSEK

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Mehmet SARAÇOĞLU

    Rapörtör

    Ünal KABAÇ

    Üye

     

    Adres: Çakırhamam Temiz Cad. Sütmen İşhanı Kat : 2 No : 14 BURSA
    Tel: 0.224.222 58 71 – 221 40 02 Faks: 0.224.221 03 41

   • Çayırhan Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Sinan TÜRKEL

    Şube Başkanı

    Aslan LOKUMCU

    Şube Sekreteri

    Okan TÜRKOĞLU

    Şube Mali Sekreteri

    Yılmaz ARSLAN

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Hüseyin AYDINLIOĞLU

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Çayırhan Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Yılmaz ÖZCAN

    Denetim Kurulu Başkanı

    Birol TOYDEMİR
    Rapörtör

    Ercan YAYLA

    Üye

     

    Çayırhan Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Ali KESER

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Yılmaz KARAKAYA

    Rapörtör

    Mustafa COŞKUN

    Üye

     

   • Adres: Gazi Mah. İşçiler Sok. Nazmi Bıyıklı Pasajı Üstü Çayırhan – ANKARA
    Tel: 0.312.796 15 40 Faks: 0.312.796 03 02
   • Diyarbakır1 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Ali ÖNCÜ

    Şube Başkanı

    Ahmet DEMİRHAN

    Şube Sekreteri

    Ahmet KAYA

    Şube Mali Sekreteri

    M. Beşir VURAL

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Hüseyin PINAR

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Diyarbakır 1 No’lu Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Sedat BATUR

    Denetim Kurulu Başkanı

    Osman YILDIZ
    Rapörtör

    Tarık YAMAN

    Üye

     

    Diyarbakır 1 No’lu Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Hacı BİLGİ

    Disiplin Kurulu Başkanı

    M. Zeki ŞİMŞEK

    Rapörtör

    Hayrettin YAVUZ

    Üye

     

    Adres: İstasyon Cad. Oryıl 20 Apt. Kat: 2 No:3 DİYARBAKIR
    Tel: 0.412. 229 39 94 Fax: 0.412. 228 48 23

   • Diyarbakır 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Şükrü KAÇMAZ

    Şube Başkanı

    Ümit ÖNER

    Şube Sekreteri

    Abdulfettah ESMER

    Şube Mali Sekreteri

    Mehmet DURAN

    Şube Teşkilat Sekreteri

    İlhan ÇİÇEK

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Diyarbakır 2 No’lu Şube Denetim Kurulu Üyeleri

           

    Rıfat TAŞAN
    Denetim Kurulu Başkanı

    Ahmet DEMİR
    Rapörtör

    Zülküf CANSEVER
    Üye

     

    Diyarbakır 2 No’lu Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

          

    Hüseyin ECER

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Şahin ULUFER

    Rapörtör

    Mahmut YAŞAR

    Üye

     

    Adres: Ofis İstasyon Cad. Kupik Apt. No: 1 DİYARBAKIR
    Tel: 0.412.223 63 06 Faks: 0.412.224 83 20

   • Edirne Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Zeki ŞİŞKO

    Şube Başkanı

    Mehmet BEYAZGÜL

    Şube Sekreteri

    Hayri DADEMİR

    Şube Mali Sekreteri

    Mehmet GELMİŞ

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Seçkin BAŞARIR

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Edirne Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Ercan Sabri SIRMAKEŞ

    Denetim Kurulu Başkanı

    Bülent TANRIVER
    Rapörtör

    Hasan ERGÜL

    Üye

     

    Edirne Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Tuncay KORKMAZ

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Özay TEKİRDAĞLI

    Rapörtör

    İbrahim KILAVUZ

    Üye

     

    Adres: Talas Paşa Cad. Özdinç Pasajı Kat:1 EDİRNE
    Tel: 0.284.225 24 56 Faks: 0.284.212 53 33

   • Elazığ Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
           

    Erdeniz ERDİM

    Şube Başkanı

    Fikret ÇALIŞKAN

    Şube Sekreteri

    Zülküfil TAŞKIN
    Şube Mali Sekreteri

    İbrahim KARAKAYIŞ
    Şube Teşkilat Sekreteri

    Ümit ACARLAR

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Elazığ Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Hikmet KALA

    Denetim Kurulu Başkanı

    Nihat AKSOY
    Rapörtör

    Cahit ERTEN

    Üye

     

    Elazığ Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Eyyüp PELİTOĞLU
    Disiplin Kurulu Başkanı

    Hamdi ZİNCİRLİ

    Rapörtör

    Yunus BOZBABA

    Üye

     

    Adres: Bosna Hersek Blv. No: 17/C ELAZIĞ
    Tel: 0.424.233 92 25 Faks: 0.424.236 07 62

   • Erzurum Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Muharrem DEMİRCAN

    Şube Başkanı

    Kenan KILIÇ

    Şube Sekreteri

    Ergün ÜNLÜ

    Şube Mali Sekreteri

    Necmettin TURHAN

    Şube Teşkilat Sekreteri

    İhsan ARAS

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Erzurum Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Mithat YURT

    Denetim Kurulu Başkanı

    Mehmet ŞAHİN

    Rapörtör

    Yener ÇELİK
    Üye

     

    Erzurum Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Ziya EFE

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Erol NAKIŞLI

    Rapörtör

    Caner ATLAS

    Üye

     

    Adres: İsmet Paşa Cad. No: 4/2 ERZURUM
    Tel: 0.442.234 76 75 Faks: 0.442.233 53 52

   • Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Ünal DAR

    Şube Başkanı

    Eyüp Sabri TİFTİKÇİ

    Şube Sekreteri

    Gürkan SÜER

    Şube Mali Sekreteri

    Ekrem YUNAK

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Ednan TAŞLIK

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Eskişehir Şube Denetim Kurulu Üyeleri

           

    Türker GÜVEN
    Denetim Kurulu Başkanı

    Hüseyin SARITAŞ
    Rapörtör

    Adem BALGAN
    Üye

     

    Eskişehir Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

           

    Mustafa ATALAY

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Emre ÖZYILMAZ

    Rapörtör

    Harun SEKMEN

    Üye

     

    Adres: Arifiye Mah. Bilir Sok. No : 12 ESKİŞEHİR
    Tel: 0.222.233 27 86 Faks: 0.222.234 41 56

   • Isparta Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Osman KORKMAZ

    Şube Başkanı

    Ali SARI

    Şube Sekreteri

    Hasan ZORLU

    Şube Mali Sekreteri

    Ahmet KARAŞAHİN

    Şube Teşkilat Sekreteri

    İsrafil GÜMÜŞ

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Isparta Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Muharrem KOÇER

    Denetim Kurulu Başkanı

    Süleyman KELLE
    Rapörtör

    Hasan ÜLKER

    Üye

     

    Isparta Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Ali GÖKDOĞAN

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Ali KOÇ

    Rapörtör

    Ramazan DEMİRBAĞ

    Üye

     

    Adres: Mimar Sinan Cad. Halı Sarayı C Blk. Kat: 2 ISPARTA
    Tel: 0.246.218 36 13 Faks: 0.246.218 29 01

   • İstanbul 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Rıdvan UYAR

    Şube Başkanı

    İsmail KILIÇASLAN

    Şube Sekreteri

    Erdal KAYA

    Şube Mali Sekreteri

    Ali ÇATKIN

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Bumin Han AKSU

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    İstanbul 1 No’lu Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Kemal KORKMAZ

    Denetim Kurulu Başkanı

    Murat ABATAY
    Rapörtör

    Hasan GÜLTEKİN

    Üye

     

    İstanbul 1 No’lu Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Abdullah YAŞAR

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Mustafa KOCA

    Rapörtör

    İsmail Hakkı ER

    Üye

     

    Adres: Lati Lokum Sokak Elbir İşhanı No:1 Mecidiyeköy – İstanbul
    Tel: 0.212.217 43 97 Faks: 0.212.217 40 00

   • İstanbul 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Adem AŞIKKUTLU
    Şube Başkanı

    Çetin DUMAN
    Şube Sekreteri

    Osman ER
    Şube Mali Sekreteri

    Ferdal ERDOĞAN
    Şube Teşkilat Sekreteri

    Abdurrahman EKİNCİ
    Şube Eğitim Sekreteri

     

    İstanbul 2 No’lu Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Ertuğrul TOPAL
    Denetim Kurulu Başkanı

    Mustafa GEMİCİOĞLU
    Rapörtör

    Metin SANCAKTUTAN
    Üye

     

    İstanbul 2 No’lu Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Halil YAVUZ
    Disiplin Kurulu Başkanı

    Yavuz OCAK
    Rapörtör

    Metin GÜNGÖR
    Üye

     

    Adres: Büyükdere Cad. No: 56/2 Mecidiyeköy – İSTANBUL
    Tel : 0.212. 275 72 30 – 31 Faks : 0.212. 266 17 42

   • İstanbul 3 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Hüseyin OZİL

    Şube Başkanı

    Hasan AĞIRMAN

    Şube Sekreteri

    Hüseyin POLAT

    Şube Mali Sekreteri

    M. Faik AKSOY

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Ahmet EMER

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    İstanbul 3 No’lu Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    İsmail ÇEBİ

    Denetim Kurulu Başkanı

    Barbaros YILDIZ
    Rapörtör

    Metin GÜRGÜ

    Üye

     

    İstanbul 3 No’lu Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Şule KELEBEK

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Nurdoğan ERGÜN

    Rapörtör

    Kanber BALI

    Üye

     

    Adres: Mithatpaşa Cad. No: 5 Kat: 4 Daire : 30 Ümraniye – İSTANBUL
    Tel: 0.216.412 65 42 Faks: 0.216.412 45 50

   • İzmir 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Muharrem EKİM

    Şube Başkanı

    Soner GÖKÜN

    Şube Sekreteri

    Hasan KORKMAZ

    Şube Mali Sekreteri

    Yunus KARAMAN

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Bekir İRGİN

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    İzmir 1 No’lu Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Şeref AKYOL

    Denetim Kurulu Başkanı

    Eray ALIN
    Rapörtör

    Kaya ULUDAĞ

    Üye

     

    İzmir 1 No’lu Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Ali Rıza ÇALPAN

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Zafer AÇIL

    Rapörtör

    Mustafa ERKOL

    Üye

     

    Adres: 1401 Sok. Bastıyalı Apt. 24/A Kahramanlar – İZMİR
    Tel: 0.232.421 70 89 Faks: 0.232.422 39 23

   • İzmir 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Hüseyin İNAL

    Şube Başkanı

    Ali DİLİŞEN

    Şube Sekreteri

    Doğan YURDAKUL

    Şube Mali Sekreteri

    M. Doğan ÇEKMEN

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Nazmi CİVAN

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    İzmir 2 No’lu Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Ali ÜNER

    Denetim Kurulu Başkanı

    Ali KOÇ
    Rapörtör

    Tamer YAZICI

    Üye

     

    İzmir 2 No’lu Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Emin TÜLÜBAŞ

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Murat ÇELİKEL

    Rapörtör

    Kemal SARIGÜL

    Üye

    Kahramanmaraş Şube Yönetim Kurulu Üyeleri

             

    Ömer Lütfi ERGİN

    Şube Başkanı

    Kadir ÖZDEMİR

    Şube Sekreteri

    Abdullah BOZKURT

    Şube Mali Sekreteri

    H. Mehmet KAVUK

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Kadir GÜLBEYAZ

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Kahramanmaraş Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Çetin ERDİ

    Denetim Kurulu Başkanı

    Mustafa GEZERBULUR
    Rapörtör

    Bekir Lütfi ANLATICI
    Üye

     

    Kahramanmaraş Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Ali YAŞAR

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Kemal BAY
    Rapörtör

    İsmet EROĞLU
    Üye

     

    Adres: İsa Divanlı Mahallesi Şeyh Adil Caddesi Numara: 41 Mert – Han Kat: 2/9 KAHRAMANMARAŞ
    Tel: 0.344.221 36 94 Faks: 0.344.221 36 95

   • Kayseri Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Hasan AYDIN

    Şube Başkanı

    Adem ÖZSOY

    Şube Sekreteri

    Gürol ŞAHİN

    Şube Mali Sekreteri

    Suat AKIN

    Şube Teşkilat Sekreteri

    A. Erhan YILMAZER

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Kayseri Şube Denetim Kurulu Üyeleri

        

    A. Ulvi
    DARENDELİOĞLU

    Denetim Kurulu Başkanı

    Mehmet KAYA
    Rapörtör

    Şükrü BÖLÜK

    Üye

     

    Kayseri Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Şeref ÖZKAN

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Mahmut ÖZTÜRK

    Rapörtör

    Mehmet KAHRAMAN

    Üye

     

    Adres: Sahabiye Mah. Kanal Cad. No: 6/3 KAYSERİ
    Tel: 0.352.231 21 40 Faks: 0.352.222 72 67

   • Konya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Behçet ŞENBİLİR

    Şube Başkanı

    Osman Tuncer KUT

    Şube Sekreteri

    Galip KOÇAK

    Şube Mali Sekreteri

    Durmuş Ali ÖZDİZ

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Hidayet DOĞAN

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Konya Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    İsmail MUŞTU

    Denetim Kurulu Başkanı

    Ahmet BAYRAM
    Rapörtör

    Hakan SABUNCULAR

    Üye

     

    Konya Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Mustafa ARAÇ

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Fahrettin ABAT

    Rapörtör

    Muhittin PALAZ

    Üye

     

    Adres: Alaaddin bulvarı TES-İŞ Apt. NO: 10/2 Selçuklu – KONYA
    Tel: 0.332. 351 20 18 Faks: 0.332. 350 66 62

   • Kütahya Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Eşref ERDEN

    Şube Başkanı

    Ramazan İLHAN

    Şube Sekreteri

    Mehmet TAVALI

    Şube Mali Sekreteri

    Murat YAVAŞ

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Mehmet KARADERE

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Kütahya Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Mehmet Ali YILDIRIM

    Denetim Kurulu Başkanı

    Özkan SARI
    Rapörtör

    Mustafa NAL

    Üye

     

    Kütahya Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Hüsnü BAŞKÖY

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Ahmet TURAN

    Rapörtör

    Eyyüp GÜVEN

    Üye

     

    Adres: Atatürk Bul. Ali Kalfa Çarşısı Kat: 1 No: 1 KÜTAHYA
    Tel: 0.274.224 56 22 Faks: 0.274.224 56 23

   • Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Nakif YILMAZ

    Şube Başkanı

    Gökay ÖZDAL

    Şube Sekreteri

    Cengiz POLAT

    Şube Mali Sekreteri

    Mehmet ÖZTÜRK

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Adnan OCAK

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Samsun Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Ali TOPUZ

    Denetim Kurulu Başkanı

    Hasan DUYAR
    Rapörtör

    Osman TAYCI

    Üye

     

    Samsun Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Cemal MİRZAOĞLU

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Cem KAYNAR

    Rapörtör

    İrfan KIZILYURT

    Üye

     

    Adres: Bahçelievler Mahallesi Kefeli Sami Sit. Gazanhan Sok. No: 6 SAMSUN
    Tel: 0.362.231 38 00 -01 Faks: 0.362.233 28 48

   • Sivas Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Tevfik GÜVERİ

    Şube Başkanı

    Ömer YOLCU

    Şube Sekreteri

    Yalçın KOÇAK

    Şube Mali Sekreteri

    Ali KEKLİK

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Ali FİAT

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Sivas Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Rasim TANYILDIZI

    Denetim Kurulu Başkanı

    Hakan KORKMAZ
    Rapörtör

    Ali Fuat ÖZDEMİR

    Üye

     

    Sivas Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    İlhami BAŞKÖY

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Ercan KABLAN

    Rapörtör

    Salim ÜNAL

    Üye

     

    Adres: Hükümet Meydanı Meydan Tic. Merkezi No: 303/4 SİVAS
    Tel: 0.346. 221 18 60 Faks: 0.346. 221 39 16

   • Soma Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Bedri DEMİRASLAN

    Şube Başkanı

    Fehmi TOKGÖZ

    Şube Sekreteri

    Tuncay ATICI

    Şube Mali Sekreteri

    Burhan KUMRAL

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Mustafa ERAL

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Soma Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Turgay UĞURLU

    Denetim Kurulu Başkanı

    İsmail SAYGILI
    Rapörtör

    Osman DEMİRAY

    Üye

     

    Soma Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Mustafa Ali DEMİR

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Vasbi DİNÇ

    Rapörtör

    Ahmet DURANLAR

    Üye

     

    Adres: Gazi Osman Paşa Cad. No: 1 Soma – Manisa
    Tel: 0.236. 613 23 36 Faks: 0.236. 613 10 33

   • Şanlıurfa Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Ramazan DÜZME

    Şube Başkanı

    Yusuf AKSOY

    Şube Sekreteri

    İzzeddin YILDIZ

    Şube Mali Sekreteri

    Celal DOĞMA

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Mahmut DİZÇİ

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Şanlıurfa Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Ömer TATLI

    Denetim Kurulu Başkanı

    Mahmut YAĞMACI
    Rapörtör

    Bekir DÜZME

    Üye

     

    Şanlıurfa Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Hüseyin Cahit SAYAR

    Disiplin Kurulu Başkanı

    İ. Halil ÇİFTÇİ

    Rapörtör

    Veysi KAYA

    Üye

     

    Adres: Esentepe Mah. 291 Sok.  TES-İŞ Ap. No: 7 ŞANLIURFA
    Tel: 0.414. 313 21 85 Faks: 0.414. 313 79 03

   • Trabzon Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Cengizhan GÜNDOĞDU

    Şube Başkanı

    Ayhan SAKA

    Şube Sekreteri

    Münip KOÇ

    Şube Mali Sekreteri

    Asım GÜNAY

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Dilaver ÖZMEN

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Trabzon Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Yaşar UZUN

    Denetim Kurulu Başkanı

    Şener AYDOĞDU
    Rapörtör

    Kazım ARSLAN

    Üye

     

    Trabzon Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Ali OLGUN

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Olgun YAZAR

    Rapörtör

    Yıldırım TURAN

    Üye

     

    Adres: İskender Paşa Mah. Sümer Sok. Hamamizade Kültür Mrk. Arkası No: 17 TRABZON
    Tel: 0.462.326 65 06-326 49 64 Faks: 0.462.323 30 19

   • Van Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Naif BALANDI

    Şube Başkanı

    Hasan DEMİR

    Şube Sekreteri

    Şükrü DAĞDEMİR

    Şube Mali Sekreteri

    İsa TUCİ

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Metin ÇALIŞKAN

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Van Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Kazım AYAS

    Denetim Kurulu Başkanı

    M. Salih NAİBOĞLU
    Rapörtör

    Ersan TÜRKMENOĞLU

    Üye

     

    Van Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Turgay KARATEKİN

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Bilal IŞIK

    Rapörtör

    Ferit YENER

    Üye

     

    Adres: Bahçıvan Mahallesi Zübeyde Hn. Caddesi Odalar İş Merkezi No: 5 K:2 VAN
    Tel: 0.432.216 19 99 Faks: 0.432.216 18 74

   • Yatağan Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Fatih ERÇELİK

    Şube Başkanı

    Mustafa KOÇAK

    Şube Sekreteri

    İsmail DEMİR

    Şube Mali Sekreteri

    Kemal ÖZCAN

    Şube Teşkilat Sekreteri

    Güvenç TÜNAY

    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Yatağan Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Şahin BABUR

    Denetim Kurulu Başkanı

    Recep UZUN
    Rapörtör

    Aydın KARAOĞLU

    Üye

     

    Yatağan Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         

    Sinan YILMAZ

    Disiplin Kurulu Başkanı

    Ülfet ÖTER

    Rapörtör

    Yusuf KELEŞ

    Üye

     

    Adres: Cumhuriyet Mah. Ünal Toksöz Cad. No:16 Yatağan – Muğla
    Tel : 0.252.572 25 03 Faks : 0.252.572 69 66

   • Zonguldak Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
             

    Murat SARAÇBAŞI
    Şube Başkanı

    Mustafa BAYRAM
    Şube Sekreteri

    Ertan KURT
    Şube Mali Sekreteri

    Zafer SÖYLEMEZ
    Şube Teşkilat Sekreteri

    M.Fehmi ERTUĞRUL
    Şube Eğitim Sekreteri

     

    Zonguldak Şube Denetim Kurulu Üyeleri

         

    Berkant YILDIRIM
     Denetim Kurulu Başkanı

    Akif KÜLLÜK
    Raportör

    Mustafa BIÇAKÇIOĞLU
    Üye

     

    Zonguldak Şube Disiplin Kurulu Üyeleri

         
    Mesut KIZILCI
    Disiplin Kurulu Başkanı
    Özgür ÖZER
    Raportör
    Okan İPÇİOĞLU
    Üye

     

    Adres: Terakki Mah. Dereiçi Sok. Aydın İşhanı No: 2 Kat: 2 ZONGULDAK
    Tel: 0.372.253 01 95 Faks: 0.372.253 10 89

    Adres: 1356 Sok. Gökdemir Apt. No:1/3-4 Alsancak – İZMİR
    Tel: 0.232. 421 45 79 Faks: 0.232. 421 07 62

   • TES-İŞ GENEL MERKEZ
    Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası

    Şenyuva Mahallesi Meriç Sokak No: 23
    (06510) Beştepeler – Ankara / TÜRKİYE

    Telefon: 0312 212 6510
    Faks: 0312 212 6552

    E-Posta: info@tes-is.org.t

Comments are closed.