Cumhuriyet Halk Partisi

21.02.2021

49 Kişi Okumuş

0 Yorum

Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde kurulan Türk siyasi partisidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması “CHP” şeklindedir. Simgesi Altı Ok’tur. TBMM’de 136 milletvekili ile ana muhalefeti temsil eden partidir. Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Genel Başkan

Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde doğdu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 1971’de mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı. Daha sonra hesap uzmanı olan Kılıçdaroğlu, bir yıl Fransa’da kaldı. Hesap uzmanlığını 1983’e kadar sürdürdü ve aynı yıl Gelirler Genel Müdürlüğü’ne atandı. Burada önce daire başkanı olarak görev aldı, daha sonra aynı kurumun genel müdür yardımcılığını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu 1991 yılında Bağ-Kur’a atandı. Burada genel müdürlük yapan Kılıçdaroğlu, 1992 yılında da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne geçti. Daha sonra kısa bir süre Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. 1994 yılında Ekonomik Trend dergisi tarafından “Yılın Bürokratı” seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu, 1999’un Ocak ayında kendi isteğiyle Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’nden emekli oldu. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarında Kayıtdışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu’na başkanlık eden Kılıçdaroğlu, Hacettepe Üniversitesi’nde de bir süre ders verdi. Daha sonra Türkiye İş Bankası’nda yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem için yapılan 3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçimleri’yle Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili olarak Meclis’e girdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda görev alan Kemal Kılıçdaroğlu 22 Temmuz 2007 Milletvekili Genel Seçimleri’nde de İstanbul’dan 23. dönem milletvekili seçildi ve Genel Başkanlığa adaylığını açıklayıncaya kadar CHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulundu. 22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 33. Olağan Kurultayında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçildi.

Madde-1
(1) Cumhuriyet Halk Partisi; MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ün
liderliğinde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ve
Kuvayımilliye’nin devamı olarak 9 Eylül 1923 tarihinde kabul edilen
“Parti Tüzüğü” ile kurulmuştur.
(2) Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu, ilk Genel Başkanı ve
değişmez önderi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’tür.
(3) Cumhuriyet Halk Partisi, programındaki anlamlarıyla
Atatürkçülüğün “Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık,
Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik” ilkelerine bağlıdır.
(4) Cumhuriyet Halk Partisi, başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere
Aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin
özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş
demokratik sol bir siyasal partidir.
(5) Cumhuriyet Halk Partisi hukukun üstünlüğünü, insan hak ve
özgürlüklerini, laikliği, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi, cinsiyet
eşitliğini, sosyal devleti, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi
ve insan onuruna uygun barışçıl ve hakça bir dünya düzeninin
kurulmasını vazgeçilmez temel ilkeleri olarak kabul eder.


(6) Genel merkezi Ankara’dadır.
(7) Kısaltılmış adı “CHP”dir. Partinin, ilkelerini ifade eden ve biçimi,
ölçüleri, niteliği yönetmelikle belirlenen “ALTI OK”lu özel bir simgesi
ve kırmızı zemin üzerine beyaz “ALTI OK”lu bayrağı vardır.
AMAÇ
Madde-2
(1) Cumhuriyet Halk Partisinin amacı, ilkeleri ve değerleri
doğrultusunda, özgürlükçü, eşitlikçi, katılımcı, kuvvetler ayrılığını
ve hukukun üstünlüğünü esas alan, çağdaş laik ve çoğulcu bir
demokrasi içerisinde;
a) Ülkenin birliğini ve bağımsızlığını, yurttaşların güvenliğini
“Yurtta Barış, Dünyada Barış” ilkesi doğrultusunda koruyup
güçlendirmek,
b) Yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına
alınmasını sağlamak,
c) Hakça bir toplum için sosyal adaleti, dayanışmayı ve işbirliğini
geliştirmek,
d) Örgütlü ve eşitlikçi bir toplum oluşturmak, grev ve toplu
sözleşme hakkının tanınmasını sağlamak
e) Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, gelir dağılımındaki
adaletsizliği kaldırmak, her türlü yoksulluk ve yoksunlukla hak
temelinde mücadele etmek, tam istihdam hedefine ulaşmak, insan
onuruna yaraşır yaşam koşullarını sağlamak,
f) Her türlü sömürüye ve emperyalizme karşı çıkmak; ülkemizin ve
yurttaşlarımızın refah ve saygınlığını korumak ve yükseltmek,
g) Her bireyin kendi kişiliğini ve potansiyelini geliştirmesinin
önündeki engelleri kaldırmak,
h) Her türlü ayrımcılığa ve dışlanmaya karşı mücadele etmek;
ayrımcılık ve dışlanmayla yüz yüze kalan kişiler ve gruplarla
dayanışma içinde olmak,
i) Doğayı, çevreyi ve hayvan haklarını korumak,
j) Cinsiyet eşitliğinin toplumsal yaşamın her alanında
uygulanmasını sağlamak, kadına karşı her türlü şiddeti önlemek,
k) Çocukların birey olarak sahip olduğu tüm hakları korumak ve
çocuklara yönelik her türlü şiddet ve istismarı önlemek,
l) Gençlerin bilimsel, teknolojik ve kültürel yeniliklere açık; özgür,
eleştirel ve demokratik düşünceye sahip yurttaşlar olarak yetişmeleri
için gerekli eğitim koşullarını yaratmak,
m) Engellilerin ve dezavantajlı grupların haklarını korumak,
toplumsal yaşama katılımını sağlayacak önlemleri almak,
n) Bilimin, sanatın, kültürün gelişmesini sağlayacak özgür ortamı
yaratmak; kültürel ve tarihsel mirasın korunması için gerekli
duyarlılığı göstermek,
o) Tüm yurttaşlar ve insanlık için, barışı, adaleti ve huzuru tesis
etmektir.
SİYASAL YAŞAM ANLAYIŞI
Madde-3
(1) Cumhuriyet Halk Partisi ve üyeleri için siyasal yaşamda görev
almak, onurlu bir toplum hizmetidir. Erdemli olmak, Cumhuriyet
Halk Partili olmanın önkoşuludur.
(2) Siyasal görev ve etkinliklerde, kamusal yararın gözetilmesi ve
toplumsal çıkarların korunması esastır.
(3) Hiç kimseyi inancına, siyasi görüşüne, yaşam tarzına,
düşüncelerine, etnik kökenine, rengine, diline, cinsiyetine göre
ötekileştirmeden ve toplumu ayrıştırmadan “önce insan” felsefesiyle
hareket etmek önceliktir.
(4) Partili için başarı, partinin başarısıdır; siyasal eylem partinin
eylemidir. Bu anlayışla partililer, özel yaşamlarında, görevlerinde,
işlerinde ve üyesi bulundukları kuruluşlarda aklın ve bilimin
öncülüğünde parti ilke ve değerleri doğrultusunda çalışırlar.
(5) Siyasal yaşamda erdemliliğe, üretkenliğe, yeteneğe ve emeğe
uygun yükselmek esastır. Partililer, bu ilkelere bağlı olarak toplum
hayatının ve parti görevlerinin gerektirdiği nitelikleri kazanmak;
sorumluluk yerlerine başarılı, bilgili, dürüst ve yetenekli üyelerin
seçilmelerini sağlamak için sürekli çaba harcarlar.
(6) Parti, katılımcı demokrasi anlayışıyla politikaların oluşturulmasında üyelerin, seçmenlerin ve sivil toplum örgütlerinin
katkılarının alınması için teknolojik olanakları da kullanarak uygun
mekanizmaları oluşturur.

Ahmet Akın
Genel Başkan Yardımcısı
Enerji, Alt Yapı Projeleri
Ali Öztunç
Genel Başkan Yardımcısı
Doğa Hakları – Çevre
Bülent Kuşoğlu
Genel Başkan Yardımcısı
İdari ve Mali İşler
Faik Öztrak
Genel Başkan Yardımcısı
Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri – Parti Sözcüsü
Fethi Açıkel
Genel Başkan Yardımcısı
Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu
Gamze Akkuş İlgezdi
Genel Başkan Yardımcısı
Tanıtım ve Halkla İlişkiler
Gökçe Gökçen
Genel Başkan Yardımcısı
Gençlik Politikaları
Gülizar Biçer Karaca
Genel Başkan Yardımcısı
İnsan Hakları
Lale Karabıyık
Genel Başkan Yardımcısı
Eğitim Politikaları
Muharrem Erkek
Genel Başkan Yardımcısı
Hukuk ve Seçim İşleri
Oğuz Kaan Salıcı
Genel Başkan Yardımcısı
Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenme
Onursal Adıgüzel
Genel Başkan Yardımcısı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Seyit Torun
Genel Başkan Yardımcısı
Yerel Yönetimler
Veli Ağbaba
Genel Başkan Yardımcısı
İşçi Sendikaları, Esnaf – Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları
Yüksel Taşkın
Genel Başkan Yardımcısı
Sosyal Politikalar

Selin Sayek Böke

Genel Sekreter

Selin Sayek Böke

Genel Sekreter

1972 yılında doğdu. İlkokulu Çankaya İlkokulu’nda, lise eğitimini 1989 yılında TED Ankara Koleji’nde tamamladı.

1993 yılında ODTÜ İktisat bölümü’nden lisans diplomasını aldı. 1993-1999 yılları arasında Duke Üniversitesi’nde iktisat alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sürdürdü. Bu süre zarfında Duke Üniversitesi’nde ders vermenin yanı sıra Dünya Bankası projelerinde danışmanlık görevlerinde de bulundu. 1999 yılında Duke Üniversitesi’nden İktisat doktorasını aldı.

1999-2001 yılları arasında Bentley Üniversitesi’nde Ekonomi Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 2001-2003 yılları arasında IMF’nin Washington DC ofisinde Ekonomist olarak görev aldı. Aynı yıllarda Ziyaretçi Öğretim Üyesi olarak Georgetown Üniversitesi’nde ders verdi.

2003-2014 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2010 yılında Doçent olan Selin Sayek Böke, 2011-2014 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanlığı, 2013-14 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2011-2014 yılları arasında TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) Danışma Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Yaptığı bilimsel çalışmalar birçok uluslararası ve ulusal endeksli dergide ve kitaplarda bölüm olarak yayınlandı. “Uluslararası iktisat alanında doğrudan yabancı yatırımların etkileri ve belirleyicileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle 2010 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 2007 yılında Almanya’daki Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nün verdiği ‘’Küresel Ekonomide Mükemmeliyet Ödülü’’nü (Excellence Award in Global Economic Affairs) kazanan dört ekonomistten biri oldu. 2011 yılında Mustafa Parlar Vakfı Teşvik Ödülü almıştır. Birçok TÜBİTAK araştırma projesinde yürütücülük yaptı.

Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği kurucu üyesidir.

CHP’nin 2014’te gerçekleştirilen 18. Olağanüstü Kurultayı’nda, 2016’da gerçekleştirilen 35. Olağan Kurultayı’nda, 2018’de gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultayı ve 2020’de gerçekleştirilen 37. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi’ne seçildi. 2014-2017 tarihlerinde CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, 2016-2017 tarihlerinde CHP Parti Sözcülüğü görevini yürüttü. 2015’den beri İzmir’den CHP Milletvekili olarak TBMM çalışmalarını sürdürmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yapmış, 2018’den beri de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeliğini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Selin Sayek Böke evli ve iki çocuk annesidir.

Ahmet Akın
Parti Meclisi Üyesi
Ahmet Hakan Uyanık
Parti Meclisi Üyesi
Ali Mahir Başarır
Parti Meclisi Üyesi
Ali Öztunç
Parti Meclisi Üyesi
Alirıza Erbay
Parti Meclisi Üyesi
Ayça Taşkent
Parti Meclisi Üyesi
Aylin Nazlıaka
Parti Meclisi Üyesi
Aylin Yaman
Parti Meclisi Üyesi
Aysu Bankoğlu
Parti Meclisi Üyesi
Ayşe Eser Danışoğlu
Parti Meclisi Üyesi
Burhan Şenatalar
Parti Meclisi Üyesi
Bülent Kuşoğlu
Parti Meclisi Üyesi
Bülent Tezcan
Parti Meclisi Üyesi
Candan Yüceer
Parti Meclisi Üyesi
Deniz Demir
Parti Meclisi Üyesi
Devrim Barış Çelik
Parti Meclisi Üyesi
Ednan Arslan
Parti Meclisi Üyesi
Erbil Aydınlık
Parti Meclisi Üyesi
Erdoğan Toprak
Parti Meclisi Üyesi
Eren Erdem
Parti Meclisi Üyesi
Faik Öztrak
Parti Meclisi Üyesi
Fethi Açıkel
Parti Meclisi Üyesi
Gamze Akkuş İlgezdi
Parti Meclisi Üyesi
Gamze Taşcıer
Parti Meclisi Üyesi
Gaye Usluer
Parti Meclisi Üyesi
Gizem Özcan
Parti Meclisi Üyesi
Gökan Zeybek
Parti Meclisi Üyesi
Gökçe Gökçen
Parti Meclisi Üyesi
Gökhan Günaydın
Parti Meclisi Üyesi
Gülizar Biçer Karaca
Parti Meclisi Üyesi
Gürsel Erol
Parti Meclisi Üyesi
Hakkı Suha Okay
Parti Meclisi Üyesi
Hasan Baltacı
Parti Meclisi Üyesi
Hasan Efe Uyar
Parti Meclisi Üyesi
Lale Karabıyık
Parti Meclisi Üyesi
Muharrem Erkek
Parti Meclisi Üyesi
Murat Emir
Parti Meclisi Üyesi
Müslim Sarı
Parti Meclisi Üyesi
Neslihan Hancıoğlu
Parti Meclisi Üyesi
Nevaf Bilek
Parti Meclisi Üyesi
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Parti Meclisi Üyesi
Oğuz Kaan Salıcı
Parti Meclisi Üyesi
Onursal Adıgüzel
Parti Meclisi Üyesi
Orhan Sarıbal
Parti Meclisi Üyesi
Özgür Karabat
Parti Meclisi Üyesi
Pınar Uzun
Parti Meclisi Üyesi
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
Parti Meclisi Üyesi
Selin Sayek Böke
Parti Meclisi Üyesi
Semra Dinçer
Parti Meclisi Üyesi
Sevgi Kılıç
Parti Meclisi Üyesi
Seyit Torun
Parti Meclisi Üyesi
Tahsin Tarhan
Parti Meclisi Üyesi
Tekin Bingöl
Parti Meclisi Üyesi
Ulaş Karasu
Parti Meclisi Üyesi
Umut Akdoğan
Parti Meclisi Üyesi
Veli Ağbaba
Parti Meclisi Üyesi
Yaşar Seyman
Parti Meclisi Üyesi
Yunus Emre
Parti Meclisi Üyesi
Yüksel Taşkın
Parti Meclisi Üyesi
Zeynel Emre
Parti Meclisi Üyesi
Ahmet Ersen Özsoy
Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı
Bülent Maraklı
Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Cem Artantaş
Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Doğuşcan Aydın Aygün
Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Garip Erdoğan
Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Gonca Yelda Orhan
Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Gülsüm Filorinalı
Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Gülşah Deniz Atalar
Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Mahir Polat
Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Mustafa Serdar Soydan
Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Saniye Barut
Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Sezgin Kaya
Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri
Süleyman Bülbül
Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Tuba Torun
Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi
Uğur Bayraktutan
Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı
Ayhan Barut
Adana Milletvekili
Burhanettin Bulut
Adana Milletvekili
Müzeyyen Şevkin
Adana Milletvekili
Orhan Sümer
Adana Milletvekili
Abdurrahman Tutdere
Adıyaman Milletvekili
Burcu Köksal
Afyonkarahisar Milletvekili
Mustafa Tuncer
Amasya Milletvekili
Ali Haydar Hakverdi
Ankara 1. Bölge Milletvekili
Bülent Kuşoğlu
Ankara 1. Bölge Milletvekili
Gamze Taşcıer
Ankara 1. Bölge Milletvekili
Levent Gök
Ankara 1. Bölge Milletvekili
Tekin Bingöl
Ankara 1. Bölge Milletvekili
Murat Emir
Ankara 2. Bölge Milletvekili
Yıldırım Kaya
Ankara 2. Bölge Milletvekili
Ahmet Haluk Koç
Ankara 3. Bölge Milletvekili
Nihat Yeşil
Ankara 3. Bölge Milletvekili
Servet Ünsal
Ankara 3. Bölge Milletvekili
Aydın Özer
Antalya Milletvekili
Cavit Arı
Antalya Milletvekili
Çetin Osman Budak
Antalya Milletvekili
Deniz Baykal
Antalya Milletvekili
Rafet Zeybek
Antalya Milletvekili
Uğur Bayraktutan
Artvin Milletvekili
Bülent Tezcan
Aydın Milletvekili
Hüseyin Yıldız
Aydın Milletvekili
Süleyman Bülbül
Aydın Milletvekili
Ahmet Akın
Balıkesir Milletvekili
Ensar Aytekin
Balıkesir Milletvekili
Fikret Şahin
Balıkesir Milletvekili
Aysu Bankoğlu
Bartın Milletvekili
Yaşar Tüzün
Bilecik Milletvekili
Mehmet Göker
Burdur Milletvekili
Erkan Aydın
Bursa 1. Bölge Milletvekili
Lale Karabıyık
Bursa 1. Bölge Milletvekili
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Bursa 1. Bölge Milletvekili
Orhan Sarıbal
Bursa 2. Bölge Milletvekili
Yüksel Özkan
Bursa 2. Bölge Milletvekili
Muharrem Erkek
Çanakkale Milletvekili
Özgür Ceylan
Çanakkale Milletvekili
Tufan Köse
Çorum Milletvekili
Gülizar Biçer Karaca
Denizli Milletvekili
Haşim Teoman Sancar
Denizli Milletvekili
Okan Gaytancıoğlu
Edirne Milletvekili
Gürsel Erol
Elazığ Milletvekili
Jale Nur Süllü
Eskişehir Milletvekili
Utku Çakırözer
Eskişehir Milletvekili
Bayram Yılmazkaya
Gaziantep Milletvekili
İrfan Kaplan
Gaziantep Milletvekili
Necati Tığlı
Giresun Milletvekili
İsmet Tokdemir
Hatay Milletvekili
Mehmet Güzelmansur
Hatay Milletvekili
Serkan Topal
Hatay Milletvekili
Suzan Şahin
Hatay Milletvekili
Fethi Açıkel
İstanbul 1. Bölge Milletvekili
Gamze Akkuş İlgezdi
İstanbul 1. Bölge Milletvekili
Gürsel Tekin
İstanbul 1. Bölge Milletvekili
İbrahim Özden Kaboğlu
İstanbul 1. Bölge Milletvekili
İlhan Kesici
İstanbul 1. Bölge Milletvekili
Mahmut Tanal
İstanbul 1. Bölge Milletvekili
Mehmet Akif Hamzaçebi
İstanbul 1. Bölge Milletvekili
Oğuz Kaan Salıcı
İstanbul 1. Bölge Milletvekili
Onursal Adıgüzel
İstanbul 1. Bölge Milletvekili
Sera Kadıgil
İstanbul 1. Bölge Milletvekili
Ahmet Ünal Çeviköz
İstanbul 2. Bölge Milletvekili
Ali Şeker
İstanbul 2. Bölge Milletvekili
Aykut Erdoğdu
İstanbul 2. Bölge Milletvekili
Gökan Zeybek
İstanbul 2. Bölge Milletvekili
Kadri Enis Berberoğlu
İstanbul 2. Bölge Milletvekili
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
İstanbul 2. Bölge Milletvekili
Yunus Emre
İstanbul 2. Bölge Milletvekili
Yüksel Mansur Kılınç
İstanbul 2. Bölge Milletvekili
Emine Gülizar Emecan
İstanbul 3. Bölge Milletvekili
Engin Altay
İstanbul 3. Bölge Milletvekili
Erdoğan Toprak
İstanbul 3. Bölge Milletvekili
Mehmet Bekaroğlu
İstanbul 3. Bölge Milletvekili
Özgür Karabat
İstanbul 3. Bölge Milletvekili
Sibel Özdemir
İstanbul 3. Bölge Milletvekili
Turan Aydoğan
İstanbul 3. Bölge Milletvekili
Zeynel Emre
İstanbul 3. Bölge Milletvekili
Ahmet Tuncay Özkan
İzmir 1. Bölge Milletvekili
Ednan Arslan
İzmir 1. Bölge Milletvekili
Kani Beko
İzmir 1. Bölge Milletvekili
Murat Bakan
İzmir 1. Bölge Milletvekili
Özcan Purçu
İzmir 1. Bölge Milletvekili
Tacettin Bayır
İzmir 1. Bölge Milletvekili
Atila Sertel
İzmir 2. Bölge Milletvekili
Bedri Serter
İzmir 2. Bölge Milletvekili
Kamil Okyay Sındır
İzmir 2. Bölge Milletvekili
Kemal Kılıçdaroğlu
Genel Başkan
Mahir Polat
İzmir 2. Bölge Milletvekili
Selin Sayek Böke
İzmir 2. Bölge Milletvekili
Sevda Erdan Kılıç
İzmir 2. Bölge Milletvekili
Ali Öztunç
Kahramanmaraş Milletvekili
İsmail Atakan Ünver
Karaman Milletvekili
Hasan Baltacı
Kastamonu Milletvekili
Çetin Arık
Kayseri Milletvekili
Ahmet Önal
Kırıkkale Milletvekili
Türabi Kayan
Kırklareli Milletvekili
Vecdi Gündoğdu
Kırklareli Milletvekili
Metin İlhan
Kırşehir Milletvekili
Haydar Akar
Kocaeli Milletvekili
Tahsin Tarhan
Kocaeli Milletvekili
Abdullatif Şener
Konya Milletvekili
Ali Fazıl Kasap
Kütahya Milletvekili
Veli Ağbaba
Malatya Milletvekili
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Manisa Milletvekili
Bekir Başevirgen
Manisa Milletvekili
Özgür Özel
Manisa Milletvekili
Ali Mahir Başarır
Mersin Milletvekili
Alpay Antmen
Mersin Milletvekili
Cengiz Gökçel
Mersin Milletvekili
Burak Erbay
Muğla Milletvekili
Mürsel Alban
Muğla Milletvekili
Suat Özcan
Muğla Milletvekili
Süleyman Girgin
Muğla Milletvekili
Faruk Sarıaslan
Nevşehir Milletvekili
Ömer Fethi Gürer
Niğde Milletvekili
Mustafa Adıgüzel
Ordu Milletvekili
Seyit Torun
Ordu Milletvekili
Baha Ünlü
Osmaniye Milletvekili
Engin Özkoç
Sakarya Milletvekili
Kemal Zeybek
Samsun Milletvekili
Neslihan Hancıoğlu
Samsun Milletvekili
Barış Karadeniz
Sinop Milletvekili
Ulaş Karasu
Sivas Milletvekili
Aziz Aydınlık
Şanlıurfa Milletvekili
Candan Yüceer
Tekirdağ Milletvekili
Faik Öztrak
Tekirdağ Milletvekili
İlhami Özcan Aygun
Tekirdağ Milletvekili
Kadim Durmaz
Tokat Milletvekili
Ahmet Kaya
Trabzon Milletvekili
Polat Şaroğlu
Tunceli Milletvekili
Özkan Yalım
Uşak Milletvekili
Ali Keven
Yozgat Milletvekili
Deniz Yavuzyılmaz
Zonguldak Milletvekili
Ünal Demirtaş
Zonguldak Milletvekili
Mehmet Çelebi
Adana İl Başkanı
Mehmet Sırrı Burak Binzet
Adıyaman İl Başkanı
Yalçın Görgöz
Afyonkarahisar İl Başkanı
Nihat Aslan
Ağrı İl Başkanı
Ali Abbas Ertürk
Aksaray İl Başkanı
Turgay Sevindi
Amasya İl Başkanı
Ali Hikmet Akıllı
Ankara İl Başkanı
Nusret Bayar
Antalya İl Başkanı
Yalçın Taştan
Ardahan İl Başkanı
Ahmet Biber
Artvin İl Başkanı
Ali Çankır
Aydın İl Başkanı
Serkan Sarı
Balıkesir İl Başkanı
Cemal Selim Karakaş
Bartın İl Başkanı
Hüseyin Yaşar
Batman İl Başkanı
Necip Erel
Bayburt İl Başkanı
Mehmet Metin Yaşar
Bilecik İl Başkanı
Hasan Aktaş
Bingöl İl Başkanı
Veysi Uyanık
Bitlis İl Başkanı
Hüseyin Kazım Karsu
Bolu İl Başkanı
İzzet Akbulut
Burdur İl Başkanı
İsmet Karaca
Bursa İl Başkanı
Metin Ümit Ural
Çanakkale İl Başkanı
İlhan Tekin
Çankırı İl Başkanı
Mehmet Tahtasız
Çorum İl Başkanı
Bülent Nuri Çavuşoğlu
Denizli İl Başkanı
Gönül Özel
Diyarbakır İl Başkanı
Haluk Kadri Demir
Düzce İl Başkanı
Fevzi Pekcanlı
Edirne İl Başkanı
Yavuz Doğdu
Elazığ İl Başkanı
Ayhan Doğan
Erzincan İl Başkanı
Bülent Oğuz
Erzurum İl Başkanı
Recep Taşel
Eskişehir İl Başkanı
Fikri Bilge
Giresun İl Başkanı
Bedri Ağaç
Gümüşhane İl Başkanı
Nazım Demir
Hakkari İl Başkanı
Hasan Ramiz Parlar
Hatay İl Başkanı
Yardım Artantaş
Iğdır İl Başkanı
Hikmet Yalım Halıcı
Isparta İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu
İstanbul İl Başkanı
Deniz Yücel
İzmir İl Başkanı
Esat Şengül
Kahramanmaraş İl Başkanı
Abdullah Çakır
Karabük İl Başkanı
Mustafa Cem Kağnıcı
Karaman İl Başkanı
Taner Toraman
Kars İl Başkanı
Hikmet Erbilgin
Kastamonu İl Başkanı
Ümit Özer
Kayseri İl Başkanı
Onur Yüksel Bozdağ
Kırıkkale İl Başkanı
Alaaddin Güncer
Kırklareli İl Başkanı
Şeref Baran Genç
Kırşehir İl Başkanı
Mehmet Akif Perker
Kilis İl Başkanı
Özgür Yıldızlı
Kocaeli İl Başkanı
Barış Bektaş
Konya İl Başkanı
Zeliha Aksaz Şahbaz
Kütahya İl Başkanı
Enver Kiraz
Malatya İl Başkanı
Musa Semih Balaban
Manisa İl Başkanı
Mehmet Kılınçaslan
Mardin İl Başkanı
Adil Aktay
Mersin İl Başkanı
Adem Zeybekoğlu
Muğla İl Başkanı
İsmail Adanur
Muş İl Başkanı
Kamil Gülmez
Nevşehir İl Başkanı
Erhan Adem
Niğde İl Başkanı
Atila Şahin
Ordu İl Başkanı
Mehmet Aşık
Osmaniye İl Başkanı
Saltuk Deniz
Rize İl Başkanı
Ecevit Keleş
Sakarya İl Başkanı
Fatih Türkel
Samsun İl Başkanı
Cahfer Saklan
Siirt İl Başkanı
İnan Savaş Yüksel
Sinop İl Başkanı
Yılmaz Coşkun
Sivas İl Başkanı
Hayreddin Cidir
Şanlıurfa İl Başkanı
Cangir Bilin
Şırnak İl Başkanı
Şener Zeynel Saygın
Tekirdağ İl Başkanı
Çağdaş Kurtgöz
Tokat İl Başkanı
Ömer Hacısalihoğlu
Trabzon İl Başkanı
Ali Mustafa Çelik
Tunceli İl Başkanı
Ali Karaoba
Uşak İl Başkanı
Mehmet Kurukcu
Van İl Başkanı
Mehmet Gürel
Yalova İl Başkanı
Abdullah Yaşar
Yozgat İl Başkanı
Murat Pulat
Zonguldak İl Başkanı
Zekeriya Erkan
Adana / Aladağ İlçe Başkanı
Fikret Cirit
Adana / Ceyhan İlçe Başkanı
Remzi Ümit Atay
Adana / Çukurova İlçe Başkanı
Mehmet Ali Kızıloluk
Adana / Feke İlçe Başkanı
Süleyman Uçan
Adana / İmamoğlu İlçe Başkanı
Mustafa Eren
Adana / Karaisalı İlçe Başkanı
Cengiz Şimşek
Adana / Karataş İlçe Başkanı
Bünyami Sedefoğlu
Adana / Kozan İlçe Başkanı
Şenol Eroğlu
Adana / Pozantı İlçe Başkanı
Emel Doğan
Adana / Saimbeyli İlçe Başkanı
Hüseyin Göçmen
Adana / Sarıçam İlçe Başkanı
Ahmet Dardağan
Adana / Seyhan İlçe Başkanı
Ahmet Aktürk
Adana / Tufanbeyli İlçe Başkanı
Erdinç Altıok
Adana / Yumurtalık İlçe Başkanı
Bülent Öğrü
Adana / Yüreğir İlçe Başkanı
Vakkas Açar
Adıyaman / Besni İlçe Başkanı
Kamber Sucu
Adıyaman / Çelikhan İlçe Başkanı
Abdulaziz Acar
Adıyaman / Gerger İlçe Başkanı
Emine Köseler
Adıyaman / Gölbaşı İlçe Başkanı
Mustafa Celayer
Adıyaman / Kahta İlçe Başkanı
Hüseyin Buluş
Adıyaman / Merkez İlçe Başkanı
Mehmet Nazif Kuştepe
Adıyaman / Samsat İlçe Başkanı
Abdulvahap Kuştepe
Adıyaman / Samsat İlçe Başkanı
Mustafa Şahin
Adıyaman / Sıncık İlçe Başkanı
Edip Karakaplan
Adıyaman / Tut İlçe Başkanı
İbrahim Köroğlu
Afyonkarahisar / Başmakçı İlçe Başkanı
Uğur Erzincanlı
Afyonkarahisar / Bayat İlçe Başkanı
Ömer Çengel
Afyonkarahisar / Bolvadin İlçe Başkanı
Ali Selvi
Afyonkarahisar / Çay İlçe Başkanı
Beytullah Cihan
Afyonkarahisar / Çobanlar İlçe Başkanı
Önder Şenyurt
Afyonkarahisar / Dazkırı İlçe Başkanı
Ali Arıkan
Afyonkarahisar / Dinar İlçe Başkanı
Barış Can
Afyonkarahisar / Emirdağ İlçe Başkanı
Çetin Aytekin
Afyonkarahisar / Evciler İlçe Başkanı
Mehmet Ali Ersoy
Afyonkarahisar / Hocalar İlçe Başkanı
Mevlüt Çakır
Afyonkarahisar / İhsaniye İlçe Başkanı
Bayram Atılgan
Afyonkarahisar / İscehisar İlçe Başkanı
Zafer Coşkun
Afyonkarahisar / Kızılören İlçe Başkanı
Ömer Akyıldız
Afyonkarahisar / Merkez İlçe Başkanı
Raşit Güneş
Afyonkarahisar / Sandıklı İlçe Başkanı
Ahmet Demir
Afyonkarahisar / Sinanpaşa İlçe Başkanı
Ertuğrul Şahin
Afyonkarahisar / Sultandağı İlçe Başkanı
Mehmet Kahraman
Afyonkarahisar / Şuhut İlçe Başkanı
Ahmet Yenigün
Ağrı / Diyadin İlçe Başkanı
Sabahattin Kunduracıoğlu
Ağrı / Doğubayazıt İlçe Başkanı
İsmail Yazıcı
Ağrı / Eleşkirt İlçe Başkanı
Ercan Aba
Ağrı / Hamur İlçe Başkanı
Mehmet Şerif Tosun
Ağrı / Merkez İlçe Başkanı
Ali Eşref Tutmaz
Ağrı / Patnos İlçe Başkanı
Hanifi Tekgül
Ağrı / Taşlıçay İlçe Başkanı
Şerif Laçin
Ağrı / Tutak İlçe Başkanı
Duran Erdem
Aksaray / Ağaçören İlçe Başkanı
Ali Güç
Aksaray / Eskil İlçe Başkanı
Sait Uzun
Aksaray / Gülağaç İlçe Başkanı
Muzaffer Uğur
Aksaray / Güzelyurt İlçe Başkanı
Esen Uz Sökmen
Aksaray / Merkez İlçe Başkanı
Mübaat Güneyli
Aksaray / Ortaköy İlçe Başkanı
Sahir Bozkurt
Aksaray / Sarıyahşi İlçe Başkanı
Ahmet Karacaer
Aksaray / Sultanhanı İlçe Başkanı
Veli Erzincanlı
Amasya / Göynücek İlçe Başkanı
Hasan Topal
Amasya / Gümüşhacıköy İlçe Başkanı
Sedat Bağ
Amasya / Hamamözü İlçe Başkanı
Arif Ferahoğlu
Amasya / Merkez İlçe Başkanı
Hasan Koparan
Amasya / Merzifon İlçe Başkanı
Vedat Güdek
Amasya / Suluova İlçe Başkanı
Ömer Özalp
Amasya / Taşova İlçe Başkanı
Filiz Geygel
Ankara / Akyurt İlçe Başkanı
Ali Ergin
Ankara / Altındağ İlçe Başkanı
Bekir Şen
Ankara / Ayaş İlçe Başkanı
Anıl Emre Erdem
Ankara / Bala İlçe Başkanı
Hasan Kostak
Ankara / Beypazarı İlçe Başkanı
Mustafa Çiçekçi
Ankara / Çamlıdere İlçe Başkanı
Fahri Yıldırım
Ankara / Çankaya İlçe Başkanı
Vural Çokcan
Ankara / Çubuk İlçe Başkanı
Ali Osman Toprak
Ankara / Elmadağ İlçe Başkanı
Onur Öktem
Ankara / Etimesgut İlçe Başkanı
Doğan Erdoğan
Ankara / Evren İlçe Başkanı
Engin Eren
Ankara / Gölbaşı İlçe Başkanı
Ömer Güney
Ankara / Güdül İlçe Başkanı
Kasım Koç
Ankara / Haymana İlçe Başkanı
Hasan Sarıkaya
Ankara / Kahramankazan İlçe Başkanı
Selim Tüysüz
Ankara / Kalecik İlçe Başkanı
Bülent Gündoğan
Ankara / Keçiören İlçe Başkanı
Enver Yılmaz
Ankara / Kızılcahamam İlçe Başkanı
Uğur Açıkalım
Ankara / Mamak İlçe Başkanı
Ali Ekber Aytaç
Ankara / Nallıhan İlçe Başkanı
Bilal Haşim Avcı
Ankara / Polatlı İlçe Başkanı
Mehmet Aydın
Ankara / Pursaklar İlçe Başkanı
Ömer Yılmaz
Ankara / Sincan İlçe Başkanı
Mustafa Alıcı
Ankara / Şereflikoçhisar İlçe Başkanı
Ferudun Güngör
Ankara / Yenimahalle İlçe Başkanı
Mine Kaya
Antalya / Akseki İlçe Başkanı
Kenan Yıldız
Antalya / Aksu İlçe Başkanı
Coşkun Karadağ
Antalya / Alanya İlçe Başkanı
Mete Hakan Caner
Antalya / Demre İlçe Başkanı
Reşit Doğan
Antalya / Döşemealtı İlçe Başkanı
Şakir Aydın
Antalya / Elmalı İlçe Başkanı
Aydın Arıcan
Antalya / Finike İlçe Başkanı
Ömer Güven
Antalya / Gazipaşa İlçe Başkanı
Mehmet Türker Eren
Antalya / Gündoğmuş İlçe Başkanı
Selim Özaltın
Antalya / İbradı İlçe Başkanı
Mehmet Vural Arıkan
Antalya / Kaş İlçe Başkanı
Hüsnü Ünal
Antalya / Kemer İlçe Başkanı
Önder Kurnaz
Antalya / Kepez İlçe Başkanı
Onur Duruk
Antalya / Konyaaltı İlçe Başkanı
Şeyhali Kara
Antalya / Korkuteli İlçe Başkanı
Yıldıray Çıldır
Antalya / Korkuteli İlçe Başkanı
Arif Kocacık
Antalya / Kumluca İlçe Başkanı
Aliye Coşar
Antalya / Manavgat İlçe Başkanı
Hasan Şahin
Antalya / Muratpaşa İlçe Başkanı
İbrahim Demir
Antalya / Serik İlçe Başkanı
Nevzat Şirin
Ardahan / Çıldır İlçe Başkanı
Ali Çaylar
Ardahan / Damal İlçe Başkanı
Recai Özalp
Ardahan / Göle İlçe Başkanı
Katip Ayık
Ardahan / Hanak İlçe Başkanı
Kadir Sinan Onay
Ardahan / Merkez İlçe Başkanı
Erkan Ocak
Ardahan / Posof İlçe Başkanı
Mesut Hüseyin Aksakal
Artvin / Ardanuç İlçe Başkanı
Erkan Özyazıcı
Artvin / Arhavi İlçe Başkanı
Vehbi Yılmaz
Artvin / Borçka İlçe Başkanı
Şükrü Aydemir
Artvin / Hopa İlçe Başkanı
Taner Çakır
Artvin / Kemalpaşa İlçe Başkanı
Olgun Mutlu Gümrükcü
Artvin / Merkez İlçe Başkanı
Mehmet Durmuş
Artvin / Murgul İlçe Başkanı
İmran Kayaoğlu
Artvin / Şavşat İlçe Başkanı
Barış Demirci
Artvin / Yusufeli İlçe Başkanı
Hasan Karayer
Aydın / Bozdoğan İlçe Başkanı
Kudret Uysal
Aydın / Buharkent İlçe Başkanı
Tayfun Şahin
Aydın / Çine İlçe Başkanı
Nurettin Koçak
Aydın / Didim İlçe Başkanı
Polat Bora Mersin
Aydın / Efeler İlçe Başkanı
Salih Çavuş
Aydın / Germencik İlçe Başkanı
Hasbi Akman
Aydın / İncirliova İlçe Başkanı
Cengiz Çumralı
Aydın / Karacasu İlçe Başkanı
Tuğrul Ozan
Aydın / Karpuzlu İlçe Başkanı
Hakan Akın
Aydın / Koçarlı İlçe Başkanı
Mehmet Güldenk
Aydın / Köşk İlçe Başkanı
Mehmet Gürbilek
Aydın / Kuşadası İlçe Başkanı
Hüseyin Gerçekden
Aydın / Kuyucak İlçe Başkanı
Serkan Sevim
Aydın / Nazilli İlçe Başkanı
Ali Kemal Özcan
Aydın / Söke İlçe Başkanı
Davut Yavuz
Aydın / Sultanhisar İlçe Başkanı
Sergül Duransoy
Aydın / Yenipazar İlçe Başkanı
Hakan Şehirli
Balıkesir / Altıeylül İlçe Başkanı
Hüseyin Şalmanlı
Balıkesir / Ayvalık İlçe Başkanı
Gülizar Yıldız
Balıkesir / Balya İlçe Başkanı
Selim Panç
Balıkesir / Bandırma İlçe Başkanı
Zafer Göksel
Balıkesir / Bigadiç İlçe Başkanı
Aylin Yıldırım
Balıkesir / Burhaniye İlçe Başkanı
Mehmet Yavaş
Balıkesir / Dursunbey İlçe Başkanı
Deniz Onur Özcan
Balıkesir / Edremit İlçe Başkanı
Fatih Yusuf Yılmaz
Balıkesir / Edremit İlçe Başkanı
Hale Tuna
Balıkesir / Erdek İlçe Başkanı
Şeref Lale
Balıkesir / Gömeç İlçe Başkanı
Ünsal Acar
Balıkesir / Gönen İlçe Başkanı
Naci Savaş
Balıkesir / Havran İlçe Başkanı
Ayhan Arslanbey
Balıkesir / İvrindi İlçe Başkanı
Dilek Yalçın
Balıkesir / Karesi İlçe Başkanı
Ozan Yörük
Balıkesir / Kepsut İlçe Başkanı
İsfendiyar Ülker
Balıkesir / Manyas İlçe Başkanı
Nevzat Başkan
Balıkesir / Marmara İlçe Başkanı
Umut Dinç
Balıkesir / Savaştepe İlçe Başkanı
Serkan Sak
Balıkesir / Sındırgı İlçe Başkanı
Bekir Barut
Balıkesir / Susurluk İlçe Başkanı
Seyhan Bilgin
Bartın / Amasra İlçe Başkanı
Hüseyin Sevim
Bartın / Kurucaşile İlçe Başkanı
Nazif Çomak
Bartın / Merkez İlçe Başkanı
Yaşar Yıldırım
Bartın / Ulus İlçe Başkanı
Mehmet Kırmızıtaş
Batman / Beşiri İlçe Başkanı
Mehmet Şerif Öner
Batman / Gercüş İlçe Başkanı
Orhan Bekiroğlu
Batman / Hasankeyf İlçe Başkanı
Ahmet Durmaz
Batman / Kozluk İlçe Başkanı
Hasan Sünük
Batman / Merkez İlçe Başkanı
Mehmet Ekin
Batman / Merkez İlçe Başkanı
Mehmet Can Avcı
Batman / Sason İlçe Başkanı
Mahmut Kemal Eraslan
Bayburt / Aydıntepe İlçe Başkanı
Mehmet Can
Bayburt / Demirözü İlçe Başkanı
Maksut Erol
Bayburt / Merkez İlçe Başkanı
İhsan Esel
Bilecik / Bozüyük İlçe Başkanı
Turgay Yılmaz
Bilecik / Gölpazarı İlçe Başkanı
Yaşar Melih Bayrak
Bilecik / İnhisar İlçe Başkanı
Berna Pamukcu
Bilecik / Merkez İlçe Başkanı
İsmail Er
Bilecik / Osmaneli İlçe Başkanı
Metin Polat
Bilecik / Pazaryeri İlçe Başkanı
Yusuf Sert
Bilecik / Söğüt İlçe Başkanı
Şaban Bayrakçı
Bilecik / Yenipazar İlçe Başkanı
Mehmet Ali Tüzün
Bingöl / Adaklı İlçe Başkanı
Serhat Nazlı
Bingöl / Genç İlçe Başkanı
Sıddık Bingöl
Bingöl / Karlıova İlçe Başkanı
Yılmaz Gündüz
Bingöl / Kiğı İlçe Başkanı
Ufuk Bektaş
Bingöl / Merkez İlçe Başkanı
Mehmet Canlı
Bingöl / Solhan İlçe Başkanı
İlknur Arapoğlu
Bingöl / Yayladere İlçe Başkanı
Hüseyin Caman
Bingöl / Yedisu İlçe Başkanı
Rıdvan Bildirici
Bitlis / Ahlat İlçe Başkanı
Rafet Subaşı
Bitlis / Ahlat İlçe Başkanı
Zeynelabidin Küçükdağ
Bitlis / Güroymak İlçe Başkanı
Aydın Sadak
Bitlis / Hizan İlçe Başkanı
Güven Yaprak
Bitlis / Merkez İlçe Başkanı
Sedat İlyas
Bitlis / Merkez İlçe Başkanı
Medeni Ekin
Bitlis / Mutki İlçe Başkanı
Hüseyin Başar
Bitlis / Tatvan İlçe Başkanı
Maruf Kızılağaç
Bitlis / Tatvan İlçe Başkanı
Aydoğan Aslantaş
Bolu / Dörtdivan İlçe Başkanı
Yusuf Renkli
Bolu / Gerede İlçe Başkanı
Necdet Yıldıran
Bolu / Göynük İlçe Başkanı
Kurban Altay
Bolu / Kıbrıscık İlçe Başkanı
Şenol Ersoy
Bolu / Mengen İlçe Başkanı
Ersan Türkoğlu
Bolu / Merkez İlçe Başkanı
Sami Özdemir
Bolu / Mudurnu İlçe Başkanı
Latif Uymaz
Bolu / Seben İlçe Başkanı
Hakan Karamanoğlu
Bolu / Yeniçağa İlçe Başkanı
Şeref Şahin
Burdur / Ağlasun İlçe Başkanı
Mehmet Türel
Burdur / Altınyayla İlçe Başkanı
Ahmet Sedat Oktay
Burdur / Bucak İlçe Başkanı
Bekir Serttaş
Burdur / Çavdır İlçe Başkanı
Mehmet Şengil
Burdur / Çeltikçi İlçe Başkanı
İsa Kayacan
Burdur / Gölhisar İlçe Başkanı
Mehmet Yasa
Burdur / Karamanlı İlçe Başkanı
İlhami Değerli
Burdur / Kemer İlçe Başkanı
Serkan Şimşek
Burdur / Merkez İlçe Başkanı
Hüseyin Erdem
Burdur / Tefenni İlçe Başkanı
Ferdi Ay
Burdur / Yeşilova İlçe Başkanı
Mustafa Sevim
Bursa / Büyükorhan İlçe Başkanı
Cemil Acar
Bursa / Gemlik İlçe Başkanı
Haşim Öztürk
Bursa / Gürsu İlçe Başkanı
Haşim Ali Arıkan
Bursa / Harmancık İlçe Başkanı
Kemal Torun
Bursa / İnegöl İlçe Başkanı
Asiye Çalışkan
Bursa / İznik İlçe Başkanı
Gönül Avil
Bursa / Karacabey İlçe Başkanı
Cevat Acar
Bursa / Keles İlçe Başkanı
Hatice Doğan
Bursa / Kestel İlçe Başkanı
Ömer Aydın
Bursa / Mudanya İlçe Başkanı
Serda Tandoğan Kuru
Bursa / Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı
Fırat Yılmaz
Bursa / Nilüfer İlçe Başkanı
Yaşar Aslan
Bursa / Orhaneli İlçe Başkanı
Ender Teke
Bursa / Orhangazi İlçe Başkanı
Metin Yılmaz
Bursa / Osmangazi İlçe Başkanı
Metin Akyolcular
Bursa / Osmangazi İlçe Başkanı
Ahmet Köse
Bursa / Yenişehir İlçe Başkanı
Nihat Yeşiltaş
Bursa / Yıldırım İlçe Başkanı
Emre Öz
Çanakkale / Ayvacık İlçe Başkanı
Emin Fidan
Çanakkale / Bayramiç İlçe Başkanı
Osman Öztürk
Çanakkale / Biga İlçe Başkanı
Selma Kırbaş
Çanakkale / Bozcaada İlçe Başkanı
Harun Arslan
Çanakkale / Çan İlçe Başkanı
Metin Övün
Çanakkale / Eceabat İlçe Başkanı
Caner Şahin
Çanakkale / Ezine İlçe Başkanı
İsmail Parlak
Çanakkale / Gelibolu İlçe Başkanı
İsmail Öztürk
Çanakkale / Gökçeada İlçe Başkanı
Yaşar Şaban Genç
Çanakkale / Lapseki İlçe Başkanı
Ali Uyanık
Çanakkale / Merkez İlçe Başkanı
Bülent Çakmak
Çanakkale / Yenice İlçe Başkanı
Yunis Oral
Çankırı / Atkaracalar İlçe Başkanı
Metin Kaya
Çankırı / Bayramören İlçe Başkanı
Cengiz Elvanağacı
Çankırı / Çerkeş İlçe Başkanı
Mesut Sönmez
Çankırı / Eldivan İlçe Başkanı
Muharrem Lafcı
Çankırı / Ilgaz İlçe Başkanı
Erdoğan Alantor
Çankırı / Kızılırmak İlçe Başkanı
Can Teneke
Çankırı / Kurşunlu İlçe Başkanı
Recep Karaca
Çankırı / Merkez İlçe Başkanı
Ali Koçak
Çankırı / Orta İlçe Başkanı
Hasan Koyuncu
Çankırı / Şabanözü İlçe Başkanı
İsmail Çimen
Çorum / Alaca İlçe Başkanı
Metin Hıdır
Çorum / Bayat İlçe Başkanı
Mehmet Kurtcu
Çorum / Boğazkale İlçe Başkanı
Mustafa Biçer
Çorum / Dodurga İlçe Başkanı
Yusuf Var
Çorum / İskilip İlçe Başkanı
Hakan Çelik
Çorum / Kargı İlçe Başkanı
Uğur Türkmen
Çorum / Laçin İlçe Başkanı
Ahmet Bilgin
Çorum / Mecitözü İlçe Başkanı
Ulaş Tokgöz
Çorum / Merkez İlçe Başkanı
Süleyman Şenol
Çorum / Oğuzlar İlçe Başkanı
Rıfat Uzunca
Çorum / Ortaköy İlçe Başkanı
Sadık Eker
Çorum / Osmancık İlçe Başkanı
Ali Erayhan
Çorum / Sungurlu İlçe Başkanı
Hünkar Akburu
Çorum / Uğurludağ İlçe Başkanı
Deniz Albayrak
Denizli / Acıpayam İlçe Başkanı
Mehmet Altınöz
Denizli / Babadağ İlçe Başkanı
Belma Aycan
Denizli / Baklan İlçe Başkanı
Oğuz Damlı
Denizli / Bekilli İlçe Başkanı
Hüseyin Erol
Denizli / Beyağaç İlçe Başkanı
İbrahim Önder İdem
Denizli / Bozkurt İlçe Başkanı
Mustafa Akın Başbuğ
Denizli / Buldan İlçe Başkanı
Ömer Dağlı
Denizli / Çal İlçe Başkanı
Bahtiyar Akyol
Denizli / Çameli İlçe Başkanı
Cemil Kara
Denizli / Çardak İlçe Başkanı
Bedri Ataş
Denizli / Çivril İlçe Başkanı
Ünal Karaosmanoğlu
Denizli / Çivril İlçe Başkanı
Nafiz Bozçaoğlu
Denizli / Güney İlçe Başkanı
Mustafa Çelik
Denizli / Honaz İlçe Başkanı
Süleyman İnce
Denizli / Kale İlçe Başkanı
Ali Osman Horzum
Denizli / Merkezefendi İlçe Başkanı
Arda Arpacı
Denizli / Pamukkale İlçe Başkanı
Mehmet Salih Konya
Denizli / Sarayköy İlçe Başkanı
Ercan Usta
Denizli / Serinhisar İlçe Başkanı
Erdoğan Şama
Denizli / Tavas İlçe Başkanı
Recep Yavuz
Diyarbakır / Bağlar İlçe Başkanı
Ali Aslantaş
Diyarbakır / Bağlar İlçe Başkanı
Derya Zorooğlu
Diyarbakır / Bismil İlçe Başkanı
Mehmet Emin Ekinci
Diyarbakır / Çermik İlçe Başkanı
Cengiz Öztürk
Diyarbakır / Çınar İlçe Başkanı
Mehmet Demiroğlu
Diyarbakır / Çüngüş İlçe Başkanı
Ramazan Aksal
Diyarbakır / Dicle İlçe Başkanı
Mustafa Aktay
Diyarbakır / Eğil İlçe Başkanı
Mustafa Aslan
Diyarbakır / Ergani İlçe Başkanı
Bülent Barç
Diyarbakır / Hani İlçe Başkanı
Turğut İncel
Diyarbakır / Hazro İlçe Başkanı
Mehmet Kaplama
Diyarbakır / Hazro İlçe Başkanı
Mehmet Zeynel Özbalkan
Diyarbakır / Kayapınar İlçe Başkanı
Hasan Kılıç
Diyarbakır / Kocaköy İlçe Başkanı
Nihat Aydoğdu
Diyarbakır / Kulp İlçe Başkanı
Fahri Erkan
Diyarbakır / Lice İlçe Başkanı
Abdullah Manaz
Diyarbakır / Silvan İlçe Başkanı
Abdulgani Karakaş
Diyarbakır / Sur İlçe Başkanı
Mehmet Bayın
Diyarbakır / Sur İlçe Başkanı
Çınar Daşlı
Diyarbakır / Yenişehir İlçe Başkanı
Veysi Aghan
Diyarbakır / Yenişehir İlçe Başkanı
Tuğrul Abanoz
Düzce / Akçakoca İlçe Başkanı
Yusuf Mil
Düzce / Cumayeri İlçe Başkanı
Cemil Tinaz
Düzce / Çilimli İlçe Başkanı
Abdullah Şahin
Düzce / Gölyaka İlçe Başkanı
Ahmet Çekiç
Düzce / Gümüşova İlçe Başkanı
Muammer Yıldırım
Düzce / Kaynaşlı İlçe Başkanı
Can Koyuncu
Düzce / Merkez İlçe Başkanı
Zeynel Çamlı
Düzce / Yığılca İlçe Başkanı
Vedat Avcu
Edirne / Enez İlçe Başkanı
Hüseyin Özden
Edirne / Havsa İlçe Başkanı
Ahmet Uğraş Uybaş
Edirne / İpsala İlçe Başkanı
Recep Pekcan
Edirne / Keşan İlçe Başkanı
Ahmet Taşdelen
Edirne / Lalapaşa İlçe Başkanı
Niyazi Yoldaş
Edirne / Meriç İlçe Başkanı
Burak Güngörmedi
Edirne / Merkez İlçe Başkanı
Lütfü Serbest
Edirne / Süloğlu İlçe Başkanı
Muammer Çetiner
Edirne / Uzunköprü İlçe Başkanı
Oktay Kılıç
Elazığ / Ağın İlçe Başkanı
Nazmi Gürbüz
Elazığ / Alacakaya İlçe Başkanı
Remzi Coşkun
Elazığ / Arıcak İlçe Başkanı
Hacı Ali Porsuk
Elazığ / Baskil İlçe Başkanı
Muhittin Yıldız
Elazığ / Karakoçan İlçe Başkanı
Seyfettin Bibar
Elazığ / Keban İlçe Başkanı
Ali Körbıçak
Elazığ / Kovancılar İlçe Başkanı
Fethi Artuç
Elazığ / Maden İlçe Başkanı
Ali Özçelik
Elazığ / Merkez İlçe Başkanı
Adnan Karadağ
Elazığ / Palu İlçe Başkanı
Şükrü Erim Öztürk
Elazığ / Sivrice İlçe Başkanı
Engin Efe
Erzincan / Çayırlı İlçe Başkanı
Mesut Güz
Erzincan / İliç İlçe Başkanı
Musa Kazim Tor
Erzincan / Kemah İlçe Başkanı
Mehmet Sami Bilgiç
Erzincan / Kemaliye İlçe Başkanı
Ali Aras
Erzincan / Merkez İlçe Başkanı
Ergül Gülücü
Erzincan / Otlukbeli İlçe Başkanı
Şevket Haşhaş
Erzincan / Refahiye İlçe Başkanı
Tekin Şahin
Erzincan / Tercan İlçe Başkanı
Musa Taşkıran
Erzincan / Üzümlü İlçe Başkanı
Celal Top
Erzurum / Aşkale İlçe Başkanı
Abdulkadir Çakır
Erzurum / Aziziye İlçe Başkanı
Mahmut Edebali
Erzurum / Çat İlçe Başkanı
Ali Ümit Karabey
Erzurum / Hınıs İlçe Başkanı
Recep Eren
Erzurum / Horasan İlçe Başkanı
Hüseyin Keleş
Erzurum / Horasan İlçe Başkanı
Adem Umut Efe
Erzurum / İspir İlçe Başkanı
Şahin Aydın
Erzurum / İspir İlçe Başkanı
Hüsnü Yılan
Erzurum / Karaçoban İlçe Başkanı
Memet Ali Tutkun
Erzurum / Karayazı İlçe Başkanı
Yalçın Çabakçurlu
Erzurum / Karayazı İlçe Başkanı
Engin Daşkan
Erzurum / Köprüköy İlçe Başkanı
Arslan Kaplan
Erzurum / Narman İlçe Başkanı
Remzi Külekci
Erzurum / Narman İlçe Başkanı
Yüksel Atabay
Erzurum / Oltu İlçe Başkanı
Ferudun Kaplan
Erzurum / Olur İlçe Başkanı
Hikmet Koruk
Erzurum / Palandöken İlçe Başkanı
İbrahim Uslu
Erzurum / Pasinler İlçe Başkanı
Lütfü Demir
Erzurum / Pazaryolu İlçe Başkanı
Aydın Işık Ünal
Erzurum / Şenkaya İlçe Başkanı
Bayram Çetin
Erzurum / Tekman İlçe Başkanı
Suat Alkanat
Erzurum / Tortum İlçe Başkanı
İkram Kadirhan
Erzurum / Uzundere İlçe Başkanı
Selami Kurtoğlu
Erzurum / Yakutiye İlçe Başkanı
Ahmet Demirtaş
Eskişehir / Alpu İlçe Başkanı
Yusuf Baykara
Eskişehir / Beylikova İlçe Başkanı
Şükrü Keser
Eskişehir / Çifteler İlçe Başkanı
Hasan Altınsoy
Eskişehir / Günyüzü İlçe Başkanı
Deniz Açık
Eskişehir / Han İlçe Başkanı
Hüseyin Demirci
Eskişehir / İnönü İlçe Başkanı
Semih Şevgen
Eskişehir / Mahmudiye İlçe Başkanı
Hasan Ünal
Eskişehir / Mihalgazi İlçe Başkanı
İsmet Taner
Eskişehir / Mihalıççık İlçe Başkanı
Rahmi Çinar
Eskişehir / Odunpazarı İlçe Başkanı
Hasan Yılmaz
Eskişehir / Sarıcakaya İlçe Başkanı
Volkan Enver Kılıç
Eskişehir / Seyitgazi İlçe Başkanı
Ahmet Çakır
Eskişehir / Sivrihisar İlçe Başkanı
Atilay Dalgıç
Eskişehir / Tepebaşı İlçe Başkanı
Mustafa Kayacı
Gaziantep / Araban İlçe Başkanı
Mustafa Alıcı
Gaziantep / İslahiye İlçe Başkanı
Mehmet Polat
Gaziantep / Karkamış İlçe Başkanı
Haluk Kahraman
Gaziantep / Nizip İlçe Başkanı
Mehmet Çirkin
Gaziantep / Nurdağı İlçe Başkanı
Akıl Onur Nafak
Gaziantep / Oğuzeli İlçe Başkanı
Zeki Gürsel
Gaziantep / Şahinbey İlçe Başkanı
Mehmet Coşkun Atalamış
Gaziantep / Şehitkamil İlçe Başkanı
Ali Yılmaz
Gaziantep / Yavuzeli İlçe Başkanı
Osman Seferoğlu
Giresun / Alucra İlçe Başkanı
Rehber Kesik
Giresun / Bulancak İlçe Başkanı
Necmi Sıbıç
Giresun / Bulancak İlçe Başkanı
Abdulkadir Tatar
Giresun / Çamoluk İlçe Başkanı
Sebahattin Kudal
Giresun / Çanakçı İlçe Başkanı
Osman Bektaş
Giresun / Dereli İlçe Başkanı
İrfan Tüfekci
Giresun / Doğankent İlçe Başkanı
Eşref Bodur
Giresun / Espiye İlçe Başkanı
Erhan Cebeci
Giresun / Eynesil İlçe Başkanı
Salih Zeki Bayram
Giresun / Görele İlçe Başkanı
Ahmet Usta
Giresun / Güce İlçe Başkanı
Metin Öztürk
Giresun / Keşap İlçe Başkanı
Murat Bektaş
Giresun / Merkez İlçe Başkanı
Nezir Kelleci
Giresun / Piraziz İlçe Başkanı
Tamer Gürsoy
Giresun / Şebinkarahisar İlçe Başkanı
Fatma İyice
Giresun / Tirebolu İlçe Başkanı
Bilal Günaydın
Giresun / Yağlıdere İlçe Başkanı
Bünyami Zengin
Gümüşhane / Kelkit İlçe Başkanı
Dursun Ali Kesler
Gümüşhane / Köse İlçe Başkanı
Mahmut Çağlayan
Gümüşhane / Kürtün İlçe Başkanı
Tekin Saraçoğlu
Gümüşhane / Merkez İlçe Başkanı
Nihat Mallı
Gümüşhane / Şiran İlçe Başkanı
Edhem Üçüncü
Gümüşhane / Torul İlçe Başkanı
Mehmet Sabri Koruçi
Hakkari / Çukurca İlçe Başkanı
Rıdvan Erbek
Hakkari / Derecik İlçe Başkanı
Şükrü Çivi
Hakkari / Merkez İlçe Başkanı
Ethem Karakoç
Hakkari / Şemdinli İlçe Başkanı
Mirpenç Uysal
Hakkari / Şemdinli İlçe Başkanı
Ali Baygüneş
Hakkari / Yüksekova İlçe Başkanı
Hamit İsaoğulları
Hatay / Altınözü İlçe Başkanı
Ümit Kutlu
Hatay / Antakya İlçe Başkanı
Mahmut Şirin
Hatay / Arsuz İlçe Başkanı
Fevzi Yüksel
Hatay / Belen İlçe Başkanı
Akın Parlakyıldız
Hatay / Defne İlçe Başkanı
Gökhan Özer
Hatay / Dörtyol İlçe Başkanı
Yalçın Elmasoğlu
Hatay / Erzin İlçe Başkanı
Murat Göçer
Hatay / Hassa İlçe Başkanı
Yusuf Mansuroğlu
Hatay / İskenderun İlçe Başkanı
Mustafa Sıraç
Hatay / Kırıkhan İlçe Başkanı
İsmail Savaşır
Hatay / Kırıkhan İlçe Başkanı
Ali Çimer
Hatay / Kumlu İlçe Başkanı
İlter Tellioğlu
Hatay / Payas İlçe Başkanı
Nihat Dağ
Hatay / Reyhanlı İlçe Başkanı
Turgay Abacı
Hatay / Samandağ İlçe Başkanı
Hayrettin Hançar
Hatay / Yayladağı İlçe Başkanı
Nevzat Ğonca
Hatay / Yayladağı İlçe Başkanı
Tunay Bayat
Iğdır / Aralık İlçe Başkanı
Cafer Dalga
Iğdır / Karakoyunlu İlçe Başkanı
Gürbüz Akaslan
Iğdır / Merkez İlçe Başkanı
Temel Sardoğan
Iğdır / Tuzluca İlçe Başkanı
Hakan Aydın
Isparta / Aksu İlçe Başkanı
Mustafa Tüfekli
Isparta / Atabey İlçe Başkanı
Yusuf Ünal
Isparta / Atabey İlçe Başkanı
Mehmet Murat Yılmaz
Isparta / Eğirdir İlçe Başkanı
Mehmet Yılmaz
Isparta / Gelendost İlçe Başkanı
Hidayet Demirdal
Isparta / Gönen İlçe Başkanı
Ferit Dünder
Isparta / Keçiborlu İlçe Başkanı
Hüseyin Güllü
Isparta / Keçiborlu İlçe Başkanı
Volkan Tahsin Üstündağ
Isparta / Keçiborlu İlçe Başkanı
Erdal İnceayan
Isparta / Merkez İlçe Başkanı
Veli Çankaya
Isparta / Senirkent İlçe Başkanı
Halil Bilgiç
Isparta / Sütçüler İlçe Başkanı
Ramazan Akkın
Isparta / Şarkikaraağaç İlçe Başkanı
Ahmet Salih Akgül
Isparta / Uluborlu İlçe Başkanı
Ali Arı
Isparta / Yalvaç İlçe Başkanı
Mustafa Şener
Isparta / Yenişarbademli İlçe Başkanı
Ali Ercan Akpolat
İstanbul / Adalar İlçe Başkanı
Özlem Kutbay
İstanbul / Arnavutköy İlçe Başkanı
Celal Yalçın
İstanbul / Ataşehir İlçe Başkanı
Erdal Nas
İstanbul / Avcılar İlçe Başkanı
Murat İmrek
İstanbul / Bağcılar İlçe Başkanı
Özgür Çelik
İstanbul / Bahçelievler İlçe Başkanı
Celal Sevinç
İstanbul / Bakırköy İlçe Başkanı
Deniz Bakır
İstanbul / Başakşehir İlçe Başkanı
Hasan Mutlu
İstanbul / Bayrampaşa İlçe Başkanı
Gözde Fil
İstanbul / Beşiktaş İlçe Başkanı
Aydın Düzgün
İstanbul / Beykoz İlçe Başkanı
Turan Taşkın Özer
İstanbul / Beylikdüzü İlçe Başkanı
Şahin Dil
İstanbul / Beyoğlu İlçe Başkanı
Hüseyin Remzi Gökbulak
İstanbul / Büyükçekmece İlçe Başkanı
Mehmet Seddar Çoban
İstanbul / Çatalca İlçe Başkanı
Hüseyin Kızıldaş
İstanbul / Çekmeköy İlçe Başkanı
Bülent Ütebay
İstanbul / Esenler İlçe Başkanı
Hüseyin Ergin
İstanbul / Esenyurt İlçe Başkanı
Doğan Sarıtaş
İstanbul / Eyüpsultan İlçe Başkanı
Soner Özimer
İstanbul / Fatih İlçe Başkanı
Hakan Bahçetepe
İstanbul / Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı
Temel Akkoç
İstanbul / Güngören İlçe Başkanı
Ali Narin
İstanbul / Kadıköy İlçe Başkanı
Cihan İlim Yeşildağ
İstanbul / Kağıthane İlçe Başkanı
Efendi Argunşah
İstanbul / Kartal İlçe Başkanı
Turgay Özcan
İstanbul / Küçükçekmece İlçe Başkanı
Ali Cengiz Erol
İstanbul / Maltepe İlçe Başkanı
Doğan Çakmak
İstanbul / Pendik İlçe Başkanı
Muharrem Aydın
İstanbul / Sancaktepe İlçe Başkanı
Sevim Yalınkılıç
İstanbul / Sarıyer İlçe Başkanı
Berker Esen
İstanbul / Silivri İlçe Başkanı
Hayati Bozkaya
İstanbul / Sultanbeyli İlçe Başkanı
Murat Poyraz
İstanbul / Sultangazi İlçe Başkanı
İbrahim Çelik
İstanbul / Şile İlçe Başkanı
Oya Akman
İstanbul / Şişli İlçe Başkanı
Eren Ali Bingöl
İstanbul / Tuzla İlçe Başkanı
Mustafa Özer
İstanbul / Ümraniye İlçe Başkanı
Zeynel Kızılkaya
İstanbul / Ümraniye İlçe Başkanı
Suat Özçağdaş
İstanbul / Üsküdar İlçe Başkanı
Metin Doğan
İstanbul / Zeytinburnu İlçe Başkanı
Özlem Şan Oğuzhan
İzmir / Aliağa İlçe Başkanı
Binnur Akın
İzmir / Balçova İlçe Başkanı
Hüseyin Behzat Aydilek
İzmir / Bayındır İlçe Başkanı
Pınar Susmuş
İzmir / Bayraklı İlçe Başkanı
Mehmet Ecevit Canbaz
İzmir / Bergama İlçe Başkanı
Şakir Başaran
İzmir / Beydağ İlçe Başkanı
Ertürk Çapın
İzmir / Bornova İlçe Başkanı
Hacer Taş Gültepe
İzmir / Buca İlçe Başkanı
Sait Kavasoğullar
İzmir / Çeşme İlçe Başkanı
Hasan Mert Özcan
İzmir / Çiğli İlçe Başkanı
Hasan Altıparmak
İzmir / Dikili İlçe Başkanı
Ayla Yılmaz
İzmir / Foça İlçe Başkanı
Kasım Özkan
İzmir / Gaziemir İlçe Başkanı
Çağlayan Bilgen
İzmir / Güzelbahçe İlçe Başkanı
Mehmet Türkbay
İzmir / Karabağlar İlçe Başkanı
Erdal Subaşı
İzmir / Karaburun İlçe Başkanı
Murat Serdar Koç
İzmir / Karşıyaka İlçe Başkanı
Ahmet Cemil Balyeli
İzmir / Kemalpaşa İlçe Başkanı
İsmail Yılmaz
İzmir / Kınık İlçe Başkanı
Yücel Çetinkaya
İzmir / Kiraz İlçe Başkanı
Osman Çağrı Gruşçu
İzmir / Konak İlçe Başkanı
Kemal Koç
İzmir / Menderes İlçe Başkanı
Gizem Candan
İzmir / Menderes İlçe Başkanı
Turan Erdoğan
İzmir / Menemen İlçe Başkanı
Mesut Durgun
İzmir / Narlıdere İlçe Başkanı
Hamdi Halis
İzmir / Ödemiş İlçe Başkanı
Senem Gürer Solak
İzmir / Seferihisar İlçe Başkanı
Mehmet Karanfil
İzmir / Selçuk İlçe Başkanı
Hakan Şenoyar
İzmir / Tire İlçe Başkanı
Erol Günaydın
İzmir / Torbalı İlçe Başkanı
Hakan Özbadur
İzmir / Urla İlçe Başkanı
Hüseyin Sığınır
Kahramanmaraş / Afşin İlçe Başkanı
Özkan Çetin
Kahramanmaraş / Andırın İlçe Başkanı
Orhan Kurupınar
Kahramanmaraş / Çağlayancerit İlçe Başkanı
Mehmet Çarman
Kahramanmaraş / Dulkadiroğlu İlçe Başkanı
Ali Vicdan
Kahramanmaraş / Ekinözü İlçe Başkanı
Tayfun Barış Arslan
Kahramanmaraş / Elbistan İlçe Başkanı
Bedri Tokuç
Kahramanmaraş / Göksun İlçe Başkanı
Oruç Kömesöğütlü
Kahramanmaraş / Nurhak İlçe Başkanı
Ünal Ateş
Kahramanmaraş / Onikişubat İlçe Başkanı
Veysal Şevran
Kahramanmaraş / Pazarcık İlçe Başkanı
Fidan Akkaya Coşgan
Kahramanmaraş / Türkoğlu İlçe Başkanı
Ahmet Aytaç
Karabük / Eflani İlçe Başkanı
Zahit Yarar
Karabük / Eskipazar İlçe Başkanı
Mustafa Erten
Karabük / Merkez İlçe Başkanı
Durmuş Kıcırdar
Karabük / Ovacık İlçe Başkanı
Bahtiyar Acar
Karabük / Safranbolu İlçe Başkanı
Enver Özgü
Karabük / Yenice İlçe Başkanı
Şenol Ceylan
Karaman / Ayrancı İlçe Başkanı
Mevlüt Çetin
Karaman / Başyayla İlçe Başkanı
Mustafa Bozcu
Karaman / Ermenek İlçe Başkanı
Celal Gürel
Karaman / Kazımkarabekir İlçe Başkanı
Ahmet Recai Evcen
Karaman / Merkez İlçe Başkanı
Ahmet Ersan
Karaman / Sarıveliler İlçe Başkanı
Nejdet Mert
Kars / Akyaka İlçe Başkanı
Kerem Ekinci
Kars / Arpaçay İlçe Başkanı
Faik Duman
Kars / Digor İlçe Başkanı
Yaşar Bingöl
Kars / Kağızman İlçe Başkanı
Yusuf Kanbay
Kars / Merkez İlçe Başkanı
Bülent Artaç
Kars / Sarıkamış İlçe Başkanı
İlyas Barış Koç
Kars / Selim İlçe Başkanı
Savaş Zariç
Kars / Susuz İlçe Başkanı
Arzu Aykın
Kastamonu / Abana İlçe Başkanı
Cezmi Helvacı
Kastamonu / Ağlı İlçe Başkanı
Ümit Levent Kurtoğlu
Kastamonu / Araç İlçe Başkanı
Murat Karaburuk
Kastamonu / Azdavay İlçe Başkanı
Güvenç Demirezen
Kastamonu / Bozkurt İlçe Başkanı
Mehmet Eren
Kastamonu / Cide İlçe Başkanı
Erdal Savcı
Kastamonu / Çatalzeytin İlçe Başkanı
Selahattin Yanık
Kastamonu / Daday İlçe Başkanı
Turan Aygün
Kastamonu / Devrekani İlçe Başkanı
Yakup Ünlü
Kastamonu / Doğanyurt İlçe Başkanı
Çetin Metin Karakoç
Kastamonu / Hanönü İlçe Başkanı
Harun Şensiz
Kastamonu / İhsangazi İlçe Başkanı
Hasan Çelebioğlu
Kastamonu / İnebolu İlçe Başkanı
Ahmet Demirtaş
Kastamonu / Küre İlçe Başkanı
Aydın Böbüroğlu
Kastamonu / Merkez İlçe Başkanı
Mete Yılmaz
Kastamonu / Pınarbaşı İlçe Başkanı
Murat Yavuz
Kastamonu / Seydiler İlçe Başkanı
Selçuk Yıldız
Kastamonu / Şenpazar İlçe Başkanı
Özkan Keskin
Kastamonu / Taşköprü İlçe Başkanı
İsmail Okuducu
Kastamonu / Tosya İlçe Başkanı
Mehmet Arslan
Kayseri / Akkışla İlçe Başkanı
Okan Marzıoğlu
Kayseri / Bünyan İlçe Başkanı
Yusuf Bulut
Kayseri / Develi İlçe Başkanı
Ali Özbay
Kayseri / Felahiye İlçe Başkanı
Ali Adanır
Kayseri / Hacılar İlçe Başkanı
Ahmet Efe
Kayseri / İncesu İlçe Başkanı
Erkan Karabulut
Kayseri / Kocasinan İlçe Başkanı
Yakup Yılboğa
Kayseri / Melikgazi İlçe Başkanı
Zeynel Saraç
Kayseri / Özvatan İlçe Başkanı
Eser Çetinkaya
Kayseri / Pınarbaşı İlçe Başkanı
Süleyman Ergin
Kayseri / Sarıoğlan İlçe Başkanı
Ömer Faruk Eroğlu
Kayseri / Sarız İlçe Başkanı
Mustafa Karaca
Kayseri / Talas İlçe Başkanı
Emir Demirezen
Kayseri / Tomarza İlçe Başkanı
Mehmet Acarbaş
Kayseri / Yahyalı İlçe Başkanı
Hüdaverdi Üçgül
Kayseri / Yeşilhisar İlçe Başkanı
Haydar Gümüşbaş
Kırıkkale / Bahşili İlçe Başkanı
Mustafa Keskin
Kırıkkale / Balışeyh İlçe Başkanı
Aydemir Kuzucu
Kırıkkale / Çelebi İlçe Başkanı
Enver Çelgin
Kırıkkale / Delice İlçe Başkanı
Hasan Aksoy
Kırıkkale / Karakeçili İlçe Başkanı
Harun Uğurel
Kırıkkale / Keskin İlçe Başkanı
Hüseyin Yücel Kızık
Kırıkkale / Merkez İlçe Başkanı
Muharrem Gümüş
Kırıkkale / Sulakyurt İlçe Başkanı
Hüseyin Baş
Kırıkkale / Yahşihan İlçe Başkanı
Erol Mutlu
Kırklareli / Babaeski İlçe Başkanı
Mehmet Şenay
Kırklareli / Demirköy İlçe Başkanı
Mustafa Aydoğdu
Kırklareli / Kofçaz İlçe Başkanı
Devrim Gündüz
Kırklareli / Lüleburgaz İlçe Başkanı
Özgür Uygul
Kırklareli / Merkez İlçe Başkanı
Hasan Şerif Aydın
Kırklareli / Pehlivanköy İlçe Başkanı
Burak Akdeniz
Kırklareli / Pınarhisar İlçe Başkanı
Serdar Dündar
Kırklareli / Vize İlçe Başkanı
Bekir Yapıcı
Kırşehir / Akçakent İlçe Başkanı
Orhan Ercan
Kırşehir / Akpınar İlçe Başkanı
Osman Mutlu
Kırşehir / Boztepe İlçe Başkanı
Haşim Kaya
Kırşehir / Çiçekdağı İlçe Başkanı
Çağdaş Gökalp
Kırşehir / Kaman İlçe Başkanı
Nafi Erbaşı
Kırşehir / Kaman İlçe Başkanı
Doğan Yıldızhan
Kırşehir / Merkez İlçe Başkanı
Hacı Mesut Ay Ak
Kırşehir / Mucur İlçe Başkanı
İsa Kahraman
Kilis / Elbeyli İlçe Başkanı
Ahmet Geloğlu
Kilis / Merkez İlçe Başkanı
Sinan Güneş
Kilis / Musabeyli İlçe Başkanı
Mustafa Polat
Kilis / Polateli İlçe Başkanı
Osman Anıl Acurman
Kocaeli / Başiskele İlçe Başkanı
Cihan Soyluçiçek
Kocaeli / Çayırova İlçe Başkanı
Gökhan Aktaş
Kocaeli / Darıca İlçe Başkanı
Birkan Koçak
Kocaeli / Derince İlçe Başkanı
Kerem Aydemir
Kocaeli / Dilovası İlçe Başkanı
Gökhan Orhan
Kocaeli / Gebze İlçe Başkanı
Fikret Gürel
Kocaeli / Gölcük İlçe Başkanı
Erkan Çakar
Kocaeli / İzmit İlçe Başkanı
Gülay Eyisabuncular
Kocaeli / Kandıra İlçe Başkanı
Suat Ülkü
Kocaeli / Karamürsel İlçe Başkanı
Murat Tevfik Mayda
Kocaeli / Kartepe İlçe Başkanı
Bülent Yıldız
Kocaeli / Körfez İlçe Başkanı
Veli Ever
Konya / Ahırlı İlçe Başkanı
Seyit Mehmet Çalış
Konya / Akören İlçe Başkanı
Ali İlker Gencer
Konya / Akşehir İlçe Başkanı
Halil Gözet
Konya / Altınekin İlçe Başkanı
Rıdvan Şenyurt
Konya / Beyşehir İlçe Başkanı
Bahri Rıza Duran
Konya / Bozkır İlçe Başkanı
Yakup Erdal
Konya / Cihanbeyli İlçe Başkanı
İsa Yalavaç
Konya / Çeltik İlçe Başkanı
Ramazan Kılıç
Konya / Çumra İlçe Başkanı
Salih Çakıllıkoyak
Konya / Derbent İlçe Başkanı
Orhan Arslan
Konya / Derebucak İlçe Başkanı
Zeki Bücük
Konya / Doğanhisar İlçe Başkanı
Sezer Kocaman
Konya / Emirgazi İlçe Başkanı
Veysel Gönülal
Konya / Ereğli İlçe Başkanı
Mehmet Sürücü
Konya / Güneysınır İlçe Başkanı
Salih Dinçer Sakallı
Konya / Hadim İlçe Başkanı
Hüseyin Timurlenk
Konya / Hüyük İlçe Başkanı
Mustafa Kozan
Konya / Ilgın İlçe Başkanı
Ali Takımcı
Konya / Kadınhanı İlçe Başkanı
Haydar Karabacak
Konya / Karapınar İlçe Başkanı
Refik Serttaş
Konya / Karatay İlçe Başkanı
Vahdettin Yücel
Konya / Kulu İlçe Başkanı
Ahmet Yiğit
Konya / Meram İlçe Başkanı
Tahir Yıldız
Konya / Sarayönü İlçe Başkanı
Ali Naci Çobanoğlu
Konya / Selçuklu İlçe Başkanı
Orhan Özel
Konya / Seydişehir İlçe Başkanı
Hasan Balcı
Konya / Taşkent İlçe Başkanı
Ulaş Bardakcı
Konya / Tuzlukçu İlçe Başkanı
Mehmet Vurmaz
Konya / Yalıhüyük İlçe Başkanı
Hüseyin Parlaker
Konya / Yunak İlçe Başkanı
Metin Aydın
Kütahya / Altıntaş İlçe Başkanı
Tuncay Tunçel
Kütahya / Aslanapa İlçe Başkanı
İsmail Tanrıverdi
Kütahya / Çavdarhisar İlçe Başkanı
Murat Sert
Kütahya / Domaniç İlçe Başkanı
Zekeriya Yılmaz
Kütahya / Dumlupınar İlçe Başkanı
Musa İnci
Kütahya / Emet İlçe Başkanı
Süleyman Mutlu
Kütahya / Gediz İlçe Başkanı
Recep Önlü
Kütahya / Hisarcık İlçe Başkanı
Ali Karkaç
Kütahya / Merkez İlçe Başkanı
Salih Çetinkaya
Kütahya / Pazarlar İlçe Başkanı
Hasan Koç
Kütahya / Simav İlçe Başkanı
Mehmet Bakır
Kütahya / Şaphane İlçe Başkanı
Fisun Aktakka Yıldız
Kütahya / Tavşanlı İlçe Başkanı
Ali Aslan
Malatya / Akçadağ İlçe Başkanı
Muharrem Yedekci
Malatya / Arapgir İlçe Başkanı
Ekber Aslantürk
Malatya / Arguvan İlçe Başkanı
Abdulvahap Ayzabar
Malatya / Battalgazi İlçe Başkanı
Haluk Ormancı
Malatya / Darende İlçe Başkanı
Kenan Erdem
Malatya / Doğanşehir İlçe Başkanı
Şahin Öz
Malatya / Doğanyol İlçe Başkanı
Mustafa Mutlu
Malatya / Hekimhan İlçe Başkanı
Süleyman Karabulut
Malatya / Kale İlçe Başkanı
Hidayet Şekerci
Malatya / Kuluncak İlçe Başkanı
Hasan Türkeri
Malatya / Pütürge İlçe Başkanı
Şahmurat Çalışkan
Malatya / Yazıhan İlçe Başkanı
Hüseyin Mete
Malatya / Yeşilyurt İlçe Başkanı
Halil Buran
Manisa / Ahmetli İlçe Başkanı
Umut Çavuş
Manisa / Akhisar İlçe Başkanı
Gülgün Hasçelik
Manisa / Alaşehir İlçe Başkanı
Melih Kuru
Manisa / Demirci İlçe Başkanı
Hayati Uyar
Manisa / Gölmarmara İlçe Başkanı
Nihat Ergin
Manisa / Gördes İlçe Başkanı
Özcan Kaçar
Manisa / Kırkağaç İlçe Başkanı
Gülay Sönmez
Manisa / Köprübaşı İlçe Başkanı
Osman Kasırga
Manisa / Kula İlçe Başkanı
Hasan Hüseyin Namver
Manisa / Salihli İlçe Başkanı
Halil Erman Eryılmaz
Manisa / Sarıgöl İlçe Başkanı
Hasan Levent
Manisa / Saruhanlı İlçe Başkanı
Selim Kurt
Manisa / Selendi İlçe Başkanı
Levent Elbinsoy
Manisa / Soma İlçe Başkanı
Hakan Gürtunca
Manisa / Şehzadeler İlçe Başkanı
Hüseyin Oğuz
Manisa / Turgutlu İlçe Başkanı
Yalçın Arçak
Manisa / Yunusemre İlçe Başkanı
Engin Nayır
Mardin / Artuklu İlçe Başkanı
Hüseyin Demir
Mardin / Dargeçit İlçe Başkanı
Mehmet Çaplık
Mardin / Derik İlçe Başkanı
Eyyüp Kalkan
Mardin / Kızıltepe İlçe Başkanı
Abdo Otay
Mardin / Mazıdağı İlçe Başkanı
Engin Doğan
Mardin / Nusaybin İlçe Başkanı
Mustafa Altundağ
Mardin / Ömerli İlçe Başkanı
Abid Balcı
Mardin / Savur İlçe Başkanı
İbrahim Çokan
Mardin / Yeşilli İlçe Başkanı
Semih Palamut
Mersin / Akdeniz İlçe Başkanı
Ünal Uyar
Mersin / Akdeniz İlçe Başkanı
Durmuş Deniz
Mersin / Anamur İlçe Başkanı
Abdullah Servili
Mersin / Aydıncık İlçe Başkanı
Baykal Arıdeniz
Mersin / Bozyazı İlçe Başkanı
Ahmet Eryılmaz
Mersin / Çamlıyayla İlçe Başkanı
Mustafa Kılbaş
Mersin / Erdemli İlçe Başkanı
Ahmet Barut
Mersin / Gülnar İlçe Başkanı
Ahmet Serkan Tuncer
Mersin / Mezitli İlçe Başkanı
Hayati Bağçalı
Mersin / Mut İlçe Başkanı
Bünyamin Uçar
Mersin / Silifke İlçe Başkanı
Ozan Varal
Mersin / Tarsus İlçe Başkanı
Burhanettin Erdoğan
Mersin / Toroslar İlçe Başkanı
Tayar Tahiroğlu
Mersin / Yenişehir İlçe Başkanı
Halil Karahan
Muğla / Bodrum İlçe Başkanı
Sezer Durmuş
Muğla / Dalaman İlçe Başkanı
Aytaç Kurt
Muğla / Datça İlçe Başkanı
Mehmet Demir
Muğla / Fethiye İlçe Başkanı
Mehmet Gülhan
Muğla / Kavaklıdere İlçe Başkanı
Hüseyin Erol
Muğla / Köyceğiz İlçe Başkanı
Zekican Balcı
Muğla / Marmaris İlçe Başkanı
Mustafa Aytaç Kavak
Muğla / Menteşe İlçe Başkanı
İlgin Göktepe
Muğla / Milas İlçe Başkanı
Evren Tezcan
Muğla / Ortaca İlçe Başkanı
Cemil Daydır
Muğla / Seydikemer İlçe Başkanı
Hüseyin Özcan
Muğla / Ula İlçe Başkanı
Mehmet Kemiksiz
Muğla / Yatağan İlçe Başkanı
Şemsettin Onuler
Muş / Bulanık İlçe Başkanı
Yıldırım Paçal
Muş / Hasköy İlçe Başkanı
Vedat Tanrıvermiş
Muş / Korkut İlçe Başkanı
Mevlut Güvenir
Muş / Malazgirt İlçe Başkanı
Mehmet Şerif Sönmez
Muş / Merkez İlçe Başkanı
Ali Yalçınkaya
Muş / Varto İlçe Başkanı
Halil Aytekin
Nevşehir / Acıgöl İlçe Başkanı
Gülay Demirtaş
Nevşehir / Avanos İlçe Başkanı
Taner İnce
Nevşehir / Derinkuyu İlçe Başkanı
Yakup Özmen
Nevşehir / Gülşehir İlçe Başkanı
Orçin Danacı
Nevşehir / Hacıbektaş İlçe Başkanı
Sefer Neslihanoğlu
Nevşehir / Kozaklı İlçe Başkanı
Semasi Yücel
Nevşehir / Merkez İlçe Başkanı
Fulya Gülşen Altınsoy
Nevşehir / Ürgüp İlçe Başkanı
Sedat Kayan
Niğde / Altunhisar İlçe Başkanı
Erdal Gevrekci
Niğde / Bor İlçe Başkanı
Tahir Tuncer
Niğde / Çamardı İlçe Başkanı
Levent Öcal
Niğde / Çiftlik İlçe Başkanı
Kamil Davarcı
Niğde / Merkez İlçe Başkanı
Hüseyin Toker
Niğde / Ulukışla İlçe Başkanı
Cemil Görmüş
Ordu / Akkuş İlçe Başkanı
Yelda Dalak
Ordu / Altınordu İlçe Başkanı
Oğuzhan Torun
Ordu / Aybastı İlçe Başkanı
Kadir Ağırtaş
Ordu / Çamaş İlçe Başkanı
Erkan Türkan
Ordu / Çatalpınar İlçe Başkanı
İrfan Genç
Ordu / Çaybaşı İlçe Başkanı
Hakan Korkut Murat İnanlı
Ordu / Fatsa İlçe Başkanı
Selçuk Kavak
Ordu / Gölköy İlçe Başkanı
İbrahim Atasever
Ordu / Gülyalı İlçe Başkanı
Menduh Lafcı
Ordu / Gürgentepe İlçe Başkanı
Ahmet Kaynar
Ordu / İkizce İlçe Başkanı
Mustafa Okutan
Ordu / Kabadüz İlçe Başkanı
İfakat Tecim Yıldız
Ordu / Kabataş İlçe Başkanı
Mustafa Sevinç
Ordu / Korgan İlçe Başkanı
Cevat Köstek
Ordu / Kumru İlçe Başkanı
Adem Çolak
Ordu / Mesudiye İlçe Başkanı
Faruk Piroğlu
Ordu / Perşembe İlçe Başkanı
Adnan Güzelordu
Ordu / Ulubey İlçe Başkanı
İsa Maral
Ordu / Ünye İlçe Başkanı
Saniye Demet Baykal
Osmaniye / Bahçe İlçe Başkanı
Mustafa Şen
Osmaniye / Düziçi İlçe Başkanı
Süleyman Çalık
Osmaniye / Hasanbeyli İlçe Başkanı
Mehmet Orhun Döğüşcü
Osmaniye / Kadirli İlçe Başkanı
Abdulkadir Özgan
Osmaniye / Merkez İlçe Başkanı
Gazi Güveloğlu
Osmaniye / Sumbas İlçe Başkanı
İbrahim Ateş
Osmaniye / Toprakkale İlçe Başkanı
Ömer Faruk Bucan
Rize / Ardeşen İlçe Başkanı
Cihan Kalay
Rize / Çamlıhemşin İlçe Başkanı
Hızır Kadıoğlu
Rize / Çayeli İlçe Başkanı
Şaban Akyıldız
Rize / Derepazarı İlçe Başkanı
Kadirhan Kadıoğlu
Rize / Fındıklı İlçe Başkanı
Mustafa Kanbur
Rize / Güneysu İlçe Başkanı
Sami Coşar
Rize / Hemşin İlçe Başkanı
İbrahim Tavukçu
Rize / İkizdere İlçe Başkanı
Ali Kavalcı
Rize / İyidere İlçe Başkanı
Zafer Demirkapu
Rize / Kalkandere İlçe Başkanı
Necati Topaloğlu
Rize / Merkez İlçe Başkanı
Kazım Balta
Rize / Pazar İlçe Başkanı
Ayşe Füsun Çetin
Sakarya / Adapazarı İlçe Başkanı
Mustafa İyiyazıcı
Sakarya / Akyazı İlçe Başkanı
Ali Gökpınar
Sakarya / Arifiye İlçe Başkanı
Mustafa Çinal
Sakarya / Erenler İlçe Başkanı
Faruk Şen
Sakarya / Ferizli İlçe Başkanı
Recep Güner
Sakarya / Geyve İlçe Başkanı
Nihat Bayraktar
Sakarya / Hendek İlçe Başkanı
Ekrem Eren
Sakarya / Karapürçek İlçe Başkanı
Aykut Süt
Sakarya / Karasu İlçe Başkanı
Ersan Ceylan
Sakarya / Kaynarca İlçe Başkanı
Mithat Sarı
Sakarya / Kocaali İlçe Başkanı
Fikret Uysal
Sakarya / Pamukova İlçe Başkanı
Cengiz Çiçek
Sakarya / Sapanca İlçe Başkanı
Atilla Karahan
Sakarya / Serdivan İlçe Başkanı
Ekrem Kayar
Sakarya / Söğütlü İlçe Başkanı
Kadir Güneş
Sakarya / Taraklı İlçe Başkanı
Yakup Konuş
Samsun / 19 Mayıs İlçe Başkanı
Fuat Canbaz
Samsun / Alaçam İlçe Başkanı
Cemal Baskın
Samsun / Asarcık İlçe Başkanı
Turgay Özçelik
Samsun / Atakum İlçe Başkanı
Halil İbrahim Bilal
Samsun / Ayvacık İlçe Başkanı
Vahit Perçin
Samsun / Bafra İlçe Başkanı
Bülent Kutbay
Samsun / Canik İlçe Başkanı
İlhan Yürükcü
Samsun / Çarşamba İlçe Başkanı
Halil Alkan
Samsun / Havza İlçe Başkanı
Metin Telatar
Samsun / İlkadım İlçe Başkanı
Recep Bektaş
Samsun / Kavak İlçe Başkanı
Özgür Ay
Samsun / Ladik İlçe Başkanı
Mustafa Aydoğdu
Samsun / Salıpazarı İlçe Başkanı
Nihat Yurt
Samsun / Tekkeköy İlçe Başkanı
İbrahim Yavuz
Samsun / Terme İlçe Başkanı
Onur Bayburtlu
Samsun / Vezirköprü İlçe Başkanı
Hayri Kara
Samsun / Yakakent İlçe Başkanı
İlyas Arpacık
Siirt / Baykan İlçe Başkanı
Hasan Alp
Siirt / Eruh İlçe Başkanı
Orhan Karataş
Siirt / Kurtalan İlçe Başkanı
Metin Özer
Siirt / Merkez İlçe Başkanı
Bedri Çakan
Siirt / Pervari İlçe Başkanı
Selahattin Ödümlü
Siirt / Şirvan İlçe Başkanı
Naci Demiray
Sinop / Ayancık İlçe Başkanı
Hasan Sıdkı Mor
Sinop / Boyabat İlçe Başkanı
Seyit Terzi
Sinop / Dikmen İlçe Başkanı
Mustafa Eker
Sinop / Durağan İlçe Başkanı
Hüsnü Yangöz
Sinop / Erfelek İlçe Başkanı
Nihat Erdal
Sinop / Gerze İlçe Başkanı
Mustafa Tolga Kara
Sinop / Merkez İlçe Başkanı
Tayfun Çuhadaroğlu
Sinop / Saraydüzü İlçe Başkanı
Tugay Dincel
Sinop / Türkeli İlçe Başkanı
Hüseyin Çiçek
Sivas / Akıncılar İlçe Başkanı
Atila Subaşı
Sivas / Altınyayla İlçe Başkanı
Hüsamettin Kırkayak
Sivas / Divriği İlçe Başkanı
Ömür Soytürk
Sivas / Gemerek İlçe Başkanı
İlyas Eşiyok
Sivas / Gürün İlçe Başkanı
Azimet Savaş Kızgır
Sivas / Hafik İlçe Başkanı
İnan Demir
Sivas / İmranlı İlçe Başkanı
Efkan Erdoğan
Sivas / Kangal İlçe Başkanı
Mehmet Zikri Demirtaş
Sivas / Koyulhisar İlçe Başkanı
Celal Abbas Aslan
Sivas / Merkez İlçe Başkanı
Hüseyin Çorlu
Sivas / Suşehri İlçe Başkanı
Vahip Balık
Sivas / Şarkışla İlçe Başkanı
Naki Aksoy
Sivas / Ulaş İlçe Başkanı
Veli Ayer
Sivas / Yıldızeli İlçe Başkanı
Arslan Karaman
Sivas / Zara İlçe Başkanı
İsa Özgenç
Şanlıurfa / Akçakale İlçe Başkanı
Sakıp Yaşar
Şanlıurfa / Birecik İlçe Başkanı
Ömer Gül
Şanlıurfa / Bozova İlçe Başkanı
Mehmet Yamaç
Şanlıurfa / Ceylanpınar İlçe Başkanı
Mahmut Taş
Şanlıurfa / Eyyübiye İlçe Başkanı
Mehmet Vural
Şanlıurfa / Halfeti İlçe Başkanı
İbrahim Halil Alagöz
Şanlıurfa / Haliliye İlçe Başkanı
Yasin İngin
Şanlıurfa / Harran İlçe Başkanı
Mehmet Celal Avcı
Şanlıurfa / Hilvan İlçe Başkanı
Yusuf Ziya Ural
Şanlıurfa / Karaköprü İlçe Başkanı
Mehmet Ayıp Demirbüken
Şanlıurfa / Siverek İlçe Başkanı
Servet Gören
Şanlıurfa / Suruç İlçe Başkanı
Remzi Taylan
Şanlıurfa / Viranşehir İlçe Başkanı
Recep Akın
Şırnak / Beytüşşebap İlçe Başkanı
Kemal Cingü
Şırnak / Cizre İlçe Başkanı
Ahmet Acar
Şırnak / Güçlükonak İlçe Başkanı
Mehmet Altin
Şırnak / İdil İlçe Başkanı
Osman Yeren
Şırnak / Merkez İlçe Başkanı
Mehmet Halil Baran
Şırnak / Silopi İlçe Başkanı
İsa Güldalı
Şırnak / Uludere İlçe Başkanı
Ayfer Dönmez
Tekirdağ / Çerkezköy İlçe Başkanı
Özgür Ertaş
Tekirdağ / Çorlu İlçe Başkanı
Nuh Nuhoğlu
Tekirdağ / Ergene İlçe Başkanı
Fatih Ertem
Tekirdağ / Hayrabolu İlçe Başkanı
Erdinç Yılmaz
Tekirdağ / Kapaklı İlçe Başkanı
Ülya Ertan
Tekirdağ / Malkara İlçe Başkanı
Tolga Çalışkan
Tekirdağ / Marmaraereğlisi İlçe Başkanı
Sedat Gürler
Tekirdağ / Muratlı İlçe Başkanı
Akın Aytaç
Tekirdağ / Saray İlçe Başkanı
İlker Yağcıoğlu
Tekirdağ / Süleymanpaşa İlçe Başkanı
Birol Taner
Tekirdağ / Şarköy İlçe Başkanı
Baki Bay
Tokat / Almus İlçe Başkanı
Duran Bakır
Tokat / Artova İlçe Başkanı
Baki Yeşilyurt
Tokat / Başçiftlik İlçe Başkanı
Hayri Kocaoğlu
Tokat / Erbaa İlçe Başkanı
Ender Ergün
Tokat / Merkez İlçe Başkanı
Zafer Başar
Tokat / Niksar İlçe Başkanı
Halil İbrahim Doğan
Tokat / Pazar İlçe Başkanı
Metin Erçıktı
Tokat / Reşadiye İlçe Başkanı
Hikmet Soylu
Tokat / Sulusaray İlçe Başkanı
Hasan Yücel Resuloğlu
Tokat / Turhal İlçe Başkanı
Ali Sarı
Tokat / Yeşilyurt İlçe Başkanı
Rıza Bozdemir
Tokat / Zile İlçe Başkanı
Mustafa Bak
Trabzon / Akçaabat İlçe Başkanı
Mecit Solmaz
Trabzon / Araklı İlçe Başkanı
Hasan Sungur
Trabzon / Arsin İlçe Başkanı
Tamer Aydın
Trabzon / Beşikdüzü İlçe Başkanı
Hacı Sultan Balcı
Trabzon / Çarşıbaşı İlçe Başkanı
İsmail Sarı
Trabzon / Çaykara İlçe Başkanı
Süleyman Cansız
Trabzon / Dernekpazarı İlçe Başkanı
İbrahim Aydoğan
Trabzon / Düzköy İlçe Başkanı
Ali Nuhoğlu
Trabzon / Hayrat İlçe Başkanı
Kemal Balcı
Trabzon / Köprübaşı İlçe Başkanı
Nihan Göktürk Solak
Trabzon / Maçka İlçe Başkanı
Fahri Kaptanoğlu
Trabzon / Of İlçe Başkanı
Fatih Suat Oyman
Trabzon / Ortahisar İlçe Başkanı
Mehmet Kenan Ertürk
Trabzon / Sürmene İlçe Başkanı
Erdoğan Kıran
Trabzon / Şalpazarı İlçe Başkanı
Şuaib Aydın
Trabzon / Tonya İlçe Başkanı
Mehmet Keskin
Trabzon / Vakfıkebir İlçe Başkanı
Erol Pekşen
Trabzon / Yomra İlçe Başkanı
Hatice Uçur
Tunceli / Çemişgezek İlçe Başkanı
İmam Kahraman
Tunceli / Hozat İlçe Başkanı
İsmail Toprak
Tunceli / Mazgirt İlçe Başkanı
Hüseyin Yoluk
Tunceli / Merkez İlçe Başkanı
Ali Yıkılmaz
Tunceli / Nazımiye İlçe Başkanı
Ali Koçuk
Tunceli / Ovacık İlçe Başkanı
Abidin Erdoğan
Tunceli / Pertek İlçe Başkanı
Haydar Keleş
Tunceli / Pülümür İlçe Başkanı
Kadir Tümer
Uşak / Banaz İlçe Başkanı
Selim Coşgun
Uşak / Eşme İlçe Başkanı
Mitat Şahin
Uşak / Karahallı İlçe Başkanı
Uğur Dümen
Uşak / Merkez İlçe Başkanı
Hidayet Çiftçi
Uşak / Sivaslı İlçe Başkanı
Turgay Kozak
Uşak / Ulubey İlçe Başkanı
Vahdettin Kızıl
Van / Bahçesaray İlçe Başkanı
Aykut Parlak
Van / Başkale İlçe Başkanı
Erol Aladağ
Van / Çaldıran İlçe Başkanı
Ayhan Günay
Van / Edremit İlçe Başkanı
Feridun Ünal
Van / Erciş İlçe Başkanı
Musa Baran
Van / Gevaş İlçe Başkanı
Seyfettin Kural
Van / Gürpınar İlçe Başkanı
Sıraceddin İldeş
Van / İpekyolu İlçe Başkanı
Nurettin Beyaz
Van / Muradiye İlçe Başkanı
Ekrem Yıldızbaş
Van / Saray İlçe Başkanı
İzzet Kartal
Van / Tuşba İlçe Başkanı
Cemalettin Kılıç
Yalova / Altınova İlçe Başkanı
Ali Çetinkaya
Yalova / Armutlu İlçe Başkanı
Ali Zara
Yalova / Çınarcık İlçe Başkanı
Cüneyt Çalışkan
Yalova / Çiftlikköy İlçe Başkanı
İsmail Erdem Doğancı
Yalova / Merkez İlçe Başkanı
Selahattin Aksoy
Yalova / Termal İlçe Başkanı
Necip Turançiftçi
Yozgat / Akdağmadeni İlçe Başkanı
Yaşar Doğan
Yozgat / Aydıncık İlçe Başkanı
Ahmet Peker
Yozgat / Boğazlıyan İlçe Başkanı
Burhan Orhan Bulucu
Yozgat / Çandır İlçe Başkanı
Mutullah Üstün
Yozgat / Çayıralan İlçe Başkanı
Hasan Bektaş
Yozgat / Çekerek İlçe Başkanı
Ali Kaya
Yozgat / Kadışehri İlçe Başkanı
Mehmet Ali Erbaş
Yozgat / Merkez İlçe Başkanı
Ramazan Yalçın
Yozgat / Saraykent İlçe Başkanı
İzzet Yalçın
Yozgat / Sarıkaya İlçe Başkanı
Süleyman Ünalmış
Yozgat / Sorgun İlçe Başkanı
Ali Bektaş
Yozgat / Şefaatli İlçe Başkanı
Mustafa Zararsız
Yozgat / Yenifakılı İlçe Başkanı
Hakan Uyar
Yozgat / Yerköy İlçe Başkanı
Hüseyin Tosun
Zonguldak / Alaplı İlçe Başkanı
Şeref Köktürk
Zonguldak / Çaycuma İlçe Başkanı
Yaşar Bükrü
Zonguldak / Devrek İlçe Başkanı
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Zonguldak / Ereğli İlçe Başkanı
Murat Merdivan
Zonguldak / Gökçebey İlçe Başkanı
Erol Sarıal
Zonguldak / Kilimli İlçe Başkanı
Seyfettin Ceylan
Zonguldak / Kozlu İlçe Başkanı
Ebru Uzun
Zonguldak / Merkez İlçe Başkanı

YORUMLAR