Sivas Belediye Tarihi

Sivas Belediye Tarihi

Sivas Belediye Tarihi

Tarihçe

Sivas, tarih boyunca bir çok medeniyete yurt olmuş çok eski bir yerleşim yeridir. Kuruluşundan bugüne ikti­sadi, siyasî, askeri ve kültürel önemini daima muhafaza etmiş, Anadolu’nun bağrında çok özel bir yere sahiptir. Diğer bütün şehirlerde olduğu gibi, Sivas da içinde yaşayan nesillerin özellikleri ve kültürlerine göre gelişmiş ve şekillenmiştir.

Tarihte belediye teşkilâtları henüz kurulmadan önce gönüllü kuruluşlarolan vakıf, lonca ve ahilik teşkilâtları şehrin ve hemşerilerinin her türlü ihtiyaçla­rını ve hizmetlerini görürlerdi. Diğer şehirlerde olduğu gibi Sivas’ta da halkın dini ve millî kültürleri sayesinde ku­rduğu bu örgütler; sağlık, ticaret, altyapı, imar ve zabıta hizmetlerini yürütüyorlardı. İmarethane, han, hamam, camii, medrese, köprü, hastane, kervansaray, çeşme, sebil, çarşı, bedesten gibi bayındırlık müesseseleri ve hiz­metleri vakıflar tarafından yapılırdı.

Osmanlılar döneminde belediye hizmetlerinin bir kısmı da kadılar ve naipler tarafından görülürdü. Narh işleri, öl­çü ve tartı teftişleri her nevi yapıların denetimi bunlar arasında idi. Zabıtanın diğer görevleri ise, her kaza da­iresi için ayrı ayrı tayin edilen ihtisap ağaları tarafından yerine getirilirdi.   1828 yılının şubat ayında İstanbul’dan gelen Padişah fermanı ile Sivas’ta İhtisap Ağalığı kurul­du. Bu tarihten 22 yıl önce yine belediyenin görevlerinden olan itfaiye hizmetlerinin yürütülmesi için Vali Mehmet Paşa tarafından 14 Ocak 1804 tarihinde Sivas’ta ilk itfaiye teşkilâtı kuruluşu gerçekleştirildi. Şehirde ayrıca, şehir kethüdası, çöplük subaşısı, böcekbaşı, mimarbaşı ve su­başı gibi görevliler de bulunurdu.

Bugünkü mahiyetiyle belediyeciliğin temelleri Fran­sız ihtilâliile birlikte atıldığı bilinmektedir. Bizde ise bele­diyeler Tanzimat’tan sonra teşekkül etmeye başladı. Ül­kemizde belediye teşkilâtının kuruluşu İstanbul ve taşra­da ayrı ayrı zamanlarda ve birbirinden farklı olmuştur. Tanzimatı izleyen yıllarda Kırım Savaşının İstanbul’da meydana getirdiği sorunların çözümü amacıyla Fransız komün idaresinden esinlenerek İhtisap Nezareti’nin yeri­ne 16 Ağustos 1855 tarihinde kurulan İstanbul Şehrema­neti bizde bugünkü anlamda kurulan ilk belediye teşkilâ­tıdır.

1864 yılında yayınlanan Vilayetlerin Umumi İdaresi­ne Dair Nizamname ile İstanbul dışında kalan vilâyet ve kaza merkezlerinde de belediye kurulması öngörülmüştü. Ancak bu gerçekleşmedi. 1867 yılında düzenlenen Daire-i Belediye Hizmetlerinin Vezaif-i Umumiyesi hakkında tali­matname ile taşrada belediye teşkilâtları kurulmaya baş­ladı. Sivas Belediyesi de bu tarihte kurulan ilk belediyeler arasındadır.

Mevzuatın ilgili hükümlerine göre kurulan belediye teşkilâtları, bir başkan ve dört azadan oluşuyordu. Bele­diye başkanları memurlar arasından mutasarrıfça teklif edilir ve valinin onayıyla atanırdı. Meclis ise mahalli ihti­yar heyeti tarafından seçilirdi. 1877 yılında çıkan Vilâyet Belediye Kanunu ile belediye meclislerinin halk tarafın­dan seçilmesi, üye sayılarının arttırılması, başkanın ise meclis üyeleri arasından hükümet tarafından atanması hükmü getirilmişti. Bu sistem zaman zaman yapılan deği­şiklikler ile 1930 yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 2005 yılına kadar devam etmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ise 12 Temmuz 2005 tarihindeyayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sivas Belediyesi’nin kuruluşu hakkında en sağlam bilgileri bize Sivas Vilâyet Salnameleri vermektedir. Hicri 1287 (1870 M.) tarihinde yayımlanmaya başlayan bu yıl­lıklar 1325 H.(1907 M.) tarihine kadar devam etmişlerdir. Sivas Vilâyeti Salnamesinin ilki hemen hemen Sivas Belediyesi’nin de kuruluş yılına rastlamaktadır.

O günden bugüne dek görev yapan Belediye Başkan­ları şehrimize sayısız hizmetler vermişlerdir.1929 yılında şehrimize su getirilmiş ve ilk imar çalışmaları bu yılda ya­pılmıştır. (Belediye Başkanı Mustafa Hayri Sığırcı) 1932-1933 yıllarında su tesisat ve şebekesi ile şehre tatlı su ge­tirilmiş, 11 Mart 1934 yılında ise Paşabahçesi’ne (Paşa Fabrikası) elektrik santrali kurularak şehre elektrik ve­rilmiştir. (Belediye Başkanı Osman Hikmet Işık)

En uzun dönem olarak Mehmet Rahmi Günay Beledi­ye Başkanlığı yapmıştır. Kale’nin Park haline getirilmesi, Ethembey Parkının alınması, Belediye Oteli, Düğün Salo­nu bulunan binaların yapılması, perakendeci ve toptancı hallerinin yapılması, mezbahanın kurulması Günay’ın Başkanlık döneminde olmuştur.

Vali ve belediye başkanı olarak görev yapan Vali VARİNLİ zamanında Buğday Meydanı ve Bıçakçılar içinde istimlak çalışmaları, sanayii çarşısının başlangıcı, elektrik ve su şebekelerinin yeniden yapımı, otobüs terminalinin yerinin alınması gibi işler yapılmıştır.

Ahmet DURAKOGLU zamanında ise soğuk hava tesisleri, su şebekesinin kısmi tevsii, Sanayii Çarşısı’nın tamamlanması, Atatürk Anıtı’nın yapımı, Sıcak Çermik Tesisleri’nin yapımı ve Belediye Sitesi’nin yapımını sayabiliriz.

Belediye Başkanlarından Orhan Ekenel zamanında ise. Dikilitaşı Kepenek Caddesine bağlayan Gürsel Paşa Caddeleri istimlâk edilerek hizmete açılmıştır.

Belediyenin makine ikmal tesislerine kavuşarak as­falt plentinin ilk oluşumu Belediye Başkanı Süleyman Çanka zamanında gerçekleşirken bu donemde araç; parkı güçlendirildi. Yeni yolların açılması ile Kapalı Çarşı ve Otogar inşaatı Süleyman Çanka dönemine rastlar. Kapalı çarşı ve Otogarın tamamlanması ise Bekir Timurboğa dö­neminde gerçekleşti. Ayrıca bu donemde Belediye Nikah Salonu, Yeni Buğday Pazarı, Karayolları ile Hal arasında ki köprünün yapımı gerçekleştirilmiştir. Şehrin ihtiyaçla­rım karşılayabilecek bir altyapının gerekliliğine inanılan Timurboğa döneminde altyapı hamlesine başlanmıştı. Kunduracılar Çarşısı inşaatı tamamlandı ve Bezazlar Çarşısı inşaatına başlandı.

Bezazlar Çarşısı inşaatı Temel Karamollaoğlu’nun döneminde tamamlandı. Ayrıca önceki donem başlayan altyapı bitirildi. Şehir genelinde asfaltlama hamlesi başla­tıldı. Huzurevi, Özürlüler Kültür Sitesi, Aşevi yapılarak hizmete başladı. Çocuk kreşi, Dar’ül Aceze inşaatlarının te­melleri atıldı. Meydan İş Merkezi yapılarak hizmete su­nuldu. Eski Cezaevi’nin olduğu bölgeye yeni yol açıldı ve o alana Saraybosna Parkı yapıldı. Şehrin muhtelif yerle­rinde birçok park ve çocuk oyun alanları yapıldı. Sebahattin Öztürk Spor Salonu yapıldı. Aydoğan (Fatih) ve Kılavuz Gecekondu Önleme Bölgeleri kuruldu. Sosyal Konutlar yapılarak dar gelirlilere tahsis edildi. Sosyal kültürel hizmetlere öncelik ve önem verildi. İmar uygulamaları (18.madde) yaygınlaştırıldı.

Tarih ve kültür mirasımıza sahip çıkmak amacıyla Susamışlar ve Abdiağa Konaklarının restorasyonu, Gökmedrese restütisyon ve restorasyon çalışmaları, eski Sivas evleri özelliğini taşıyacak kale koruma imar planı, atıksu arıtma projesi, mezbahanın şehir merkezinden kaldırılarak yerine toplu konut ve iş merkezi kurulması, sıcak çermik imar planı, soğuk çermik imar planı, Gültepe mahallesi köprüsü, karaağaç köprüsü, 4.işletme kavşağı, Gültepe kavşağı, Mevlana cad. kavşağı, 80. yıl bulvarı, gecekondu önleme bölgeleri, Galericiler sitesi, Köy garajının yapımı, ahırlar bölgesinin yapımı, katı atık depolama alanı ve transfer merkezi, Asfalt plentinin yenilenmesi, çok katlı binalar için yangın merdiveni alımı Osman SEÇİLMİŞ in başkanlığı döneminde yapıldı.

2004-2009 yıllarında Sami AYDIN döneminde ise Atık Su Artıma Tesisi yapıldı.Paşabahçe Mesire Alanı, Aksu, Oğuzlar Parkı, Öğretmenler Parkı ve bölge parkları yapıldı.

Toplu Konut Projelerine öncülük edildi.Gıda Bankası, Hanımlar Kültür Merkezi, Engelliler Koordinasyon Merkezi, Gençlik Merkezi gibi merkezlerde hizmetler verildi.

Minibüsler kaldırılarak toplu taşımada birliktelik sağlandı.Tarihi Kent Meydanı Projesi, havuzlu kavşaklar, İstasyon ve Atatürk Caddelerinin düzenlenmesi, Bankalar Caddesinin yayalaştırılması projeleri gerçekleştirildi.

Sivas

Üç vadi arasındadır Sivas. Kızılırmak Havzası; kenti İç Anadolu iklimine, Yeşilırmak; Karadeniz, Fırat Havzası ise Doğu Anadolu iklimine bağlamaktadır. Bu üç su, üç yol, üç farklı kültür demektir.

Kuzeyden Kelkit vadisi, doğuda Köse Dağları’nın uzantısı olan Kuruçay vadisi ve Yaman Dağı, güneyde Kulmaç Dağı, Tahtalı Dağları’nın uzantılarıyla, Hezanlı Dağı, batıda Karababa, Akdağlar ve İncebel Dağları gibi yükseklikler çizer kentin doğal sınırlarını.

Coğrafya

 

35 derece-50 dakika ve 38 derece-14 dakika doğu boylamlarıyla, 38 derece-32 dakika ve 40 derece-16 dakika kuzey enlemleri arasında kalan il, 28,488 km2 lik yüzölçümü ile Türkiye’nin toprak bakımından ikinci büyük ili olan Sivas’ın il topraklarının büyük bölümü Kızılırmak, bi bölümü de Yeşilırmak ve Fırat havzalarına girer.

İl alanı kuzeyden Kelkit Vadisi, doğudan Köse Dağları’nın uzantıları, Kuruçay Vadisi ve Yama Dağı, güney­den Kulmaç Dağları, Tahtalı Dağları’nın uzantıları ve Hezanlı Dağı, batıdan Karababa, Akdağlar ve incebel Dağları gibi doğal sınırlarla çevrilidir. Kızılırmak, Kelkit Çayı, Tozanlı Çayı, Yıldız Irmağı, Çallı Çayı ve Tohma Çayı en önemli akarsularıdır.

Sarkışla-Gemerek Ovası. Yıldızeli (Bedehdun) Ovası, Suşehri Ovası, Tohma Vadisi, Kızılırmak Vadisi. Çallı Suyu Vadisi ve Kelkit Vadisi ilin belli beşli tarım olanları ve ulaşımı belirleyen önemli olanlarıdır.

Sivas ilinde ağırlıklı yeryüzü seklini platolar oluşturmakladır, il olanının % 47,6’sı platolarla, % 46,2’si dağlarla, %6,2’si ise ovalarla kaplıdır. Sivas’ın en büyük platosu Uzunyayla’dır. Ayrıca, Uzunyayla’ya oranla daha zengin otlaklara sahip olan Meraküm Platosu da ilin ender yüksek düzlüklerindendir.

Kuzey Anadolu Dağlarıyla Güney Anadolu Dağlarının birbirine yaklaştığı bir yöre olan Sivas il alanında kıvrılma ve yükselmeler sırasında bazı kesimler Çöküntüye uğramıştır. Bu çöküntü alanları ilin önemli su merkezlerinden olan gölleri oluşturmuştur. Hafik Gölü, Tödürge Gölü, Lota Gölleri, Gürün – Gökpınar Gölü bu göllerden bazılarıdır.

İklim

Sivas, çevre illere göre kendine has bir iklim özelliğine sahiptir. Çevresine göre bir mikro klima iklim bölgesidir. Bu özelliği sağlayan temel unsurlar; çevre illere göre daha yüksek oluşu, kuzey rüzgârlarına açık oluşu, enge­beli bir yapıya sahip oluşu, yıl içinde değişen basınç farkı, il topraklarının farklı coğrafi bölgelerde yer almasıdır.

Sivas’ta aralarında küçük farklar olmakla birlikte ana hatlarıyla karasal iklim görülür. Kızılırmak Havzası’na giren bölümlerinde karasal iklim yaşanan ilde, Yeşilırmak Havzası’na giren kısımlarda Karadeniz ardı iklimi, Fırat Havzası’na giren kısımlarda ise Doğu Anadolu iklimi egemendir. Kışları soğuk ve sert geçer, genede kış ayalarında bol kar yağışı görülür ve il 3-5 ay karla örtülüdür. Yazları sıcak ve kurak, ilkbahar ve sonbahar ayları yağmurlu geçer. İlin küzey bölümünde, Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinde, karasal iklimden tipik karadeniz iklimine geçiş görülür. Bu bölgelerde, iç kesimlere göre havalar ılık geçer.

Sivas Adının Kaynağı

Sivas, Roma Devrinde Sebasteia adıyla anılmıştır. Birçok kaynak ise Sivas adının Sebastia’dan türediği konusunda ortaklaşmaktadır. Kentin Tabura veya Talavra, Megalopolis, karama gibi bilimsel olarak kesinlik kazanmamış adlarının yanı sıra, MÖ 1. yüzyılda Romalı komutan ve devlet edamı Pompeius’un verdiği Diopolis adı da kaynaklarda yer almaktadır. Sivas adının Hititlerin bir kolu olan Sibasip kavminin adından geldiği de tarihsel bir söylence olarak kayıtlara girmiştir.

Selçuklular Döneminde zaman zaman başkent olan Sivas, bir bilim ve ticaret kenti olarak önemini korumuştur. Osmanlı Devrinde Eyalet-i Rum’un Eyalet-i Sivas kimliğiyle yönetsel bir merkezi olan kent, Cumhuriyet Devrinde Sivas adıyla il merkezine dönüşmüştür.

Nüfusu

Sivas Genel nüfusu 631,112 – Sivas il merkezi nüfusu (belde ve Köyler dahil) 329.011 dir. – Şehrimizde 62 mahalle mevcuttur. Sivas 16 ilçesi ve 1245 köyü ile önemli bir idari yapıya sahiptir.

Cumhuriyet Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 50. yılı anısına 1974 yılında Türkiye’nin 13. üniversitesi olarak kurulmuş olup bugün şehrin sağlık, kültür, eğitim alanında gelişmesinde öncü olan kuruluşlardan birisidir.

 

Bünyesinde; 4 enstitü, 16 fakülte, 5 yüksekokul, 1 konservatuvar, 14 meslek yüksekokulu, 25 araştırma ve uygulama merkezi bulunmakta, bu birimlerde yaklaşık 56.000 öğrencisi ile Sivasımızda önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Üniversitemizde 1876 akademik, 1804 idari ve yaklaşık 800 geçici personel görev yapmaktadır.

Sivas Okul Durumu

Sivas Merkezinde 160 İlköğretim , 22 Lise ve dengi okul. Sivas Genelinde 702 İlköğretim , 70 Lise ve dengi okul bulunmaktadır.

Ulaşım

Sivas İli, Orta Anadolu ile Doğu Anadolu ve Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu illeri arasında bir geçiş mekanı üzerinde bulunmaktadır. 1930’larda demiryolu ve sonrasında karayollarının geliştirilmesi sonucunda il, konum itibariyle ulaşım ağı üzerinde bir kavşak noktası oluşturmuştur. Yük taşımacılığında demiryolu, yolcu taşımacılığında karayolu ağırlıklı olmak üzere çevre illerle ve ülkenin diğer illeri ile ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. Son yıllarda hızla gelişen havayolu taşımacılığı ilimiz ekonomisine ayrı bir canlılık kazandırmıştır.

Karayolu Ulaşımı

İlin Türkiye genelinde tüm illerle karayolu bağlantısı vardır. Yük taşımacılığında TIR ve kamyonların önemli bir yeri olup, yolcu taşımacılığı ise ildeki otobüs şirketleri ve çevre illere ait, ilimiz üzerinden geçiş yapan otobüs firmalarınca sağlanmaktadır.

Demiryolu Ulaşımı

1930 tarihinden beri faal olan demiryolu ulaşımı ilde, yük ve yolcu taşımacılığında önemli bir yere sahiptir. Her gün Doğu Ekspresi ile Kars ve İstanbul yönüne, Güney Ekspresi ile Tatvan, Kurtalan ve İstanbul yönüne, Mavi Tren ile Malatya, Kayseri ve Ankara yönüne, haftanın belirli günlerinde Malatya ve Diyarbakır yönüne karşılıklı tren seferleri, Samsun yönüne her gün karşılıklı Posta Treni vardır.

Havayolu Ulaşımı

Şehir merkezine 23 km. uzaklıktadır. Haftanın her günü İstanbul-Sivas. Sivas-İstanbul seferleri devam etmektedir.

Sivas Milletvekilleri

 • İsmet YILMAZ
  İsmet YILMAZ
  Milli Savunma Komisyonu Başkanı
  Detay için tıklayın
 • Mehmet Habib SOLUK
  Mehmet Habib SOLUK
  Çevre Komisyonu Üyesi
  Detay için tıklayın
 • Semiha EKİNCİ
  Semiha EKİNCİ
  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi
  Detay için tıklayın
 • Ahmet ÖZYÜREK
  Ahmet ÖZYÜREK
  MHP Sivas Milletvekili
  Detay için tıklayın
 • Ulaş KARASU
  Ulaş KARASU
  Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi
  Detay için tıklayı

 

Sami Aydın1972 yılında Sivas’ta doğdu. Orta ve lise öğrenimi Sivas’ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Sivas’ta bir süre kamu kurumunda avukatlık yapan Bilgin bu görevinden istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Sivas Barosu’nda sırasıyla Disiplin Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Başkanlığı yaptı.

AK Parti Sivas İl Teşkilatında Seçim İşleri Başkanı, Teşkilat Başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezinde hukukçu olarak siyasi çalışmalarda bulundu. 2011-2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 24-25-26. dönem AK Parti Sivas milletvekilliği yapan Bilgin, Milletvekilliği süresince TBMM Adalet ve Anayasa Komisyon üyesi olarak çalıştı.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2018/19 sayılı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Bilgin daha sonra 2019 yerel seçimlerinde Sivas Belediye Başkanlığına seçildi.

Bilgin, evli ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Meclis Üyeleri
 • Kayhan IŞIK
  Kayhan IŞIK
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Osman Nuri KURUÇAY
  Osman Nuri KURUÇAY
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Adem KARDAŞ
  Adem KARDAŞ
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Ahmet DUMAN
  Ahmet DUMAN
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Turan TOPGÜL
  Turan TOPGÜL
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Ahmet KUZU
  Ahmet KUZU
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Orhan GENCER
  Orhan GENCER
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Ayla ÇETİNEL
  Ayla ÇETİNEL
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Seyfettin OCAK
  Seyfettin OCAK
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Musa EMMİOĞLU
  Musa EMMİOĞLU
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Hatice KURT
  Hatice KURT
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Mustafa YILDIZ
  Mustafa YILDIZ
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Mustafa ARSLAN
  Mustafa ARSLAN
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Ercan YILDIZ
  Ercan YILDIZ
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Abdullah Halit MÜCAHİT
  Abdullah Halit MÜCAHİT
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Erhak ÇINAR
  Erhak ÇINAR
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Merve Burcu ERDOĞAN
  Merve Burcu ERDOĞAN
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Celal ŞERBET
  Celal ŞERBET
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Bekir DELİKTAŞ
  Bekir DELİKTAŞ
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Fazlı YEĞİN
  Fazlı YEĞİN
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Nihat BULUT
  Nihat BULUT
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Erkan KARASU
  Erkan KARASU
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Taner KARABAL
  Taner KARABAL
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Türkan YILMAZ
  Türkan YILMAZ
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Serdar ÖZ
  Serdar ÖZ
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Ayşe AYDINAY
  Ayşe AYDINAY
  AK PARTİ
  Detay için tıklayın
 • Bahri IŞIK
  Bahri IŞIK
  BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
  Detay için tıklayın
 • Celal UZMAN
  Celal UZMAN
  BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
  Detay için tıklayın
 • Nedim KANGAL
  Nedim KANGAL
  BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
  Detay için tıklayın
 • Yüksel YİĞİT
  Yüksel YİĞİT
  BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
  Detay için tıklayın
 • Erhan ACAR
  Erhan ACAR
  BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
  Detay için tıklayın
 • Musa ÇELİK
  Musa ÇELİK
  BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
  Detay için tıklayın
 • Fehmi TAŞTAN
  Fehmi TAŞTAN
  BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
  Detay için tıklayın
 • Seyit YALÇIN
  Seyit YALÇIN
  BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
  Detay için tıklayın
 • Yılmaz ÇETİN
  Yılmaz ÇETİN
  BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
  Detay için tıklayın
 • Bilal VESKE
  Bilal VESKE
  BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
  Detay için tıklayın
 • Ferhat KARAKAYA
  Ferhat KARAKAYA
  BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
  Detay için tıklayın
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Kamil Aydındağ
Kamil Aydındağ

1971 Sivas’da doğdu. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirmiştir. 1993 – 1996 yılları arasında Gelir Müdürlüğü, Su Tahakkuk Servisi Memurluğu görevinde bulundu.
1996 – 2003 Sıcak Çermik Kaplıca Müdürlüğü yaptı. 2003 yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine geldi. Bugün de aynı görevi yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Encümen
 • Hilmi BİLGİN
  Hilmi BİLGİN
  Belediye Başkanı
  Detay için tıklayın
 • Turan TOPGÜL
  Turan TOPGÜL
  Meclis Üyesi
  Detay için tıklayın
 • Orhan GENCER
  Orhan GENCER
  Meclis Üyesi
  Detay için tıklayın
 • Adem KARDAŞ
  Adem KARDAŞ
  Meclis Üyesi
  Detay için tıklayın
 • Metin CAYMAZ
  Metin CAYMAZ
  Yazı İşleri Müdürü
  Detay için tıklayın
 • Mehmet TEKİN
  Mehmet TEKİN
  Mali Hizmetler Müdürü
  Detay için tıklayın
 • Haydar TÜRK
  Haydar TÜRK
  İmar ve Şehircilik Müdürü
  Detay için tıklayın
Muhtarlıkların İletişim Bilgileri
S.N. MAHALLE ADI ADI SOYADI CEP TELEFON
1 ALİBABA İbrahim TOZKOPARAN 0537 273 58 38
2 ABDULVAHHABİGAZİ Gazi DÜZARDUÇ 0541 311 58 58
3 AHMET TURANGAZİ Asım BOYUNEĞMEZ 0505 702 92 49
4 AKDEĞİRMEN Hikmet COŞKUN 0535 687 41 26
5 ALTUNTABAK Fatih YILMAZ 0506 533 03 82
6 AYDOĞAN Yusuf BALOĞLU 0546 402 19 80
7 BAHTİYAR BOSTAN Hamdi DEMİRHAN 0535 590 04 58
8 ÇARŞIBAŞI Hekmet YUCEDAĞ 0537 982 46 46
9 ÇAYBOYU Mustafa DOĞAN 0532 552 72 16
10 ÇAYYURT Necip KÖSE 0541 406 00 58
11 ÇİÇEKLİ Doğan YAZICI 0505 514 55 89
12 DANIŞMENTGAZİ Çetin YILDIRIM 0543 541 55 44
13 DEDEBALI Nusret AYDIN 0506 443 72 80
14 DEMİRCİLERARDI Muzaffer KARAKAYA 0506 535 85 96
15 DİRİLİŞ Behsat CAN 0505 728 26 97
16 DÖRTEYLÜL Numan KAYA 0505 546 26 00
17 ECE Sami DİNLER 0542 457 68 22
18 EGRİKÖPRÜ Mehmet GÜLER 0505 730 45 72
19 EMEK Muharrem ERBAŞ 0530 348 27 79
20 ESENTEPE Celal ŞANLI 0542 576 08 93
21 ESENYURT İbrahim POLAT 0546 642 56 59
22 ESKİKALE İsmail KÜNGÜS 0542 245 76 07
23 FATİH Mehmet KİMSESİZ 0507 114 09 13
24 FERHAT BOSTAN Muhabbet OLGAÇ 0546 232 13 31
25 GÖKÇEBOSTAN Fatih  TEMEL 0553 771 58 00
26 GÖKMEDRESE Nuri SOLMAZ 0543 672 31 63
27 GÜLTEPE Ahmet Turan DAĞAŞAN 0535 831 32 26
28 GÜLYURT Cesur BABACAN 0505 574 17 13
29 HALİL RIFAT PAŞA Akif BAYKAL 0507 352 97 16
30 HUZUR Orhan ALA 0531 023 34 68
31 İNÖNÜ Ahmet SEVİNÇ 0542 247 66 24
32 İSTİKLAL Cemalettin ARSLAN 0553 622 44 04
33 KADIBURHANETTİN Mehmet Akif ŞAHİNLER 0542 895 49 35
34 KALEARDI Ayhan ELBAY 0536 959 94 32
35 KARDEŞLER Mustafa GULER 0537 821 04 33
36 KARŞIYAKA Çetin AYDIN 0538 442 11 88
37 KILAVUZ Ebuzer AKPOLAT 0543 479 76 04
38 KIZILIRMAK Bilal MERİÇ 0532 676 06 92
39 KÜÇÜKMİNARE Yusuf AKAY 0532 774 55 20
40 KÜMBET Erol ÇAKMAK 0541 694 19 49
41 MEHMET AKİF ERSOY Mehmet HAZMAN 0542 727 23 50
42 MEHMET PAŞA Hakan ÖZTÜRK 0542 335 87 77
43 MERAKÜM Halis DOĞAN 0537 922 99 57
44 MEVLANA Kazım  GÖZEL 0532 692 63 82
45 MISMILIRMAK Mehmet ELAGÖZ 0538 519 61 25
46 MIMAR SİNAN Ertan KOÇ 0506 273 19 58
47 ORHANGAZİ Dursun YILDIZ 0543 656 30 46
48 ÖRTÜLÜPINAR Rüştü DELİCE 0507 833 22 00
49 PAŞABEY Ahmet YILDIZ 0532 578 90 93
50 PULUR Ogün  BEKÇİOĞLU 0542 621 06 92
51 ŞEYH ŞAMİL İbrahim NAR 0537 550 86 49
52 SELÇUKLU M. Kemal IŞIK 0544 201 95 34
53 SEYRAN TEPE Erdal YILMAZ 0552 316 46 58
54 SULARBAŞI Necdet SULKALAR 0536 547 85 15
55 TUZLUGÖL Mesut ERBAŞ 0538 302 13 42
56 CAMİ-İ KEBİR Şükrü YAZICILAR 0536 726 40 94
57 UZUNTEPE Necati Erol MERT 0538 337 76 34
58 ÜÇLERBEY Ahmet TECER 0532 774 56 38
59 YAHYABEY Muhittin ADMIŞ 0551 182 59 56
60 YENİMAH. Hatice ÇİÇEK
61 YENİDOĞAN Mehmet ŞENER 0536 837 44 20
62 YENİŞEHIR Fatih KAYNAR 0543 651 58 58
63 YEŞİLYURT Hüseyin POLAT 0532 374 8785
64 YİĞİTLER Ömer TOPRAK 0545 336 33 81
65 YUNUSEMRE Adnan ÇİNKO 0505 440 12 82
66 YÜCEYURT Hayati ŞİRVAN 0506 859 03 32

Sivas Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü : 0346 224 00 59

Fehmi Duman