Tarım Platformu kuruldu: Dışa bağımlı politikalardan vazgeçilmeli, üretemezsek tüketemeyiz

Tarım Platformu kuruldu: Dışa bağımlı politikalardan vazgeçilmeli, üretemezsek tüketemeyiz

Tarım, hayvancılık ve gıda alanında faaliyet yürüten sendikalar, meslek odaları ve çeşitli kuruluşlar Tarım Platformu’nu kurdu. Tarım Platformu dışa bağımlılığın sona erdirilmesine vurgu yaptı.

Tarım, hayvancılık ve gıda alanında faaliyet yürüten sendikalar, meslek odaları ve çeşitli kuruluşlar Tarım Platformu’nu kurdu. Sermaye lehine politikalar sonucunda, pandemi ve kuraklık döneminde tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiği uyarısında bulunan 21 örgüt, “Üretemezsek tüketemeyiz” diyerek dışa bağımlılığın ve emek düşmanı politikaların son bulmasını istedi.

Tarım ve gıda sektöründe yaşanan sorunlara karşı meslek odaları, sendikalar, dernekler, kooperatifler Tarım Platformu kurdu. 21 örgütün bir araya geldiği platformun kuruluş açıklamasında konuşan dönem sözcüsü ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Remzi Suiçmez, “1980’li yıllarda ülkemizde de uygulanmaya başlanan ve günümüzde de devam eden neoliberal tarım politikaları sonucu; piyasayı düzenleyen tarımsal KİT’ler özelleştirildi, kamu kurumları işlevsizleştirildi, üretici kooperatifleri güçsüzleştirildi, tarımsal destekler azaltıldı, küçük üreticiler büyük şirketler karşısında korumasız bırakıldı, girdilerde ve ürünlerde dışarıya bağımlılık arttı, alan tümüyle kâr mantığıyla çalışan özel sektörün insafına terk edildi, üreticiler ve tüketiciler sürekli kaybeden taraf oldu” dedi.

ÜRETİCİ ÇEKİLDİ, GIDAYA ULAŞIM ZORLAŞTI

Son yıllarda ise pandemi, kuraklık, ekonomik kriz, döviz kuru baskısı, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin tarımı çok boyutlu bir kriz ortamına sürüklediğini belirten Suiçmez, bu süreçte üretim ekonomisi yerine rant ve faiz ekonomisinde ısrar edilmesinin, girdi ve ürünlerde dışa bağımlılığın kesintisiz sürdürülmesi sonucunda üreticinin alandan çekildiğini ifade etti. Bu nedenle sektör dışı piyasa aktörlerinin sektörü daha fazla etkiler hale geldiğini kaydeden Suiçmez, kronikleşen gıda enflasyonunun tüketicinin yeterli gıdaya ulaşmasını engellediğini söyledi.

Tarımda sermaye lehine yapılan her düzenlemenin yetersiz ve dengesiz beslenmeden yüksek gıda enflasyonuna, çarpık kentleşmeden çevre felaketlerine, toplumsal tahribattan kültürel yozlaşmaya kadar çok çeşitli alanlarda sorunlara neden olduğunu dile getiren Suiçmez, tarım, gıda, hayvancılık, orman ve çevre alanında faaliyet yürüten meslek, emek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri olarak ortak mücadele yürütmek amacıyla bu platformu kurduklarını belirtti.

TARIM VE HAYVANCILIK İÇİN TALEPLERİNİ AÇIKLADILAR

Suiçmez’in ortak açıklamada paylaştığı başlıca talepler şöyle oldu:

  • Tarım alanları, çayır ve meralar, zeytinlikler ve diğer dikili alanlar koşulsuz korunmalı, rant amaçlı mevzuat düzenlemelerine izin verilmemeli, üretim alanlarımız amacı dışında kullanılmamalıdır.

  • Girdi ve ürünlerde dışa bağımlı politikalardan vazgeçilmeli, AR-GE çalışmalarına daha fazla pay ayrılarak girdilerde, tarımsal üretim planlaması ile temel ürünlerde kendimize yeterli duruma gelinmelidir.

  • Tarımsal destekler yeterli olmalı ve yılı içinde ödenmeli, tarımsal girdi maliyetleri somut olarak düşürülmeli, tarımsal kredi ihtiyaçları çiftçi lehine düzenlenmeli, bitkisel ve hayvansal üretimde öngörülebilirlik sağlanarak üretimde devamlılık ortamı oluşturulmalıdır.

  • Yem-süt-et bütününde hayvancılığımız geliştirilmeli ve yerli üretim artırılmalıdır.

  • Denizlerimiz ve iç sularımız kirletilmemeli, su ürünleri üretimi ve balıkçılık geliştirilmelidir.

  • Tarımsal KİT’ler yeniden açılarak kamunun piyasayı etkin düzenlemesi sağlanmalıdır.Üretim, işleme, pazarlama aşamalarında demokratik kooperatifçilik desteklenmelidir.

  • Tarımda emek sömürüsü önlenmeli, mevsimlik işçilerin sorunları çözülmeli, kadın ve çocuk emeği istismarı önlenmeli, üreten emek hakkını almalıdır.

  • Gıda tedarik zinciri demokratik kooperatifler temelinde kısaltılarak tüketiciler yeterli, sağlıklı ve ucuz gıdaya sürekli erişebilmelidir.

  • İklim değişikliğinin kısa ve uzun vadeli senaryoları dikkate alınarak su kaynaklarına yönelik uzun vadeli planlamalar ile gerekli önlemler somut olarak zamanında uygulanmalıdır.

21 ODA, SENDİKA VE KURUM KATILDI

Tarım Platformu’nda yer alan kurumlar şöyle:

Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası, Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası,Tarım Orkam-Sen, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım ve Gıda Etiği Derneği, Tarımsal Gelişme Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı, TMMOB’ye bağlı Gıda, Kimya, Ziraat Mühendisleri Odaları, Tüketici Hakları Derneği, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Tüketiciyi Koruma Derneği, Tüm Üretici Köylü Sendikası, Türkiye Biyologlar Derneği, Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Tohumcular Birliği, Türkiye Ormancılar Derneği, Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraatçılar Derneği, Türk-İş Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası, Veteriner Hekimler Derneği.

Fehmi Duman