Türk Adaleti Sakarya İl Milli Milli Eğitim Müdürlüğünün Hukuksuz Yer Değişikliği İşlemine Dur Dedi!

Türk Adaleti Sakarya İl Milli Milli Eğitim Müdürlüğünün Hukuksuz Yer Değişikliği İşlemine Dur Dedi!

SAKARYA İDARE MAHKEMESİNDEN ADALET DERSİ: HUKUKSUZ YER DEĞİŞİKLİĞİNE İPTAL KARARI!

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün haksız ve hukuka aykırı yer değiştirme işleminin iptal edilmesi için açtığı dava zaferle sonuçlandı. Sendika, üyesi adına yapılan keyfi yer değiştirmeye karşı açtığı davayı kazandı. Sakarya 2. İdare Mahkemesi, davacının eski görev yerinde kalmasının kurum disiplinini bozacağına dair somut bir tespitte bulunmadığı ve gerekçeli karar verilmediği için yer değiştirme işleminin iptaline karar verdi.

Sendikanın Mevzuat ve Hukuk Birimi tarafından yapılan açıklamada, “Bu kararla, idarenin eğitim çalışanlarının kariyer ve liyakatini göz ardı ederek keyfi bir şekilde yer değiştirme yapamayacağının altı çizilmiştir. Sakarya İdare Mahkemesi, hukukun üstünlüğünü ve adaletin gerçek anlamda tecellisini bir kez daha ispatlamıştır” denildi.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası olarak adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz ve tüm eğitim çalışanlarının haklarını korumaya devam edeceğiz” şeklinde bir basın açıklaması yapıldı.

Sendikamız  üyesinin, yasalara ve hukuka aykırı bir şekilde, başka bir kuruma soruşturma sonucu yer değişikliği işlemine karşı açtığımız davayı kazandık. Sakarya 2. İdare mahkemesi 2024/177 sayılı kararında: “Olayda, davacının geçirdiği soruşturma sonucunda hakkında hazırlanan disiplin soruşturma raporunda, davacının görev yaptığı yerde kalmasında diğer öğretmenlere ve çalışanlara kötü örnek olacağı ve hiyerarşik yapıyı zedeleyeceği şeklinde değerlendirme yapıldığı görülmüşse de davacının eski görev yerinde kalması halinde kurumdaki disiplinin bozulacağı, kamu hizmetinin aksayacağı, işbirliği ile çalışma ve iş barışının bozulacağı yönünde somut tespitleri içeren bir değerlendirme yapılmadığı, başka bir ifade ile davacının disiplin soruşturması sırasında sübut bulduğu tespit edilen görevlendirildiği okula gitmediğine ilişkin eyleminin görev yerinde kalması hususunda ne gibi sakıncalar doğuracağının ya da naklen atanmayı gerektirir diğer tutum ve davranışların ne olduğunun ortaya konulmadığı, davacının naklen atanması konusunda davalı idarenin var olan takdir yetkisinin gerekçeli bir şekilde yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemelerine uygun şekilde kullanılmadığı sonucuna ulaşılmış olup dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Hükmüne yer vererek  yer değişikliğinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etmiştir.

Etiketler

Fehmi Duman